h

Giftreinen

16 november 2007

Giftreinen

Er komen steeds meer treinen met gevaarlijke stoffen over het spoor door Noord-Brabant en door de gemeente Moerdijk. Wij hebben daarover in de hierna volgende brief op15 november aan B&W vragen gesteld.

Verleden jaar hebben wij uw aandacht gevraagd over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door onze woonkernen. De door ons gestelde vragen heeft u uitvoerig beantwoord, waarbij u tevens aangaf af te wachten welke standpunten rijksinstanties innemen betreffende dit vervoer. Nu, anderhalf jaar verder, menen wij als SP fractie na diverse ontsporingen, bijna botsingen van wagons in de regio Oost Brabant en o.a. in Nijmegen en Amsterdam; dat de veiligheid ook in onze regio op het spel staat, denk maar aan het incident op het industrieterrein Moerdijk.

De grote steden Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven zijn met een zgn. Task Force aan het lobbyen om gevaarlijke stoffen via West-Brabant te laten vervoeren. Zij slagen daar aardig in gezien de uitspraak van het CDA gedeputeerde Paul Rüpp “In West-Brabant wonen maar 100.000 mensen” Deze uitspraak geeft aan dat die gedeputeerde geen enkel inzicht heeft hoeveel mensen hier wonen en ook hoe er werkelijk in Den Bosch gedacht wordt over onze streek. En daar worden wij niet vrolijk van.

Vervoer naar het Duitse achterland zou over de miljoenen kostende Betuwelijn kunnen gaan. Die is daar uitstekend voor geschikt, en het is diverse malen toegezegd door voorgangers van minister Eurlings. Nog een punt van aandacht is de Sloelijn die nu wordt geëlektrificeerd waardoor er veel meer treinen door Moerdijk, Roosendaal en Bergen op Zoom gaan rijden dan nu het geval is. Dat betekent voor de nabije toekomst tenminste 500 goederentreinbewegingen per week meer. Al die treinen waaronder wagons met gevaarlijke stoffen, gaan gebruik maken van het nu al overbelaste spoor In 2006 werden er per week al 200 wagens met gevaarlijke stoffen vervoerd, meestal gewoon als onderdeel van een “normale” goederentrein. Het uitbannen van deze vervoerstromen is niet haalbaar, wel haalbaar is het uitbannen van deze vervoersstromen uit de woonkernen. Dat kan gebeuren door middel van vervoer over het water, het huidige spoor ontlasten door een goederenspoor buiten de kernen aan te leggen, via pijpleidingen of door de producent dichter bij de afnemer te plaatsen.

De SP fractie Moerdijk daagt u uit een actievere rol te gaan spelen in deze problematiek. De grote steden nemen hun posities in en trekken gezamenlijk op. Onze visie hierop is dat alle Brabantse gemeen-ten die kernen hebben langs het spoor, moeten gaan samenwerken om de provincie en het rijk te overtuigen van het belang van een veiligere manier van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Een afwachtende houding lost de mogelijke problemen in de toekomst niet op. Het is nu tijd om te investeren voor een oplossing van dit probleem. U gaf aan dat het project routing gevaarlijke stoffen opgestart is wat op zich een goede zaak is, echter de discussie over dit onderwerp is pas nu in volle hevigheid losgebarsten. Het is daarom van groot belang om deel te nemen aan deze discussie en dit vooral niet over te laten aan de genoemde grote steden.

Voor wat de aantallen wagons met gevaarlijke stoffen betreft hebben wij geen vragen, want die zijn inmiddels al via de krant beantwoord. Wel hebben wij nog een aantal vragen over het vervoer per rail door onze gemeente, die wij graag door u beantwoord zouden zien binnen korte termijn. Waarbij wij wel opmerken dat deze aantallen volgens de wet bij de gemeente bekend moeten zijn.

 • Hoeveel goederentreinen rijden er per jaar door onze gemeente?
 • Hoeveel goederentreinen rijden er per jaar door onze kernen?
 • Hoeveel personentreinen rijden er per jaar door onze gemeente?
 • Hoeveel personentreinen rijden er per jaar door onze kernen?
 • Is het u bekend hoeveel minuten per uur de spoorwegovergangen in Zevenbergen afgesloten zijn voor doorgaand wegverkeer?
 • Kunt u aangeven; bv op basis van bestaande prognoses; hoeveel minuten per uur deze overwegen in 2015 dicht zullen zijn voor het wegverkeer?
 • Is er contact met de gemeente geweest over de te verwachten grote toename van het goederenver-voer over Sloelijn na voltooiing van de elektrificatie?
 • Zo ja, welke informatie heeft u van de desbetreffende instanties ontvangen?
 • Is het college zich bewust van de mogelijke gevaren als de Sloelijn volledig in bedrijf gaat?
 • Zoals bv. overbelasting van het bestaande spoor, geluidsoverlast omwonenden, planning nieuwe woonwijken zoals De Bosselaar Zuid, en langere wachttijden bij overgangswegen.
 • Er zijn 3 gemeentelijke rampenplannen ontwikkeld, echter niet voor ongevallen met gevaarlijke stoffen op het spoor of over de weg. U gaf bij de beantwoording van de vragen over de ammoniaktreinen aan dat dit regionaal aangestuurd wordt. Aan u de vraag of u deze rampenplannen al aan de raad kunt overhandigen? En, zo niet, wanneer dan wel?
 • Hoeveel mensen wonen in een straal van 200 meter langs het spoor in de gemeente Moerdijk?
 • U geeft aan dat het project routing gevaarlijke stoffen opgestart is, wat kunnen de burgers van dit project verwachten. Blijft dit een moeilijk leesbaar dossier waar verder niets mee gedaan wordt, of gaat uw college er alles aan doen om een goede oplossing te vinden en die uit te voeren?

namens de SP raadsfractie, Eddy de Visser

U bent hier