h

SP: Bijzondere bijstand naar 130%

3 november 2011

SP: Bijzondere bijstand naar 130%

B&W waren van plan om de bijzondere bijstandsnorm op 1 januari 2011 te verlagen van 130% naar 110%. Daar heeft de raad niet mee ingestemd, waarna B&W met ingang van 1 juli naar 110% is gegaan. SP Moerdijk ziet; door anders om te gaan met bezuinigingen; mogelijkheden om dat weer terug te brengen naar 130%. Temeer ook omdat de zorg voor de minst bedeelden in de samenleving een speerpunt is bij alle Raadsfracties en het College van B&W. Een 20% hogere norm kost ongeveer € 69.000,- extra per jaar, dat is geen onoverkomelijk bedrag voor Moerdijk. Hieronder volgt ons verzoek aan de raad om dat te doen.

De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011

Overwegende dat:
 de wetgever voornemens is per 1 januari 2012 de inkomensnorm voor categoriale bijzondere bijstand vast te leggen op 110%;
 het college als voorstel voor de begroting 2011 de inkomensnorm zelfs wilde terugbrengen naar 100%;
 een meerderheid van de raad, in amendement op het voorstel van het college, op 9 december 2010 heeft ingestemd met het terugbrengen van de inkomensnorm naar 110%;
 het college met ingang van 1 juni 2011 heeft besloten voor alle bijzondere bijstandsvormen deze inkomensnorm van 110% te hanteren;
 deze aanpassing van het college is beperkt tot alle categorieën van bijzonder bijstand, te weten individuele bijzondere bijstand, categoriale bijzondere bijstand en bijzondere vorm langdurigheidstoeslag;
 de door wetgever opgelegde 110% inkomensnorm slechts geldt voor categoriale bijzondere bijstand;
 deze opgelegde inkomensnorm niet geldt voor kwijtschelding van lokale belastingen.

Concluderende dat:
 daarmee het in de gemeente Moerdijk het bestaande kader voor de bijzondere bijstand veel te rigide is aangepast door het de gemeenteraad en het college;
 de zorg voor de minst bedeelden in de samenleving een belangrijk speerpunt is van zowel het college als de gemeenteraad.

Voorstel
De inkomensnorm voor de bijzondere bijstand, als het gaat om individuele bijzondere bijstand per 1-1-2012 terug te brengen op 130%. De kosten van € 69.000 euro op te nemen in de begroting 2012.

Namens de SP fractie

mr. drs. G.J.M. Blom, Fractievoorzitter SP Moerdijk

U bent hier