h

SP Moerdijk vraagt aandacht voor de koopkracht tegemoetkoming en korting toeslag van eenoudergezinnen

4 november 2014

SP Moerdijk vraagt aandacht voor de koopkracht tegemoetkoming en korting toeslag van eenoudergezinnen

In de Moerdijkse Bode van 22 oktober 2014 stond een advertentie van de Overheid dat inwoners met een laag inkomen dit jaar extra geld krijgen van de gemeente. Om als inwoner te weten te komen of men recht heeft op extra geld van de gemeente kan men de test doen op www.laaginkomen.nl.

Als men deze test doet en mogelijk recht heeft op extra geld wordt men er op gewezen dat deze uitslag niet vast staat en dat de gemeente beslist of men recht heeft op extra geld. Hierna wordt men verwezen naar de website van gemeente Moerdijk waar niets terug te vinden is over deze koopkrachtregeling.

We hebben het college op 28 oktober l.l. gevraagd deze fout zo snel mogelijk te herstellen en of er uitgebreide informatie kan worden gegeven, waarbij ook wordt aangegeven rond welke datum degene die het aangaat het extra geld op hun rekening kunnen verwachten.

Doordat de regering  enorm bezuinigd op onder andere de chronisch zieken en gehandicapten kunnen ze aan het einde van dit jaar deze tegemoetkoming via de gemeenten voor de allerarmsten geven.

Naar ons idee raakt het feit onderbelicht dat er ook op eenoudergezinnen met een uitkering wordt bezuinigd,  terwijl die al in een slechte financiële situatie zitten.

Het gaat hierbij over het afschaffen van de alleenstaande oudertoeslag in de uitkering zoals bij de WWB. Dit gaat 1 januari 2015 in. Hierbij gaat de uitkering van een alleenstaande ouder omlaag naar het niveau van een uitkering van een alleenstaande zonder kinderen. Vanuit het Rijk wordt dit maar ten dele gecompenseerd door een kleine verhoging van het kindgebonden budget waardoor er sprake zal zijn van een aanzienlijk koopkrachtverlies en dus een mogelijke toename van de armoede onder alleenstaande ouders en hun kinderen.

Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat er alleenstaande ouders zijn die om uiteenlopende redenen schulden hebben. Ouders die vanwege hun zelfredzaamheid en/of schaamtegevoel hiermee niet bekend zijn bij de gemeente en zelf betalingsregelingen hebben getroffen. Maar door deze teruggang in het inkomen betalingsproblemen krijgen omdat deurwaarders weinig coulant zijn in het veranderen van een betalingsregeling.

We hebben het college gevraagd of zij onder de alleenstaande ouders, die door de afschaffing getroffen worden, extra aandacht kan besteden aan deze problematiek en kan onderzoeken wat de gevolgen zijn van deze afschaffing? Leidt deze afschaffing tot het door het Rijk gewenste effect dat alleenstaande ouders werk vinden of leidt dit tot grotere armoede? De SP fractie pleit er voor dat deze dualiteit duidelijk in de evaluatie naar voren komt.

Binnenkort zullen de alleenstaande ouders door de gemeente worden geïnformeerd over de afschaffing, is het mogelijk hen hierbij ook in te lichten over alle regelingen die er voor hun en de kinderen zijn?

SP Moerdijk pleit er voor dat de gemeente ruimhartig met haar armoedebeleid om gaat.

 

Reactie toevoegen

U bent hier