h

Algemene Beschouwingen 2010

5 december 2010

Algemene Beschouwingen 2010

Vanuit de Rijksoverheid worden bezuinigingen doorgevoerd op het gemeentefonds, politie en de WMO. Dat wordt dan snoeien genoemd. Het beeld van een sketch van Koefnoen doemt op waarbij Rutte, Verhagen met een mopperende Wilders, een tuin winterklaar maken. De bewoners wordt vervolgens de rekening gepresenteerd en het geld wordt door de premier zelf uit de portemonnee geplukt.

De veroorzakers van de financiële crisis worden helaas uit de wind gehouden en de regering laat de rekening betalen door de zwakkere in onze maatschappij.

Het mag duidelijk zijn dat dit alles effect heeft op de gemeentelijke financiën. Dan wordt de volgende bezuinigingsmaatregel weer aangekondigd namelijk op de Wajong en Sociale Werkplaatsen. Mensen worden achter de geraniums gejaagd terwijl voor genoemde groep het meedoen in de maatschappij juist erg belangrijk is. De rekening dreigt overigens ook hier weer bij de gemeente te komen als door deze bezuinigingen meer mensen aanspraak moeten gaan maken op een bijstandsvoorziening. “Wij willen Werk en geen armoede want armoede werkt niet” ! De SP vraagt de raad om door een motie het college opdracht te geven hier zelf of in VNG verband protest tegen aan te tekenen.

Kijken we nu naar de gemeentelijke begroting die aan deze raad is gepresenteerd, dan kunnen wij niet instemmen met het voorstel de bijzondere bijstand of witgoedregeling zodanig te beperken, of middels een lening geld te verstrekken, dat mensen daardoor in de problemen te komen. Op dit begrotingsonderdeel kan overigens wel direct € 25.000,- worden bezuinigd door te stoppen met het programma Bewegen Werkt. Daarbij moeten een aantal uitkeringsgerechtigden verplicht gaan sporten in Oosterhout en met een busje of, zoals nu gebeurt, met een taxi heen en weer worden gereden. In bijna drie jaar heeft dat programma slechts 2 mensen aan het werk geholpen. Wij verzoeken via een motie aan B&W hiermee direct te stoppen.

Inmiddels is meer bekend geworden over de uitwerking van de bestuursovereenkomst Moerdijk meer Mogelijk. Allereerst zijn wij en blijven wij, evenals andere partijen, tegenstander van de verwoesting van 200 hectare polderlandschap terwijl eventueel andere voor industrie bestemde ruimte binnen deze gemeente beschikbaar is. De wijze waarop de locatiekeuze tot stand is gekomen verdient geen schoonheidsprijs. Uit de eerste resultaten die de planmakers bij de provincie presenteerden is nu al duidelijk geworden dat de duurzaamheidambities, waardoor enkele partijen hun bezwaren tegen dit plan hadden laten varen, vanwege de te hoge kosten worden weggestreept.

SP Moerdijk wil een gemeente Moerdijk met echte inspraak voor inwoners bij zaken die van invloed zijn op hun leefomgeving. De notitie beginspraak is volgens ons een goede start. We hopen dat dit college daar werk van maakt. Wij zullen door middel van onze wijk- en buurtonderzoeken en directe contacten met mensen in de buurt onze rol als echte volksvertegenwoordiger blijven vervullen. Waarna wij op gepaste manier onze voorstellen in zullen dienen.

Zo hebben wij eerder een initiatiefvoorstel ingediend voor verbetering van de situatie voor voetgangers in de Meeren te Zevenbergen. Wij hebben dit voorstel destijds ingetrokken om de wethouder een kans te geven op eigen initiatief de uitvoering snel ter hand te nemen. Nu die kans niet is benut hebben wij in overleg met onze verkeersdeskundige een aangepast voorstel in de vorm van een motie ingediend om de aanleg van een zebrapad op de door de bewoners gewenste plaats te bevorderen.

In het laatste decennia is informatietechnologie steeds belangrijker geworden. Burgers kunnen steeds beter van informatie worden voorzien, al is het maar door het via de website beschikbaar te stellen. Een open overheid heeft geen openingstijden.
Wij hebben begin dit jaar middels een door deze raad unaniem gesteund initiatiefvoorstel getracht de openheid en betrokkenheid van de burger te vergroten door bestuursinformatie vrij beschikbaar te stellen. Er zijn nog meer verbeteringen door te voeren in dit kader. Zo verbruiken we naast al die digitale hulpmiddelen nog evenveel of zelfs meer papier. Ook is de afhankelijkheid van bedrijven die in deze technologie voorzien groter geworden. Vaak leggen zij beperkingen op aan het gebruik van gegevens of willen ze goed betaald worden voor een koppeling tussen applicaties waarop zij het monopolie hebben. Het initiatief Nederland Open in Verbinding (NOiV) vanuit het Rijk dwingt gemeenten open-source een eerlijke kans te geven en open standaarden te gebruiken. Wij dagen dit college uit te komen met een innovatief plan op het terrein van informatievoorziening waarin een plaats is voor open-source, open standaarden, open-content en digitaal werken. Wij denken dat op termijn hier een aardige kostenbesparing mogelijk is.

De kiezer heeft in maart dit jaar de samenstelling van deze Raad bepaald. Het lijkt er in deze eerste maanden op dat de nieuwe coalitie ruimte geeft aan het dualisme. Zien we terug op de vorige periode dan klinkt de uitslag 14-11 u vermoedelijk bekend in de oren. De huidige pragmatische aanpak van de coalitiepartijen waarin voorstellen op hun merites worden beoordeeld waarderen wij zeer. Waar we deze pragmatische aanpak bij nodig hebben is het opnieuw bekijken van de inkomstenhuishouding. De gemeente heeft een aantal inkomstenbronnen waarbij de gemeentelijke belastingen een voor de politiek belangrijk issue zijn en dat terwijl ze maar een klein aandeel vormen in de totale inkomsten. Wij zouden graag zien dat het belastingregime beter aansluit op de solidariteit en naar draagkracht, daar waar de inkomsten toekomen aan de algemene middelen.

Een niet solidaire belasting in dat kader is de hondenbelasting. Het college stelt voor deze met 38% te verhogen. Wij stellen voor om die belasting af te schaffen. Hondenbelasting is niet meer van deze tijd. Ze is opgenomen in de gemeentewet om honden die in die tijd als werkdieren werden ingezet te belasten. Echter dat is sinds de jaren 60 van de vorige eeuw niet meer toegestaan. Wat wel gebleven is, is de hondenbelasting. De opbrengsten mogen alleen worden gebruikt als algemeen dekkingsmiddel, dus voor de hele gemeenschap. Het zou beter zijn om alle algemene heffingen via de OZB te innen. Dit is ook rechtvaardiger omdat het een heffing naar draagkracht is, want zoals u weet telt bezit mee bij elke draagkrachtberekening. Door het verhogen van de OZB heffing met de verwachte opbrengst van de hondenbelasting; uiteraard zonder de extra heffing van € 55.000,- ; dient de OZB met 1,17% te worden verhoogd. Dit is per woning per jaar € 2,08,-. Om dit voor elkaar te krijgen dienen wij nu een amendement in.

Het begrotingstekort van € 55.000,- kan gedekt worden door het verhogen van de toeristenbelasting naar € 1,35, wat slechts 4 eurocent hoger is dan het gemiddelde bedrag in 2010 van de Nederlandse gemeenten die deze heffing toepassen. Het kost daarbij de Moerdijkse bevolking niets en dat is ook mooi meegenomen. Ook hiervoor dienen wij een amendement in op de voorgestelde begroting.

Tot slot: Hoewel inmiddels vele gemeenten bezuinigingen hebben verkend over de periode van 2011 heen is er in de gemeente Moerdijk nog steeds geen invulling gegeven aan de grote bezuinigingsopgave waarvoor we komen te staan. De klankbordgroep heeft uiteindelijk slechts het proces mogen bepalen. Het ziet er naar uit dat pas bij de kadernota 2012 en de begroting 2012 stappen gezet worden. De SP heeft voor en na de verkiezingen duidelijk aangegeven waarop bezuinigd zou kunnen worden. Voorstellen zullen wij zoals altijd afwegen tegen de uitgangspunten waarvoor wij staan: Menswaardig, gelijkwaardig en solidair. Wij zullen als de afwegingen daaromtrent komen ook onze eigen begroting, die van de Raad zelf, moeten bezien. De SP zal tegen die tijd met een voorstel komen.

U bent hier