h

Moerdijk ondertekent dit Bestuursakkoord niet.

18 mei 2011

Moerdijk ondertekent dit Bestuursakkoord niet.

Naar aanleiding van onze vragen over het voor burgers en gemeenten op financieel gebied zeer slechte bestuursakkoord dat de VNG namens de gemeenten met het Kabinet af wil sluiten heeft B&W vandaag, 17 mei 2011, onderstaande brief aan het bestuur van die belangenorganisatie verzonden. Het is geen definitief nee, maar dat wordt het wel als op 1 juni de inhoud niet is aangepast.Wij verwachten niet dat die man uit de 19e eeuw dat gaat doen.

Geacht bestuur,

Op 21 april j.l. heeft u ons in de ledenbrief verzocht om voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van 8 juni kenbaar te maken wat het standpunt van Moerdijk is ten aanzien van het onderhandelaarsakkoord. Met deze brief komen wij daaraan tegemoet.

Het voornemen in het bestuursakkoord om op vijf beleidsterreinen taken te decentraliseren kunnen wij onderschrijven. Uw doelstelling om de taken dichter bij de burger uit te voeren zal de kracht van de lokale overheid versterken. Bovendien, en dat is in onze optiek zeer van belang, worden de mogelijkheden voor maatwerk op regionale schaal ermee vergroot.

Aan de andere kant baart de inhoud van het onderhandelaarsakoord ons ook zorgen, met name als het gaat om financiën. Het is bijna onmogelijk om de omvang van het risico te duiden. Met name ten aanzien van de Wet Werken naar Vermogen is de kans reëel dat de regeling in de toekomst onbetaalbaar wordt en die zou dan eenzijdig op gemeenten worden afgewenteld. U onderkent dat wel in woorden (nog deze regeerperiode volgt een evaluatie), maar er wordt niets gereserveerd voor een eventuele compensatie.

We zouden het zeer op prijs stellen als met de onderhandelaars vanuit het Rijk op dit punt meer informatie en duidelijkheid kunt geven voor 1 juni aanstaande. Pas dan kunnen we definitief voor een 'ja' of 'nee' kiezen.
Lukt het niet om met nadere informatie te komen, dan is de financiële onzekerheid voor de gemeente te groot. Vanuit ons perspectief is het dan niet verantwoord om het bestuursakkoord 2011-2015 te ondersteunen.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

U bent hier