h

Moerdijk op weg naar de afgrond?

21 juni 2013

Moerdijk op weg naar de afgrond?

Op 20 junBenniei 2013 is in de gemeenteraad de jaarrekening over 2012 behandeld. Met een voordelig saldo van bijna 3 miljoen euro lijkt er niks mis mee te zijn. Maar achter deze cijfers schuilt toch een heel andere werkelijkheid. Het rapport van de rekeningcommissie liegt er niet om.

De accountant kon ook geen volledige rechtmatig-heidsverklaring afgeven. Dat lijkt een terugval te zijn naar de situatie in 2009 waar bij de jaarrekening over 2008 dezelfde onregelmatigheden werden geconsta-teerd. Het gaat dan niet om één of twee zaken maar een hele lijst met verbeterpunten die heel herkenbaar waren. De PvdA diende zelfs een motie van afkeuring in.

Wethouder Fakkers betoogde dat zo’n proces met vallen en opstaan gaat. Hij noemde enkele maatregelen die genomen waren in 2013 en beloofde beterschap bij de managementletter die het volgende halfjaar gaat komen. De oorzaak van deze wantoestanden ligt aan- toonbaar in de vorige coalitieperiode. In dit komende halfjaar verwachten we dan ook van dit college dat er passende maatregelen worden genomen.

Het positieve resultaat valt terug in de algemene reserves en dat heeft deze hard nodig. Wethouder Fakkers gaf aan het eind van het debat toch toe dat die algemene reserves wel een punt van zorg zijn. Hij doelde daarmee op de onzekerheden uit Den Haag. Maar wat mij betreft ligt het ook aan de plannen van het college die deze aan de raad aanbiedt en erg vaak een beroep op de reserves doen. Ik heb tijdens de behandeling van de kadernota hier al onze grote zorgen over geuit.

Deze gemeente heeft wilde plannen met een hoog risicoprofiel. Denk daarbij aan het maken van een waterbak in het centrum van Zeven-bergen en de reconstructie Molenstraat/Markt   /Doelstraat. En vooral niet te vergeten het Logistiek Park Moerdijk

Het Havenschap wordt nu wel er tussen geschoven maar de gemeente is 50% aandeelhouder en ook voor 50% aansprakelijk als het daar mis gaat. De gemeente- lijke weerstandsreserve staat nu op 16 miljoen euro en dat moeten er volgens de kader nota 19 miljoen zijn. De totale algemene reserve is 25,6 miljoen waar de plannen een besteding voorzien van 6,5 miljoen. Dat maakt dus dat we eigenlijk nog maar 0,1 miljoen besteedbare ruimte hebben.

Als we zo doorgaan is de artikel 12 status wellicht niet zo ver weg meer. Daarmee is er eigenlijk geen ruimte meer om al het a-sociaal beleid uit Den Haag op te vangen. We weten nu al bijvoorbeeld dat bijna 0,2 miljoen nodig is om het werkvoorzieningsschap WVS op de been te houden. Eigenlijk is er dat dus niet, tenzij de Raad nu eens in haar wijsheid beslist risicovolle project- en te stoppen. Hier ligt een mooie taak voor de beoogd nieuwe wethouder Kamp. Die zou er goed aan doen om op korte termijn een diepgaand overleg te hebben met de directie van het Havenschap over hun gevaarlijke plannen om te gaan handelen in


                   Renteswaps

Hierbij betaalt de lener een vaste rente aan de bank voor de renteswap, de bank betaalt de Euribor rente aan de lener voor de renteswap. Daarnaast betaalt de lener de Euriborrente + een kredietopslag aan de bank voor de lening die naast de RenteSwap loopt. Kortom als de Euriborrente stijgt, dan is dat gunstig voor de houder van een RenteSwap. Als de rente daalt is dat ongunstig voor degene met een RenteSwap. Het omslag punt ligt bij de hoogte van de RenteSwap rente.

Rentedaling                                                                                                             Als de rente daalt, krijgt de RenteSwap een negatieve marktwaarde, namelijk de actuele waarde van de in de toekomst aan de bank verschuldigde verplichtingen. Om voor de bank het risico te verkleinen dat de klant deze verplichtingen niet zou kunnen nakomen, kan de bank op grond van de raamovereenkomst voor derivaten eisen dat de klant een bedrag gelijk aan de negatieve markt-waarde van de RenteSwap als zekerheid bij de bank stort. Dit is de zogenaamde margin verplichting.               De waarde van een RenteSwap is de contante waarde van toekomstige kasstromen. Deze waarde kan positief of negatief worden door een wijzigende marktrente. Een dalende marktrente zal marktrente zal zorgen voor een dalende waarde van de RenteSwap, omdat de contante waarde van een lage rente lager zal zijn.

Rentestijging                                                                 Bij een stijgende rente werkt dit precies andersom. De banken kunnen in hun contracten bedingen dat bij een lage rente stand; en dus lagere waarde van de Rente- Swap; dat een partij op een bepaald niveau zekerheden moet bieden. Wanneer een partij hier niet aan kan vol-doen kan dat vervelende consequenties hebben. Tevens kan het tussentijds opzeggen of bij gedwongen verkoop van het onderpand(meestal onroerend goed) ervoor zorgen dat de partij geconfronteerd wordt met hele hoge kosten, omdat de waarde van de RenteSwap heel laag is, door de lage marktrente.

Waarde op de jaarrekening!                                       Omdat verschillende RenteSwaps door de dalingen minder waard zijn geworden, staat vaak op de ver- schillende balansen van grote organisaties de waarde van de RenteSwap ‘verkeerd’ vermeld. Men geeft als waarde aan de RenteSwap de waarde die het had op het moment van aanschaf van het product. Dit is momenteel niet meer de reële waarde van dit Financiële product. Men moet dan ook de renteswap met een andere waarde op de balans zetten, dit kan voor verschillende partijen problemen opleveren. Met deze risico’s hebben de mensen die een RenteSwap zijn aangegaan nooit rekening gehouden, en de vraag is of de banken deze risico’s wel goed genoeg in kaart hebben gebracht voor deze mensen.

U bent hier