h

Zienswijze SBBM

30 december 2007

Zienswijze SBBM

In juni 2007 heeft de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk ( SBBM ) een eerste zienswijze neergelegd over Moerdijk-Oost. Die kunt u hieronder lezen

Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk
De Meeren 179, 4761 SH Zevenbergen 0168-326014

Zevenbergen, 7 juni 2007.

Betreft: Zienswijze met betrekking tot de Gebiedsvisie Moerdijk-Oost.

Geachte leden van de Commissie Fysieke Infrastructuur.

Een eerste kennismaking met de Gebiedsvisie heeft opgeleverd dat wij het enthousiasme hierover, uitgestraald op de informatieavond op 31 mei 2007, beslist niet delen.
Hieronder geven wij in een aantal kernpunten onze zienswijze weer.

1. Nut en noodzaak van een nieuw bedrijventerrein kan niet worden aangetoond, het reserveren van gronden op het huidige Moerdijkterrein is onzinnig.
Door de aanwezig gronden op het bestaande Moerdijkterrein te benutten kunnen nieuwe vormen van bedrijvigheid (bijvoorbeeld grote logistiek bedrijven) zondermeer gefaciliteerd worden.
Het reserveren van specifieke locaties voor specifieke bedrijven op het huidige Moerdijkterrein klinkt goed maar getuigt niet van realiteitszin. Deze terreinen liggen al 25 jaar braak en zullen dat de komende 25 jaar ook blijven. Door de globalisering zullen er alleen nog maar meer terreinen beschikbaar komen. Invullen met bedrijvigheid die past bij deze dynamiek moet het credo zijn: breng dus daar de logistieke bedrijven onder.

2. Het logistiek park in de oksel van de A16/A17 vormt een onnodige aantasting van het buitengebied.
Naast het feit dat kwantitatief een uitbreiding van industrieterrein niet nodig is, is de locatie ook kwalitatief een volstrekt verkeerde keuze. Komende vanuit de Randstad presenteert het Brabantse landschap zich na de Moerdijkbrug als een open landschap met een interessante afwisseling van open ruimte en beplante dijken.

3. De kansen voor verbetering van leefbaarheid zijn niet aanwezig, zeker niet voor het dorp Moerdijk.
Om de ingrepen en de overlast van de nieuwe bedrijfsterreinen enigszins te compenseren worden een aantal leefbaarheidkansen opgesomd, waarvan de financiƫle haalbaarheid twijfelachtig is. Een aantal van deze leefbaarheidkansen kunnen ook zonder een directe relatie met een nieuw bedrijventerrein gefinancierd worden.

4. De opgesomde kansen voor milieuwinst zijn niet realistisch.
Verplaatsing van overlastgevende bedrijven uit woonkernen levert zondermeer een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in die kernen. De vraag is echter of er sprake is van milieuwinst als deze verplaatsing samenhangt met de realisatie van 150 ha nieuw bedrijfsterrein. Denk alleen al aan de gezondheidsbelasting. Per saldo zal er geen winst maar verlies zijn.

5. De locatie van het logistiek park is afhankelijk gemaakt van de eigendomssituatie en niet op planologische motieven gebaseerd.
De locatie is gesitueerd in de oksel van de A16/A17 omdat daar de gronden in hoofdzaak eigendom zijn van Domeinen. In de planologische motivatie voor het logistiek centrum is de nabijheid van diep vaarwater een essentieel punt. Ruimtelijk zou dit dan niet tot de gemaakte keuze leiden.

6. Het logistiek park zou veel werkgelegenheid met zich mee kunnen brengen. De beroepsbevolking die daarvoor nodig is, is er niet.
De beroepsbevolking die nodig zal zijn is niet in de regio aanwezig en zal niet aanwezig komen. Dit betekent dat grote aantallen van buitenaf aangetrokken moet worden. Is dat een doel op zich?

7. De ruimtelijke opzet in de gebiedsvisie vormt een eerste fase van het oorspronkelijk geplande industrieterrein Moerdijkse Hoek!
Door de situering van het logistiek park, de doortrekking van de Roode Vaart en de nieuwe aansluiting van Zevenbergen op de A17 met de bedrijvigheid daarlangs is het vanzelfsprekend om het nieuwe bedrijfsterrein langs de A17 uit te breiden! We praten dus niet over een logistiek park maar over de eerste fase van een veel omvangrijker bedrijventerrein.

Twee weken geleden is die versie bijgewerkt en als officiele zienswijze ingediend bij de provincie Noord-Brabant in het kader van de inspraakprocedure over de MER en de Structuurvisie. Nog meer zaken worden hierin onderbouwd naar voren gebracht die pleiten voor stopzetting van de onzalige plannen in ons buitengebied. De nieuwe versie is nog niet digitaal beschikbaar maar zodra die er is zullen wij deze ook op onze site onder uw aandacht brengen.

U bent hier