h

Hou het open Brabants Polderlandschap in stand

15 mei 2008

Hou het open Brabants Polderlandschap in stand


Vrijdag 23 mei vergadert Provinciale Staten over de interim-structuurvisie, het Agro en FoodCluster (AFC) bij Dinteloord en Stampersgat én over Logistiek Park Moerdijk. Het standpunt van de belangenvereniging Behoud Open Polders luidt: het is nog te vroeg voor besluitvorming over AFC in Provinciale Staten. Een goede afweging door de leden is niet mogelijk. Daarin staat zij niet alleen: diverse milieuorganisaties en -verenigingen steunen die visie en bestrijden met Behoud Open Polders nut en noodzaak van het volbouwen van nog meer open landschap in West-Brabant.

Hou het open Brabants polderlandschap in stand

Ingezonden brief in BN/DeStem op15 mei 2008

Op vrijdag 23 mei vergadert Provinciale Staten over de interim-structuurvisie, het Agro en FoodCluster (AFC) bij Dinteloord en Stampersgat én over Logistiek Park Moerdijk.Het standpunt van de belangenvereniging Behoud Open Polders luidt: het is nog te vroeg voor besluitvorming over AFC in Provinciale Staten.
Een goede afweging door de leden is niet mogelijk. Daarin staat zij niet alleen: diverse milieuorganisaties en -verenigingen steunen die visie en bestrijden met Behoud Open Polders nut en noodzaak van het volbouwen van nog meer open landschap in West-Brabant.

In de interim-structuurvisie legt de provincie het beleid in het kader van de ruimtelijke ordening van Noord-Brabant vast. Voor de ontwikkeling van het AFC wil men nu een akkoord voor de voortgang. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond, consequenties niet in beeld gebracht en juridische mogelijkheden niet verkend. Waarom wil meneer Rüpp, gedeputeerde, zo graag nu al het akkoord van de Statenleden? Door steeds ogenschijnlijk eenvoudige beslissingen te moeten nemen, kan men later niet meer terug. Salamitactiek. En dat terwijl er al vanuit gegaan wordt dat de plannen tot 2012 worden uitgesteld.

De belangenvereniging Behoud Open Polders heeft eerder al met feiten en onafhankelijke rapporten aangetoond dat de argumenten die voor de ontwikkeling gebruikt worden, non-argumenten zijn. Duurzaamheid, leefbaarheid van de dorpen en werkgelegenheid, zijn alle te weerleggen. Ontwikkeling van een industriegebied met kassen (én een biomassavergistingsinstallatie) in een cultuurhistorisch waardevolle polder met ook natuurlijke waarden is niet duurzaam noch zal het de leefbaarheid van de dorpen Stampersgat en Dinteloord bevorderen. Ook zal de werkgelegenheid niet door West-Brabanders worden ingevuld.

Het argument van tegengaan van verrommeling geldt niet. Gemeenten staan uitbreiding van bestaande complexen toe, 50 hectare extra glas verrijst in Steenbergen en de grond is zo duur dat alleen tuinbouwers uit Zuid-Holland zich deze nog kunnen permitteren. Het economische argument wordt door de initiatiefnemers, Suiker Unie, TOM (provincie) en gemeente Steenbergen, niet genoemd, maar lijkt wel overheersend. Er is nog geen onderzoek gedaan naar nut, noodzaak en de échte consequenties voor mens, milieu en maatschappij. Is verbouw in kassen duurzaam in de wetenschap dat 80 procent van de opbrengst wordt geëxporteerd? Kunnen we de vruchtbare zeeklei zelf niet beter gebruiken voor verbouw van schaars voedsel? Wat zijn de gevolgen voor de waterhuishouding? De polder herbergt beschermde diersoorten, het krekenstelsel is onverplaatsbaar en onvervangbaar. Wat gebeurt daarmee, als de industrie aan de oevers van de kreken wordt gebouwd? In 2020 neemt de behoefte aan bedrijventerreinen af. En dan? Waar gaan twaalfhonderd Oost-Europese werknemers wonen en recreëren? Daar is nog niet over nagedacht.

Er wordt uitgegaan van symbiose tussen Suiker Unie, bedrijven en kassen, maar nog onduidelijk is welke bedrijven er zullen komen. Voor de energieproductie wordt in alle gevallen gewoon gas verstookt. De energieproducerende kas moet nog worden ontwikkeld! Wat betekent het als men belooft 250 hectare kassen (netto) en 120 hectare bedrijven van 11 tot 30 meter hoog 'in te passen' in het landschap? In West-Brabant is in de afgelopen 50 jaar 35 procent van de open ruimte verloren gegaan, waarvan in de afgelopen vijftien jaar 20 procent voor onder andere industrieterreinen, wegen, winkelboulevards, showrooms, reclamemasten en kantoren. Bedrijfsgebouwen staan leeg en industrieterreinen liggen braak, bij elkaar vele duizenden vierkante meters. Er is geen open, groene ruimte voor in de plaats gekomen. Waar houdt de 'vooruitgang' op?

De initiatiefnemers, gemeente Steenbergen en de provincie hebben acht alternatieven ontwikkeld voor het volbouwen van de open polder. Alternatieven, die aansluiten bij de toeristische ambitie van de gemeenten, bij de vergrijzing van West-Brabant, de waarde van het open landschap, de behoefte aan werkgelegenheid in de regio en bedrijventerreinen op langere termijn et cetera zijn niet in ogenschouw genomen. Behoud Open Polders vindt dat de leden van Provinciale Staten het aan de burgers van West-Brabant verplicht zijn, zich goed te laten informeren over nut, noodzaak én consequenties van het AFC alvorens te besluiten.

Belangenvereniging Behoud Open Polders, Stampersgat

U bent hier