h

De aap komt uit de mouw

15 mei 2008

De aap komt uit de mouw

Op 22 april verscheen een notitie namens Gedeputeerde Staten over het instellen van een voorkeursrecht voor de aankoop van gronden en panden die voor de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk nodig zijn. Het wethouderskoppel Ada Grootenboer (CDA) en Louis Koevoets (VVD) houdt bijna alle informatie onder hun pet. Zoals toen SP-voorzitter Chris Verschuuren tijdens de raadsvergadering van 17 april jl. vertelde dat deze notitie bijna gereed was. Grootenboer reageerde als de bekende gebeten hond en zei dat hij dan kennelijk meer wist dan haar bekend was.....

Een fraai verhaal vertelde deze mevrouw, maar daar klopt voor de zoveelste keer niet veel van. Terwijl er nota bene een vaste afspraak is dat CDA Wethouder Grootenboer in de commissie Bestuur en Middelen persooonijk alles moet komen vertellen zodra er nieuws is. Welnu dat heeft zij pas twee keer gedaan dit jaar, terwijl er tussendoor volop gebeurde. Dat vertelt zij de raadsleden pas achteraf, als het haar behaagt. Het lijkt wel of zij het alleenrecht heeft op informatie, maar wij hebben zo onze eigen bronnen o.a. in de Tweede Kamer en in Provinciale Staten. Het is voorspelbaar dat zij haar neusje nog wel eens aardig zal gaan stoten....

De Notitie
Op 8 oktober 2007 hebben het Rijk, de Provincie en de gemeente Moerdijk de intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Moerdijk ondertekend. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een grootschalig Logistiek Park van netto 150 hectare in de oksel van de A16-A17. Deze locatie is ook vastgelegd in de provinciale interimstructuurvisie die 23 mei 2008 ter vaststelling voorligt in Provinciale Staten.

Gemeente en provincie zijn overeengekomen dat, in het kader van de regievoering van de provincie, het wenselijk is voor de ontwikkeling van het Logistiek Park voor zover noodzakelijk en mogelijk, gebruik te maken van het vestigen van een voorkeursrecht. Het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten is een bevoegdheid die de gemeente toekomt en (nog) niet de provincie. Om die reden hebben partijen afgesproken dat de gemeente overgaat tot het vestigen van een voorkeursrecht.

De inzet van het voorkeursrecht kan inhouden dat eigenaren van vastgoed (woningen en agrarisch vastgoed) gelegen binnen de begrenzing van het plangebied hun eigendom aanbieden aan de Gemeente Moerdijk, zijnde de publiekrechtelijke instantie die het voorkeursrecht op concreet aangegeven percelen vestigt. Binnen bepaalde kaders kan de Gemeente vervolgens percelen die worden aangeboden, verwerven.

Tot het moment dat het voorkeursrecht is gevestigd, is afgesproken dat bewoners van het beoogde plangebied en bewoners die binnen de toekomstige milieuzones van het Logistiek Park liggen een mogelijkheid wordt geboden om de eigen woning voor verwerving te kunnen aanbieden. Dit om,vooruitlopend op de ontwikkeling van het Logistiek Park, voor deze bewoners een einde te maken aan de al sinds 2001 durende onzekerheid. Aangezien de Gemeente formeel de aankopende partij is in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten, is de doorlevering aan de Provincie in een aanvullende overeenkomst geregeld.

De provincie zal in algemene zin zorgdragen voor de (voor-)financiering van ‘de aankopen’ die in dit kader worden gepleegd. De door provincie en gemeente gemaakte kosten zullen later worden ingebracht in de exploitatie van het Logistiek Park. De gemeente draagt zorg voor het beheer van de verworven panden. Gaat de realisatie van het Logistiek Park uiteindelijk toch niet door, dan blijven de aangekochte panden in bezit van de partij die de aankopen heeft (voor-) gefinancierd. Die partij neemt daarbij vervolgens de zorg én het beheer van de woningen op zich.

’s-Hertogenbosch, 22 april 2008, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

U bent hier