h

SP vragen over VVD-Wethouder Koevoets

15 juli 2011

SP vragen over VVD-Wethouder Koevoets

MET DE ANTWOORDEN VAN B & W

Standdaarbuiten
Donkere wolken boven Standdaarbuiten

Enkele weken geleden zijn een aantal mensen die op de Markt in Standdaarbuiten wonen voor een week verjaagd uit hun huizen door de gigantische geluidsoverlast in de op de Markt geplaatste feesttent. Dat gebeurt al een aantal jaren maar de stichting Dorpsweek waar VVD wethouder Koevoets voorzitter van is, heeft zich ook dit jaar niet aan de geluidsgrens uit de vergunning houden. De antwoorden van B&W op onze vragen van 1 juli, staan er onder.

Geacht college,

Enige weken geleden is de dorpsweek gehouden in Standdaarbuiten. Hiervoor is in mandaat, namens uw college een evenementenvergunning verstrekt. Wij hebben begrepen dat er nog enkele bezwaarschriften tegen deze verleende vergunning lopen. Eveneens is op de kerncontactavond van 19 april 2011 door bewoners, die het evenement graag willen behouden, aangegeven dat zij bezwaar hebben gemaakt en dat zij willen praten over een alternatieve locatie in Standdaarbuiten vanwege de overlast die het geeft op de Markt.

Ook hebben wij gemerkt dat bezwaarmakers het lastig vinden om hun bezwaar kenbaar te maken omdat zij zich geïntimideerd voelen en het idee hebben dat de Stichting nauwe contacten heeft op het gemeentehuis en ze daar niet gehoord worden, hetgeen voor hen bevestigd werd door de mededeling van wethouder Koevoets in een artikel van 6 juni 2011 in BN/DeStem, waarin hij aankondigde te stoppen als voorzitter van de Stichting Dorpsweek Standdaarbuiten en dat hij “buiten de stichting meer voor de organisatie kan betekenen dan als voorzitter”.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

 • Is uw college bekend dat op het formulier van wethouder Koevoets (hetgeen is ondertekend op 3 mei 2011) voor nevenactiviteiten op de website van de gemeente Moerdijk geen vermeldingen staan voor nevenactiviteiten als bedoeld in artikel 41b lid 3 van de Gemeentewet?
 • Ja. dat is ons bekend.

 • Hoe komt het dat de wethouder heeft verzuimd deze nevenfunctie te melden en zijn er wellicht meer?
 • Per abuis zijn uitsluitend de qq-functies op de verklaring dd 3 mei 2011 vermeld. Het onderzoek door de Geloofsbrievencommissie van uw Raad in april 2010 heeft aan de hand van de verklaring dd 14 april 2010 van wethouder Koevoets, met vermelding van de onderhavige nevenfunctie, plaatsgevonden. De commissie heeft toen geconstateerd dat tegen de genoemde nevenfunctie geen bezwaar is.

 • Bent u het met de SP eens dat dit in strijd is met artikel 41b lid 3 van de Gemeentewet?
 • Ja, daarom is de onjuistheid direct gecorrigeerd.

 • In antwoord op vragen van de PvdA - fractie van 18 maart 2011 heeft u aangegeven de door de VNG opgestelde Gedragscode (Handreiking integriteit van politieke ambtdragers bij gemeente, provincies en waterschappen) te onderschrijven. Is deze Gedragscode inmiddels vastgesteld en zo ja is deze unaniem aangenomen?
 • Nee, deze Gedragscode is nog niet vastgesteld. Een voorstel daarvoor wordt op korte termijn door het College besproken. Dit is een voorstel inclusief nader uitgewerkte criteria t a v . aanvaarding nevenfuncties en de Handreiking. Zodra dit voorstel is besproken en vastgesteld, krijgt u deze als raadsvoorstel toegestuurd.

 • Vindt u dat het schrijven van een voorwoord in het programmaboekje door wethouder Koevoets, in hoedanigheid als wethouder en niet als voorzitter de schijn van belangenverstrengeling versterkt?
 • Per abuis heeft de ondertekening van het voorwoord plaatsgevonden door wethouder Koevoets en niet, zoals de bedoeling was door de burgemeester. Wij kunnen begrijpen dat hierdoor een schijn van belangenverstrengeling gewekt zou kunnen worden.

 • Kunt u aangeven waarom de in aanhef genoemde evenementenvergunning in mandaat is verleend en waarom niet, ingevolge art. 4 lid 1 sub e van het Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit, het besluit door u als college zelf is genomen?
 • Een efficiënte organisatie van werkzaamheden vindt plaats door een op grond van de wet mogelijk gemaakte mandatenverlening. In deze is gekozen om beslissingsbevoegdheid niet bij het college te leggen. Er is geen reden bij dit evenement, dat in 2011 voor de 36ste keer is gehouden, af te wijken van de gangbare procedure daar het criterium van lid 1 sub e van artikel 4 van de Mandatenlijst 2010 zich in deze niet voordeed.

 • Wij hebben vernomen dat er geluidsmetingen zijn verricht bij de Dorpsweek en dat deze op elke dag een aanzienlijke overschrijding van de toegestane waarden heeft opgeleverd. Waarom is er op dat moment niet handhavend opgetreden?
 • Er zijn geluidsmetingen verricht om een goed inzicht te verkrijgen van de situatie. De stichting Dorpsweek is vooraf op de hoogte gesteld dat deze metingen zouden plaatsvinden. Ook omwonenden, die vooraf hun vrees voor geluidsoverlast hebben geuit, hebben vernomen dat ter inventarisatie metingen zijn verricht. Er is vanaf woensdag 1 juni tot en met zondag 7 juni 2011 elke dag gemeten. Er is een bewuste keuze gemaakt om niet handhavend op te treden tegen eventuele overschrijdingen juist om een representatief beeld te krijgen van het geluidsniveau waar de omgeving mee te maken heeft tijdens deze dagen. De gemeente gaat hierover in gesprek met de stichting Dorpsweek en de omwonenden. Dit gesprek staat gepland voor het najaar.

 • Bent u als college bereid, na de ervaringen van dit jaar, met de bewoners en de Stichting Dorpsweek in gesprek te gaan om het evenement het volgend jaar op een ander terrein te organiseren. Kunt u onderschrijven dat het verstandig zou zijn als de betrokken wethouder (met accommodatiebeleid in portefeuille) zich dan buiten deze discussie zal houden?
 • Op de Kemcontactavond dd 19 april 2011 is reeds toegezegd dat er een gesprek met alle betrokkenen in dit najaar gevoerd zal worden. Er zal nader bekeken worden wie er aan dit gesprek zullen deelnemen. De heer Koevoets is hierbij niet aanwezig.

 • Wie was er in de week van 28 mei tot en met 5 juni 2011 binnen in het college verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Kortom was de burgemeester gewoon in huis of heeft er een wethouder waargenomen en wie ?
 • De burgemeester draagt de verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid en op basis van de bereikbaarheid binnen 1 uur is in deze genoemde penode de piketdienst als volgt verdeeld: 28-05 t/m 29-05 wethouder Koevoets; 30-05 t/m 01-06 burgemeester Mans; 02-06 t/m 05-06 wethouder Punt.

  De antwoorden zijn ontvangen op 15 juli

U bent hier