h

Interpellatie over gegaste containers

8 november 2007

Interpellatie over gegaste containers

Giftige gassen worden toegepast in de scheepvaart om te voorkomen dat ladingen beschadigd raken door insecten en ander ongedierte in de lading of de verpakking. Hierbij gebruikt men methylbromide, fosforwaterstof, formaldehyde, sulfurylfluoride, ammoniak, blauwzuur, kooldioxide en koolmonoxide. Deze gassen zijn zeer gevaarlijk voor levende wezens.

Niet alleen havenwerkers lopen risico maar ook mensen die in de buurt van de haven wonen en consumenten die goederen ontvangen die niet goed ontgast zijn. En dat komt door het ontbreken van controle veel vaker voor dan men denkt. De EU schrijft voor dat pallets afkomstig uit diverse landen (met name China) behandeld moeten zijn tegen insecten. Vaak worden volkomen onnodig duizenden containers inclusief de daarin zittende lading onder gas gezet en naar Nederland vervoerd.

Het is voorgeschreven dat in het land van herkomst wordt ontgast, maar dat gebeurt niet of nauwelijks. Daardoor worden zeelui en havenwerkers die op die schepen werken, blootgesteld aan deze giftige gassen. Soms zijn die ladingen niet of nauwelijks meer gasvrij te krijgen, en worden die gassen steeds meer gevonden in allerlei zaken zoals bijvoorbeeld kunststof planten, computers, meubelen, cosmetica, chemicaliën, aardewerk, kleding enz. Slechts één procent van de gegaste containers wordt in het land van herkomst voorzien van een verplichte sticker met een waarschuwing voor giftig gas. Daardoor lopen steeds meer mensen de nodige risico's omdat meer dan 95% van de containers zonder te zijn gecontroleerd, het land ingaan. Bij de ontvangers van die containers wordt zo goed als nooit gecontroleerd op gas.

Naar aanleiding van deze ernstige zaken is al in 2003 een wetsvoorstel gemaakt waarin gascontrole bij alle inkomende containers werd voorgeschreven. Als gevolg van een sterke lobby door Rotterdamse havenbedrijven is dit wetsvoorstel in de onderste schuif gegooid, ofwel nooit behandeld. Het verhaal hierbij was dat het de concurrentiepositie ten opzichte van Antwerpen en Hamburg zou verslechteren. Niet is echter minder waar, want ook in die havens worden gascontroles uitgevoerd.

Wij vinden het een ontoelaatbare zaak dat leven en gezondheid van vele duizenden mensen in gevaar worden gebracht door winstbejag van enkele aandeelhouders. Waaronder veel Chinese multinationals die een groot gedeelte van het internationale containervervoer in handen hebben. Iedere zichzelf respecterende overheid dient alles uit de kast te halen om te bevorderen dat het wetsvoorstel uit 2003 zo snel mogelijk ingediend wordt bij de Tweede Kamer om tot wet te worden verheven.

VROM heeft, op basis van jarenlange onderzoeken door het RIVM, vastgesteld dat ruim 20 % van alle importcontainers gevaarlijke gassen bevatten. Slechts 2% van alle Nederland binnenkomende containers wordt gecontroleerd. Volgens de directeur van het havenschap komen er bij het havenschap Moerdijk 500.000 containers per jaar binnen. Dat houdt in dat er jaarlijks vele tienduizenden gegaste containers binnenkomen in Moerdijk.

Onlangs zijn rapportages en berichten in diverse media verschenen waaruit met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden gesteld dat bij het havenschap Moerdijk niet wordt ontgast. In het belang van de veiligheid en de volksgezondheid verzoeken wij het college om antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Klopt het dat schepen om aan de Rotterdamse controle te ontkomen, door rederijen doorgestuurd worden naar de haven van Moerdijk?

2. Bent u bekend met het feit dat in de haven van Moerdijk containers niet worden gecontroleerd op aanwezigheid van schadelijke gassen?

3. Bent u zich bewust van het feit dat de gemeente Moerdijk als mede-eigenaar volledig aansprakelijk is bij ongevallen tengevolge van gasvergiftiging?

4. De gevolgen van een vergiftiging kunnen zich pas na vele jaren openbaren, zoals bijvoorbeeld bij de schildersziekte OPS en bij asbestvergiftiging. De veroorzaker is nog tientallen jaren na inademing aansprakelijk, bent u zich daarvan volledig bewust?

5. Zijn er bij uw college incidenten bekend dat mensen bij het openen van ongecontroleerde containers onwel zijn geworden? Zo ja, om hoeveel incidenten gaat het hierbij?

6. Is uw college met de SP-fractie van mening, dat dergelijke risico's niet aanvaardbaar zijn?

7. Welke maatregelen denkt uw college te nemen om de risico's die gegaste containers voor werknemers en consumenten met zich meebrengen aanzienlijk terug te dringen?

8. Containers worden vaak pas geopend in logistieke parken waar ook gevaarlijke gassen naar buiten kunnen komen. Is het college bereid om dit punt nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming aangaande een moge-lijke aanleg van een Logistiek Park in deze gemeente? En zo ja, welke eisen gaat het college daarover stellen aan bedrijven die zich daar misschien ooit nog weleens willen vestigen?

9. Is uw college bereid om een gasteam op te laten leiden en dit onder te brengen bij de afdeling V&H, waardoor er altijd mensen aanwezig zijn om deskundige keuringen uit te voeren?

10. Is uw college bereid en in staat om, zolang het havenbedrijf Moerdijk geen eigen gasteam heeft, hiervoor deskundige mensen in te huren ter bescherming van leven en gezondheid van mensen die met die containers moeten werken?

11. Is uw college bereid om een verbod op te leggen op het werken aan of met niet op gas gecontroleerde containers binnen de gemeente Moerdijk? En zo ja, hoe gaat u dat handhaven?

12. Is het college bereid om bij de minister van VROM aan te dringen op wetgeving die controle van alle containers verplicht stelt?

Zevenbergen, raadsvergadering van 08-11-2007

U bent hier