h

Jaarrekening gemeente Moerdijk uiteindelijk vastgesteld, Wethouder Fakkers naar huis gestuurd!

12 juli 2017

Jaarrekening gemeente Moerdijk uiteindelijk vastgesteld, Wethouder Fakkers naar huis gestuurd!

Foto: SP

Ieder jaar wordt er door de gemeenteraad gediscussieerd over de jaarrekening en jaarverslag. Dit jaar was het op een wat ongebruikelijke dag. Dat had alles te maken met het feit dat met name de jaarrekening moest wachten op een accountantsverslag. Dat kwam er uiteindelijk in een voorlopige vorm. De accountant kon voor de rechtmatigheid en getrouwheid geen goedkeurende verklaring afgeven en moest voor rechtmatigheid zelfs een afkeurende verklaring afgeven. Dit accountantsverslag was ook nog niet door het college van een reactie voorzien. In de vergadering moest dus, naar ons oordeel, op basis van te weinig informatie een beslissing op de jaarrekening worden genomen. Met het goedkeuren van de jaarrekening geeft de Raad het college decharge voor het gevoerde beleid. Die twee zaken (goedkeuren en decharge) zijn aan elkaar.

De bovenstaande situatie was echter geen incident. Al vele jaren komen zo nu en dan in de raad situaties ter sprake waaruit blijkt dat de gemeentelijke administratie niet op orde (of zoals ze dat zeggen in control) is. Al 7 jaar wordt door de wethouder, die hiervoor verantwoordelijk is, verbetering beloofd en steeds als het onderwerp ter sprake kwam, zowel bij de vaststelling van de jaarrekening over 2012 en 2015, was deze er mee bezig en stond men op het punt de verbeterakties af te ronden.

In de beraadslaging werd het doemscenario geschetst dat bij geen goedkeuring het provinciaal toezicht strikter zou worden en daarnaast het mislopen van zeker 300.000 euro aan gelden.

Wij hebben daarom het standpunt ingenomen in die situatie niet in te stemmen met het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening. Dit om een signaal af te geven. Immers die 300.000 euro die misgelopen zouden worden wegen niet op tegen de vele onrechtmatig en ongetrouwheden die vooralsnog waren geconstateerd. En het strikter toezicht zou zelfs kunnen helpen de administratie wel op orde te krijgen. Daarmee hadden we ook indirect bedacht dat het niet goedkeuren van de rekening politieke gevolgen zou moeten hebben voor wethouder Fakkers.

Foto: SP

Indien de wethouder voor het indienen van de rekening zijn conclusies zou hebben getrokken zou het voor ons anders hebben gelegen. Dan immers zou het college de conclusies hebben getrokken voor deze slechte jaarrekening en werken aan herstel waarmee dus decharge mogelijk zou zijn geweest. Dat scenario leek er aanvankelijk niet in te zitten want de wethouder beantwoorde alle kritiek voornamelijk door te wijzen naar zijn collega’s die richtlijnen niet goed uitvoerden en natuurlijk de lopende verbetertrajecten die geslaagd zouden verlopen (met als resultaat de jaarrekening?). Deze houding schoot bij alle partijen (behalve Onafhankelijk Moerdijk) verkeerd. Het leidde uiteindelijk tot een motie van wantrouwen. De wethouder gaf vervolgens aan niet uit eigen beweging op te stappen waarna helaas ook een stemming moest worden gehouden over het ontslag van wethouder Fakkers. Het is erg jammer dat het zo heeft moeten lopen want hoewel we deze periode een valse start maken door de wijze waarop Fakkers de formatie heeft geleid zijn we zeker ook van mening dat wethouder Fakkers zich bewogen heeft ingezet voor de gemeente Moerdijk.

Daarmee was de besluitvorming nog niet klaar. In een aanvullend amendement heeft de Raad (zonder steun van OM) aangegeven dat er met spoed een verbeterplan moet komen en dat dit door de raad nauwgezet gevolgd gaat worden. Dit alles gaf uiteindelijk ons groen licht de jaarrekening goed te keuren.

Wat tenslotte het jaarverslag betreft hebben wij aangegeven dat er een onjuistheid instaat als het gaat om de bouw van sociale huurwoningen. In het verslag werd aangegeven dat er 35 sociale huurwoningen waren gerealiseerd in de  Lage Wipstraat en Langenoordstraat. Wij hebben juist eerder aangegeven dat er geen enkele sociale huurwoning is gerealiseerd maar eerder sprake is van een afname. Dit is meegenomen als errata op het jaarverslag waardoor we daar ook mee konden instemmen.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier