h

Antwoord B&W op vragen over asbestfabriek

6 mei 2007

Antwoord B&W op vragen over asbestfabriek

Op de door ons op 2 april gestelde vragen hebben wij op 5 mei antwoord van B&W ontvangen. Het is erg uitgebreid en zoals gebruikelijk wordt er om de pot heen gedraaid. Echte antwoorden op onze vragen staan er niet in. Leest u zelf maar...

Ten aanzien van uw vragen dient het volgende te worden opgemerkt.

Heijmans aan de Middenweg 1 te Moerdijk betreft een bedrijf dat, voorzover het de Wet milieubeheer betreft, volgens het Inrichtingen en Vergunningenbesluit milieubeheer valt onder het bevoegd gezag van de Provincie Noord Brabant. De door u genoemde luchtvervuiling betreft een aspect dat in de Wet milieubeheervergunning van het betreffende bedrijf moet zijn geregeld. Daarin worden immers voorschriften opgenomen om de gevolgen voor het milieu die een bedrijf kan veroorzaken te voorkomen of te beperken. Lucht betreft een aspect waarop een dergelijke vergunning betrekking moet hebben.

Bij ons is niet bekend dat De Rijke lntermodal zeer zware filters moet plaatsen om de luchtvervuiling van Heijmans buiten te houden. Indien het daadwerkelijk zo is dat Heijmans luchtvervuiling veroorzaakt terwijl dit op grond van de door de provincie Noord Brabant verleende vergunde niet is toegestaan, dan zal De Rijke bij de provincie een verzoek om handhaving in moeten dienen. De provincie zal hierop vervolgens actie moeten ondernemen. Wij hebben in deze geen bevoegdheid.

Voor de bouw van de door u omschreven nieuwe installatie zal een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer noodzakelijk zijn. Deze vergunning zal bij de provincie moeten worden aangevraagd. De provincie zal bij het verlenen van deze vergunning rekening moeten houden met de relevante milieu wet en regelgeving en zal aan de hand daarvan toetsen of de vergunning verleend kan worden of moet worden geweigerd. Indien de vergunning wordt verleend, zal zij hieraan voorschriften verbinden om de gevolgen voor het milieu die de activiteit kan veroorzaken te voorkomen of zoveel als mogelijk te beperken. Aangezien het bedrijf is gelegen binnen onze gemeentegrenzen hebben wij op grond van de Wet milieubeheer een adviesbevoegdheid. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat ook wij bij deze adviesbevoegdheid rekening dienen te houden met de relevante milieu wet en regelgeving. Bovendien betreft dit slechts een adviesbevoegdheid en ligt de uiteindelijke beslissing bij het bevoegd gezag ingevolge de Wet milieubeheer, namelijk de provincie Noord Brabant.

Zoals uit het bovenstaande blijkt is de Wet milieubeheervergunning de vergunning waarin de risico's op luchtvervuiling beoordeeld moeten worden. Voor de bouwvergunning gelden andere toetsingsgronden, luchtvervuiling maakt hiervan geen onderdeel uit. Wel is het zo dat aan de milieuvergunning bepaalde voorschriften kunnen worden verbonden met betrekking tot de uitvoering van een installatie die uiteindelijk in de bouwaanvraag en vergunning moeten worden verwerkt.

Gelet op het bovenstaande is ons antwoord op uw vragen:

1. Is het u bekend dat het naburige bedrijf De Rijke Intermodal zeer zware filters heeft moeten plaatsen om de huidige luchtvervuiling door Heijmans Infrastructuur buiten te houden?
Door ons worden in het kader van de aan De Rijke lntermodal verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer regelmatig controlebezoeken gebracht. Daarbij is door het bedrijf echter niets aangegeven met betrekking tot het vol raken van filters.

2. Is het u ook bekend dat die zwaarste filters die op dit moment verkrijgbaar zijn, vele dagen eerder dan de fabrikant aangeeft volledig vol zitten met fijne stofdeeltjes van buurman Heijmans?
Het is ons dan ook niet bekend dat de gebruikte filters sneller vol zitten dan door de fabrikant wordt aangegeven.

3. Kunt u aangeven hoe de mogelijke vervuiling door de verwerking van asbest wordt aangepakt?
De provincie zal bij haar beslissing of wel of geen milieuvergunning aan Heijmans kan worden verleend met betrekking tot de nieuw te bouwen installatie moeten beoordelen of deze activiteit voldoet aan de daarvoor van toepassing zijnde milieu wet en regelgeving. Indien de vergunning wordt verleend zullen hieraan voorschriften worden verbonden om de gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

4. Dergelijke bedrijven zijn slecht voor onze gezondheid en leefbaarheid, kunt u dit onderschrijven?
Aangezien ons niet bekend is hoe de betreffende activiteit zal gaan plaatsvinden en welke maatregelen en voorzieningen door het bedrijf worden getroffen om de gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken, kan door ons niet worden beoordeeld of de activiteit c.q. het bedrijf slecht is voor onze gezondheid en leefbaarheid.

5. Kunt u garanderen dat u bij een mogelijke bouwaanvraag voor die fabriek alle risico’s uit zult sluiten in de bouwvergunning, en wel zo dat bij de geringste kans op meer luchtvervuiling geen bouwvergunning zal worden verstrekt?
Zoals hierboven al is aangegeven is de bouwvergunning niet de vergunning waarin de risico's op de kans op luchtvervuiling beoordeeld c.q. geregeld moeten worden. Hiervoor is de milieuvergunning het geëigende instrument en het besluit hierover wordt genomen door de provincie Noord Brabant.

6. SP Moerdijk is van mening dat er in de gemeente Moerdijk nu al teveel vervuilende bedrijven aanwezig zijn en dat vestiging van deze soort bedrijven ongewenst is voor de leefbaarheid en de gezondheid van de inwoners van Moerdijk en West-Brabant, bent u het hiermee eens?
Vrijwel alle bedrijven binnen onze gemeente vallen onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. Dit betekent dat zij moeten voldoen aan de voorschriften zoals opgenomen in de amvb waaronder zij vallen of de voorschriften zoals verbonden aan de vergunning die aan hen is verleend (door ons college of door de provincie Noord Brabant). Door deze voorschriften worden de gevolgen voor het milieu die de activiteiten, welke binnen het bedrijf plaatsvinden, kunnen veroorzaken voorkomen of zoveel mogelijk beperkt. Indien de gevolgen voor het milieu door middel van voorschriften niet kunnen worden voorkomen of beperkt zal een vergunning voor het betreffende bedrijf moeten worden geweigerd. Zodoende zijn er voldoende waarborgen om vervuiling (=gevolgen voor het milieu) te voorkomen of te beperken. Uw stelling dat er al te veel vervuilende bedrijven binnen de gemeente Moerdijk zijn kunnen wij gelet hierop dan ook niet onderschrijven.

Vandaag, 7 mei, mailde onze Tweede Kamerfractie:

Remi Poppe probeert al enige tijd informatie in te winnen over het proces van asbestneutralisatie zoals ze dat willen gaan toepassen. De directie wilde ons echter liever uitnodigen voor een rondleiding ter plaatse. Op ons verzoek eerst wat schriftelijke informatie te ontvangen heeft de directie nog niet gereageerd.

U bent hier