h

Nieuwe vragen over de zaak Baan

30 mei 2007

Nieuwe vragen over de zaak Baan

Nadat op 14 december de meerderheid van de raad akkoord was gegaan met de gouden handdruk van € 330.000,- aan Carla Baan heeft B&W haar nog een fikse nabetaling gegeven. Die was de raad onbekend op 14 december en daardoor heeft het college naar onze mening de zaak aardig bedonderd. Wij hebben daarover vragen gesteld en een nietszeggend en nergens door onderbouwd antwoord gekregen. Op 26 mei hebben wij nogmaals deze onverkwikkelijke zaak aan de orde gesteld, met het verzoek daarop binnen 14 dagen schriftelijk antwoord te geven.

Geacht college,

In uw brief aan Mw. Baan dd 20 december 2007 zijn de volgende zaken toegezegd op basis van de vaststellingsovereenkomst:
a. het terugdraaien van de (wettelijke) korting op de ziekteuitkering;
b. vergoeden van telefoonnota’s;
c. voortzetting hypotheekregeling.
In de vaststellingovereenkomst is daar niets over te vinden, anders gezegd: die basis bestaat niet.

1: Op basis van welke artikelen uit wet- en regelgeving heeft u dan wel dat besluit genomen?
2: Hoeveel korting over welke periode was Mw. Baan opgelegd, zowel in procenten als in geld?
3: Hoe groot is het bedrag dat u daarover aan haar heeft uitbetaald?
4: Vergoeding van telefoonnota’s tijdens ziekteperioden is niet standaard opgenomen in arbeidsovereenkomsten van de gemeente, waarop baseert u dit?
Indien dat wel in de arbeidsovereenkomst van Mw. Baan staat, dan graag een kopie bijvoegen.
5: Welk bedrag is er gemoeid met de door geen overeenkomst of wetsartikel ondersteunde
- in dit geval zelfs door u aangegeven - voortzetting van de hypotheekregeling?
7: Wij gaan er vooralsnog van uit dat alle emolumenten en vergoedingen die niet ingevolge haar arbeidsovereenkomst en/of de CAR/UWO werden toegestaan of toegepast in de zaak Baan; met ingang van 01-01-2007 van toepassing zijn verklaard op alle arbeidsovereenkomsten die de gemeente heeft afgesloten of gaat afsluiten. Indien dat niet zo is vernemen wij graag van u waarom u dit dan wel bij een niet meer in de organisatie passende hoge functionaris heeft gedaan, maar dat niet bij lager ingeschaald personeel van toepassing wenst te verklaren?
8. Waarom heeft u de raad niet tevoren op de hoogte gesteld van de onder a, b en c genoemde zaken, terwijl u daarmee voor aanvang van de raadsvergadering op 14-12-2007 bekend was?

U bent hier