h

Aankoop Shell gronden

26 mei 2008

Aankoop Shell gronden

In de vergadering van de provinciale commissie EGMS op 6 juni aanstaande komt een voorstel op tafel hoe men de gronden van Shell aan wil gaan kopen. Hierover zijn reeds diverse gesprekken gevoerd met B&W van Moerdijk. De notitie is gedateerd 13 mei maar er staat wel in dat op 23 mei de interim Structuurvisie Brabant in Ontwikkeling is besproken, met de keuze voor de ontwikkeling van een logistiek park op de locatie Moerdijk-Oost.

Worden wij bedonderd of worden wij besodemieterd...... Met dank aan de wethouders Grootenboer (CDA) en Koevoets (VVD)

Notitie ten behoeve van de Commissie EMGS op 6 juni 2008

Shell heeft in 2006 aangegeven de beschikbare grondreserve van in totaal 162 ha bruto beschikbaar te stellen en ook daadwerkelijk te willen verkopen. Mede op basis van deze beschikbaarheid en de aangegeven keuze om de gronden van Shell niet te willen benutten voor logistieke bedrijven in de lagere milieucategorie, hebben uw Staten op 2 februari 2007 besloten de visie van ons college te ondersteunen dat de ruimtevraag waarvoor in eerste instantie Moerdijkse Hoek was bedoeld, kan worden geaccommodeerd door de benutting van de Shell-grondreserve, de intensivering van de overige gronden op het bestaand industrieterrein Moerdijk en de aanleg van een grootschalig logistiek park van 150 hectare netto. Op 23 mei hebben uw Staten de interim Structuurvisie Brabant in Ontwikkeling besproken, met in deel C de keuze voor de ontwikkeling van een logistiek park op de locatie Moerdijk-Oost.

Wij vinden het van strategisch belang om de gronden van Shell in publiek eigendom te verkrijgen om hiermee maximale sturing te verkrijgen op de uitgifte van de gronden en om zekerheid te verkrijgen over de daadwerkelijke beschikbaarheid en zeggenschap over deze gronden. Ons uitgangspunt daarbij is dat verwerving via het Havenschap wenselijk is waarbij een marktconforme prijs uitgangspunt is en de financiële risicobeheersing van gemeente en provincie in acht worden genomen. Op dit moment zijn de onderhandelingen tussen Shell en Havenschap Moerdijk over de aankoop van de reservegrond gaande. De verwachting is dat er uiterlijk 25 juni 2008 tot overeenstemming zal worden gekomen over de aankoopprijs. Daarna volgt een periode van drie maanden waarin de bestuurlijke besluitvorming kan worden geregeld over de verwerving (bestuurlijk instemming over het onderhandelingsresultaat).

Het instemmen van het onderhandelingsresultaat is rechtstreeks gekoppeld aan de vraag of het Havenschap (en daarmee provincie en gemeente Moerdijk) bereid zijn financiële middelen beschikbaar te stellen om de verwerving tot stand te brengen. Op dit moment zijn op de provinciale begroting hiervoor geen middelen gereserveerd en geeft het Havenschap bij monde van de directeur aan onvoldoende financiële middelen te hebben om autonoom deze gronden te verwerven en te ontwikkelen. Het Havenschap Moerdijk kan op basis van hun eigen vermogenspositie niet zelfstandig de aankoop en herontwikkeling van de gronden financieren. Er zou in dat geval sprake zijn van een dermate verslechtering van vermogens- en financieringsratio’s dat financieel een ongezonde onderneming zou ontstaan, zonder financiële ruimte voor het doen van gangbare en reeds goedgekeurde investeringen in het beheer en ontwikkeling van het zeehaventerrein. Dit houdt in dat gezocht moet worden naar een andere financiering, door de beide aandeelhouders gemeente en provincie.

Op dit moment is nog niet volledig duidelijk op welke wijze de verwerving tot stand zal komen. Uitgaande van een positief onderhandelingsresultaat met Shell kan de financiering van de verwerving plaatsvinden via het Havenschap, via de provincie of via provincie en gemeente. Afhankelijk van de te maken afspraken met Havenschap en gemeente wordt duidelijk hoeveel provinciale middelen hiervoor ingezet moeten worden. De gemeente Moerdijk vindt dat verwerving van de gronden van Shell van groot belang is gelet op de positie ten opzichte van een mogelijke toekomstige rol van Rotterdam, maar zij heeft nog geen standpunt ingenomen over een eventuele financiële bijdrage om de verwerving mogelijk te maken.

De gemeente heeft aangegeven dat het doen van een gemeentelijke financiële bijdrage (in de vorm van het verhogen van het eigen vermogen van het Havenschap dan wel het voor hun rekening nemen van de voorfinanciering) nu in het kader van de discussie over de verzelfstandiging van het Havenschap niet de voorkeur geniet. Wel kan ze instemmen met een financiering door de provincie (in welke vorm dan ook) mits de bestaande zeggenschaps-/aandeelverhouding van 50%-50% ongewijzigd blijft. Wij zullen hierover in overleg treden met de gemeente Moerdijk.
Wij stellen voor om als provincie deze gronden te gaan verwerven via het Havenschap Moerdijk. De gronden worden verworven door het Havenschap Moerdijk maar direct doorgeleverd aan de provincie. De provincie maakt vervolgens afspraken met het Havenschap over de teruglevering van de gronden. Het Havenschap verwerft de gronden tegen een vergoeding van de aanschafwaarde en inflatiepercentage, een gebruikelijke systematiek bij de provincie. De dekking van de verwerving door de Provincie Noord-Brabant vindt plaats binnen de middelen die bij de Voorjaarsnota 2008 t.b.v. de grondportefeuille beschikbaar komt (uitgangspunt is dat de middelen bij de Voorjaarsnota in de vorm van een reserve beschikbaar komen).
Afhankelijk van het uiteindelijke onderhandelingsresultaat met Shell en de gemeente Moerdijk zal daarna na 25 juni 2008 indien nodig via uw Staten een begrotingswijziging worden voorgelegd. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal en zal binnen de middelen die bij de Voorjaarsnota 2008 voor de grondportefeuille beschikbaar is passen.

Het is voor ons van belang dat er een financieringsvariant wordt gekozen die financieel voor de provincie gunstig is en onze provinciale belangen veiligstelt, maar ook waarmee de gemeente Moerdijk goed kan leven. Wij hebben met de gemeente Moerdijk afgesproken dat in een breed bestuurlijk overleg de mogelijke varianten worden besproken en dat er een besluit wordt genomen over de (eventueel gezamenlijke) financiering van de aankoop van de grondreserve. Dit bestuurlijk overleg is gepland op 17 juni 2008. De uitkomst hiervan zal richtinggevend zijn voor de uiteindelijke financieringsvariant. Omdat de uitkomst daarvan nog niet voor handen is, willen wij uw Staten verzoeken in te stemmen met de verwerving van de gronden en de budgettaire consequenties binnen de te vormen reserve bij de Voorjaarsnota te verwerken. Deze daadwerkelijke uitwerking wordt bij de najaarsbrief aan uw staten voorgelegd.

Ons voorstel
Voor de financiering van de aankoop van de Shell-gronden zijn op dit moment geen financiële middelen beschikbaar op de provinciale begroting. Aangezien op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel middelen precies noodzakelijk zijn wordt voorgesteld in te stemmen met de verwerving van de gronden hetzij via het Havenschap, hetzij via de provincie hetzij via provincie en gemeente. De uitkomst van het bestuurlijk overleg met de gemeente Moerdijk op 17 juni en het onderhandelingsresultaat op 25 juni 2008 zal richtinggevend zijn voor de uiteindelijke financieringsvariant. Deze uitkomst is echter nu nog niet bekend en kan niet worden meegenomen in deze commissienotitie. Ook de definitieve aankoopprijs is nu nog niet bekend.

Wij vragen uw reactie op:
- Ons standpunt om de gronden te gaan verwerven;
- De verwerving te dekken binnen de beschikbare middelen welke bij de Voorjaarsnota 2008 beschikbaar komen;
- In overleg met de gemeente Moerdijk te kiezen voor een financieringsvorm die voor de provincie gunstig is, de steun heeft van de gemeente Moerdijk en ook juridisch toelaatbaar is;
- De budgettaire consequentie verbonden aan het uiteindelijke financieringsvorm aan uw staten t.b.v. de najaarsbrief voor te leggen. Deze begrotingswijziging zal budgettair neutraal binnen de beschikbare middelen uit de Voorjaarsnota 2008 passen.

’s-Hertogenbosch, 13 mei 2008, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

U bent hier