h

SP: Moerdijk is schaliegasvrije gemeente

25 april 2013

SP: Moerdijk is schaliegasvrije gemeente

De door SP Moerdijk ingediende en mede door OM en GroenLinks ondertekende motie om Moerdijk schaliegasvrij te houden is in de gemeente-raadsvergadering van 25 april met 13 - 11 aangenomen. Hierdoor is Moerdijk vanaf nu een schaliegasvrije gemeente.

Deze motie bevat twee zaken namelijk als eerste dat de raad zich uitspreekt tegen winning van schaliegas in de gemeente Moerdijk. Kortom Moerdijk is een schaliegasvrije gemeente De tweede omvat een aantal opdrachten richting college namelijk:1e dit standpunt kenbaar maken aan de minister van Economische zaken, 2e in het opstellen van een nieuw of volgend bestemmingsplan buitengebied dit standpunt te verwerken. Dat kan eigenlijk heel simpel door een bepaling toe te voegen aan het strijdig gebruik, namelijk het (proef)boren naar gas (waaronder schaliegas). De laatste opdracht lijkt wat lastiger maar zegt niet meer en minder dat dit standpunt wordt geïmplementeerd in gemeentelijke wet- en regelgeving. Dus dat voorstellen vanuit het college op dit gebied rekening moeten houden met dit standpunt. De opdracht tot opname in het bestemmingsplan is daarvan een voorbeeld die expliciet genoemd wordt. Niet echt een probleem dus voor het college om uitvoer te geven aan deze motie.

Onderzoeken die komen ten spijt nog even dit

Gas in het algemeen en schaliegas in het bijzonder zijn geen duurzame energie-bronnen en daarmee is het bevorderen van hun winning en gebruik strijdig met de paraplunota Leefomgeving die onlangs door de gemeenteraad is vastgesteld. Het milieuvriendelijk winnen van schaliegas is een utopie. Het in de grond brengen van chemicaliën kan niet gecontroleerd plaats-vinden, er zullen altijd risico's blijven bestaan die grondwater en milieu bedreigen. Waterleidingmaatschappijen en Bierbrouwers hebben zich niet voor niets tegen schaliegas-winning gekeerd. Het nu verschuilen achter het wachten op resultaten van onderzoek is dus eigenlijk zinloos.

De meerderheid van de gemeenteraad zag dat dus ook in en steunde dan ook onderstaande motie.

MOTIE SCHALIEGAS

De Raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op donderdag 25 april 2013

Overwegende dat:
• Schaliegas is moeilijk te winnen omdat het opgesloten zit in keiharde kleisteenlagen op drie tot zes kilometer diepte;
• Om het gas vrij te maken worden er onder zeer hoge druk water, zand en tonnen chemicaliën via boorschachten in de diepe lagen gepompt om de kleisteen of
steenkool open te breken, het zogenaamde fracking (kraken);
• Een deel van de frackingvloeistof blijft ondergronds, maar minstens de helft komt weer naar boven met de oorspronkelijke chemicaliën er nog in;
• De kans is groot dat hiermee grondwater en landoppervlak vervuild worden.

Constateert dat:
• Schaliegaswinning niet past in het hoge ambitieniveau van duurzaamheid van de gemeente Moerdijk zoals is vastgelegd in de Structuurvisie 2030 en de
paraplunota Leefomgeving;
• het onacceptabel is dat op het grondgebied van de gemeente Moerdijk Schaliegas(proef)boringen worden gedaan omdat de risico’s voor volksgezondheid en
veiligheid te groot zijn en de boringen de natuur kunnen aantasten.

Spreekt zich uit:
• Tegen het winnen van schaliegas.

Draagt het college op:
• De gemeentelijke wet- en regelgeving dienovereen-komstig in te zetten;
• Met dit standpunt rekening te houden en te verwerken in een nieuw op te stellen Bestemmingsplan Buitengebied;
• De motie onder de aandacht te brengen van de minister van Economische Zaken.

En gaat over tot de orde van de dag.


Moerdijk voorlopig schaliegasvrij

BN/DeStem 26 april 2-10
Boren naar schaliegas is voorlopig in Moerdijk niet aan de orde. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad heeft zich middels een motie uitgesproken tegen de winning van schaliegas. Ze vrezen milieuvervuiling en risico voor de gezondheid. De motie werd met 13 tegen 11 stemmen aangenomen. CDA, VVD en PvdA stemden tegen. Ze wilden eerst de resultaten van het lopende onderzoek afwachten.

U bent hier