h

Zeehaventerrein Moerdijk

22 april 2007

Zeehaventerrein Moerdijk

Naar aanleiding van een bericht in BN/DeStem van 17 april jl. over het door de gemeente Moerdijk ondertekenen van het Masterplan zeehaven en industrieterrein Moerdijk op 25-05-07, hebben wij op 22 april onderstaande brief met vragen verstuurd aan B & W.

Geacht college,

Onderstaande rapporten zijn genoemd in uw brief van 23 januari 2007 aan de gemeenteraad:
· Uitwerking regioanalyse Logistiek.
· Milieu- en leefbaarheidwinst door bedrijfsverplaatsingen.
· Gebiedsvisie Moerdijk Oost.
· Economische effecten (m.n. werkgelegenheidseffecten) logistiek centrum.
· Verkenning Bussiness Case Logistiek Centrum.
· Inrichtingsplan én beschikbaarheid ‘Shellgronden’ én Masterplan bestaande industrieterrein.

Gezien het in genoemd bericht aangekondigde voornemen om een Masterplan Zeehaven en
industrieterrein Moerdijk te ondertekenen, bevreemdt het ons ten zeerste dat de hierboven genoemde rapportages nog niet allemaal volledig, onverkort en met alle bijlagen; aan de gemeenteraad zijn voorgelegd alvorens u tot ondertekening over gaat.
Temeer niet omdat in uw brief ook staat dat: “er aan de hand van de resultaten van de dan gereed zijnde onderzoeken én de uitkomsten van het bestuurlijk overleg door het college een standpunt zal worden ingenomen. Een standpunt dat dan via de geëigende procedure aan uw Raad zal worden voorgelegd.Parallel zal het standpunt ook aan de bevolking van Moerdijk kenbaar worden gemaakt”.
Wij verzoeken u vriendelijk duidelijke en niet voor meerderlei uitleg vatbare antwoorden te geven op onderstaande vragen. Tevens dringen wij er bij u op aan om die antwoorden ook zo spoedig mogelijk via de pers aan de bevolking van onze gemeente bekend te maken. De burgers hebben daar naar onze mening het volste recht op in verband met de leefbaarheid en gezondheid in deze gemeente.

a. Als er bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden waarom heeft u dan de raad hierover niet op de afgesproken manier ingelicht?
b. Indien er geen bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden, wanneer gaat dat plaatsvinden?
c. Wij gaan er van uit dat u de raad direct na elk bestuurlijk overleg in deze zaak volledig op de hoogte zult stellen, bent u bereid om die zaken, gelijktijdig aan de burgers bekend te maken?
d. Indien de genoemde rapporten gereed zijn, waarom heeft u die dan niet volledig; zoals door u is toegezegd; voorgelegd aan de gekozen volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad?
e. Als alle rapporten daarentegen nog niet gereed zijn, wat is dan de reden om 25 mei over te gaan tot ondertekening van genoemd Masterplan?
f. Hoe verklaart u de ondertekening van een stuk namens de gemeente Moerdijk nu de gemeenteraad niet op de hoogte is van de inhoud en er geen democratische besluitvorming over heeft plaatsgevonden?
g. Wij houden u aan uw toezeggingen aan de burgers van deze gemeente aangaande de besluitvorming en openheid over deze zaken, wanneer gaat u die volledig nakomen?

Ons er van bewust zijnde dat een gedeelte van bovenstaande vragen onder het door de meerderheid van de gemeenteraad gegeven mandaat aan uw college vallen, verzoeken wij u vooral het belang van de burgers voorop te stellen door op alle vragen een duidelijk antwoord te geven. En daarmee vooral niet te wachten tot de termijn voor het beantwoorden van dit soort vragen bijna is verstreken, want daarmee bewijst u uzelf en ook; wat voor ons het belangrijkste is; - de burgers - geen goede dienst.

U bent hier