h

Begraafplaatsen

12 juni 2013

Begraafplaatsen

In de raadsvergadering van 6 juni stond het onderwerp begraafplaatsen op de agenda. Na een langdurig traject was de meerderheid van de raad, leek het wel, het onderwerp moe en moest er maar een besluit genomen worden. In die lange periode waren reeds vele deelbesluiten aan de raad voorgelegd.

Collegevoorstel
Dat was volgens de PvdA een soort trechter waarin we waren beland en waaruit uiteindelijk het collegevoorstel was gekomen. Wij hebben het een tunnelvisie genoemd waarbij de uitkomst vast moest staan. Daarbij waren de sociale en maatschappelijke aspecten van een begraafplaats verloren gegaan en die heeft plaats gemaakt voor een boekhoudersmentaliteit. Een belangrijk uitgangspunt zou moeten zijn dat; en zo verwoordde OM het ook; elke inwoner van een kern in zijn eigen kern begraven zou moeten kunnen worden. Het voorstel van het college ontnam dit echter geheel aan Klundert, die slechts een algemene begraafplaats heeft en die dus in het voorstel van het college niet meer gebruikt zou mogen worden.

Wij waren al eerder in het proces afgehaakt bij de beweging van het college. De wijze waarop geswitcht is in de kern Zevenbergen van de locatie Langeweg naar de Klundertseweg is volgens ons op ondeugdelijke gronden gedaan. Een enquête om zogenaamd draagvlak te krijgen gaf de burgers alleen maar de keus tussen locatie Klundertseweg en locatie Klundertseweg. Toch zette het college door. De roep vanuit de Raad om toch ook in Klundert een algemene begraafplaats te kunnen behouden; waarbij nog een alternatieve locatie aan de Klundertse Langeweg werd genoemd; werd ook door het college van tafel geveegd. Dit laatste werd door de Raad niet geaccepteerd en er kwamen amendementen op tafel die eigenlijk een diskwalificatie waren voor het werk van het college zoals verwoord in collegevoorstel. Een amendement van de VVD is uiteindelijk aangenomen. Het CDA amendement oogde iets sympathieker. Wij hebben gezien het ondeugdelijke proces en de daarin genomen locatiekeuze tegen dit voorstel gestemd. Dit voorstel had beter gemoeten!

Uitleg bij de motie
Vanaf 2006 is het niet meer mogelijk een dubbeldiep graf in Zevenbergen te gebruiken. Het college heeft besloten dat ze - zodra er sprake was van herbegraven - zouden meewerken.Maar zonder dat daar een vergoeding voor werd gegeven. De reden was dat men toch ook in Klundert kon worden begraven. Dit is dus in strijd met het bovenstaande uitgangspunt en daarom hebben wij,het door de ChristenUnie opgestelde amendement - bij afwezigheid van hun vertegenwoordiger - ondertekend en in de raad gebracht door middel van onderstaande motie. Het college ontraadde het voorstel omdat zij met het eerder genoemde besluit in 2006 meende te hebben voldaan aan de rechtszekerheid en dat er dus gelegenheid was geboden om elders te begraven. Daar was de gehele gemeenteraad het niet mee eens, logisch ook gezien het raadsbreed gedeelde uitgangspunt. De motie werd dus met algehele raadssteun aangenomen


MOTIE

De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 6 juni 2013 stelt het volgende vast:
• dat er op de algemene begraafplaats in Zevenbergen sinds 2006 niet meer dubbeldiep begraven mag worden;
• dat er sinds 2006 niet meer gereserveerd mag worden op de algemene begraafplaats in Zevenbergen;
• dat daardoor echtparen niet meer bij elkaar begraven kunnen worden;
• dat dit al te lang voor burgers uit Zevenbergen een zeer onwenselijke situatie is;
• dit voor een aantal echtparen een heel verdrietige en emotionele beleven is;
• dat dit voor de burgers kostenverhogend is vanwege dubbele kosten grafrechten en onderhoud en twee stenen op de twee enkele graven.

spreekt als haar standpunt uit:

• dat voor die echtparen die bij elkaar begraven hadden willen worden en dit alsnog wensen, dit alsnog kan plaatsvinden als de nieuwe algemene begraafplaats in
Zevenbergen in gebruik is genomen;
• dat daarvoor de mogelijkheid is voor een dubbeldiep graf op de nieuwe algemene begraafplaats in Zevenbergen;
• dat dit kan plaatsvinden als de overgebleven echtgenoot(e) nog in leven is of bij het overlijden van de laatste;
• dat de kosten voor het herbegraven van de overleden echtgenoot(e) in deze omstandigheden voor rekening van de gemeente zijn.

draagt het college op:

1. een regeling te maken conform het door de raad ingenomen standpunt;
2. de kosten te dekken uit de middelen die de raad beschikbaar heeft gesteld voor project 150.

en gaat over tot de orde van de dag

Ingediend door: Bennie Blom, fractievoorzitter SP

U bent hier