h

Water in Zevenbergen. Ja of Nee?

30 september 2012

Water in Zevenbergen. Ja of Nee?

Water
Waar de voorzitter van de commissie Fysieke Infrastructuur vorige week het verhaal over het Centrumplan Zevenbergen van wethouder Grootenboer een ‘Marketingpraatje’ noemde, was dat misschien niet zo netjes van hem, maar wel het juiste woord voor het bijna letterlijk citeren uit haar eigen voorstel.

Helaas bleek uit de (veelal overbodige) vragen van commissieleden dat slechts enkelen vooraf kennis hadden genomen van het stuk. Dat is erg vervelend, ook al omdat het vaak mensen zijn die al lang meedraaien in de gemeenteraad. Het is een mooi verhaal waarin echter niet is opgenomen dat scheepvaart onmogelijk is omdat het water via een tweetal duikers in en uit het gebied moet stromen.

Om 6 en wellicht 7,5 miljoen euro te gaan investeren in dit plan, alleen omdat andere overheden ook in de buidel tasten, gaat ons een stap te ver. Het staat leuk om aan te geven dat er overleg is geweest met betrokkenen conform de nota Beginspraak, terwijl dat gewoon niet waar is. Volgens die nota dient vanaf de eerste aanzet van een plan open en eerlijk met alle betrokken burgers te worden overlegd. Dat dat overleg ook nu weer niet heeft plaatsgevonden begint waarlijk op een traditie te lijken.

In de raadsvergadering in 2008 waarin het voorstel om nader onderzoek te gaan doen naar het Centrumplan Zevenbergen werd besproken, is door diverse partijen, waaronder ook de VVD, duidelijk aangegeven dat het de gemeente geen geld mocht gaan kosten. Dat lijkt nu slim opgelost door ‘het Water’ zgn. te laten betalen door andere belanghebbenden, terwijl toch echt 6 a 7,5 miljoen moet worden opgehoest door de gemeente. Dat dit wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke stellingname dat het de gemeente niks mag kosten moge duidelijk zijn. Daar komt nog bij dat dit plan maar liefst 35 miljoen euro gaat kosten, terwijl aanleg van een kanaal via de oostkant van Zevenbergen (‘slechts’) 24 miljoen kost. Er wordt dan wel gerekend met een mogelijke BTW- vrijstelling, maar dan nog komen de kosten 5 milj. hoger uit dan buitenom. En dan hoeft het Zevenbergse centrum ook niet jaren op de schop.

Druk uitoefenen om tot een snelle besluitvorming te komen omdat het aanbod van de andere deelnemers slechts geldig zou zijn tot einde van het jaar, is een vorm van overheidschantage die vergelijkbaar is met de gang van zaken rond het LPM, waar geen meerderheid voor was in de gemeenteraad maar die verkregen werd door alle overheden tevoren een overeenkomst te laten ondertekenen. Wat ons betreft zal het college van B&W met hele goede argumenten en garanties moeten komen willen wij er mee instemmen. Het is heel veel geld om uit te geven in deze tijd van bezuinigen door de rijksoverheid op een heleboel zaken die gemeenten uit moeten voeren. En dat zal nog erger worden onder een regering waarin de VVD de hoofdrol krijgt..

De SP fractie gaat voorstellen om, in het belang van een democratische besluitvorming, de Moerdijkse bevolking zich te laten uitspreken over dit plan door een JA of NEE in te vullen op een huis aan huis te verspreiden antwoordkaart met de vraag of dit plan moet doorgaan. Dan kan er een echt democratisch besluit genomen worden voor 1 december 2012. Wat de SP betreft zou zoiets makkelijk op korte termijn gerealiseerd moeten kunnen worden door een gemeente met zoveel ambtenaren en volop geld in de reserves!

U bent hier