h

Verslag coalitiebespreking

22 april 2007

Verslag coalitiebespreking

Verslag bespreking coalitievorming zittingsperiode 2006-2010 fractie SP Moerdijk.
Aanwezig: drs. H.A.M. van der Heijden (informateur) Chr. Verschuuren, namens de fractie SP Moerdijk
J.A.M. Hereijgers, griffier (verslag)

De heer van der Heijden heet de heer Verschuuren van harte welkom. Hij zegt dat hij graag wil starten met de inhoud waarbij zijn voorkeur uitgaat naar een open gesprek.

Bespreekpunten:

Moerdijkse Hoek. Waarom wordt er door SP aangedrongen op bekrachtiging van het eerder ingenomen standpunt in de eerste vergadering?
De heer Verschuuren zegt hieraan te hechten omdat de vertegenwoordigers van de landelijke en provinciale fracties VVD en CDA daar wat anders over denken dan hun lokale fractiegenoten. Hij wil graag voor de komende 4 jaar op dit punt volstrekte duidelijkheid.

Tegengaan van vervuilende bedrijven, wat wordt daaronder verstaan?
De heer Verschuuren zegt dat zijn fractie absolute tegenstander is van de vestiging van categorie 5 bedrijven. Deze moeten worden uitgesloten. Verder dient er selectief te worden omgegaan met de vestiging van categorie 4 bedrijven in de gemeente. Hij zegt dat we in de gemeente Moerdijk er al meer dan genoeg van hebben. De uitgevoerde metingen zijn alleen gebaseerd op de vergunningen, maar er is wel regelmaat een uitstoot van gevaarlijke stoffen.

Verduidelijking programmapunt bij ingrijpende besluiten (zoals kliko's) eerst de bevolking raadplegen. Wat wordt daarmee bedoeld?
De Verschuuren licht toe dat er in de laatste vergadering van de commissie voor de verkiezingen een voorstel aan de orde was over verbetering van de afvalinzameling. De bevolking was daarin niet gekend. Nu ineens ligt er, tegen de geldende procedures in, plotseling een raadsvoorstel voor om op dit punt een aantal besluiten te nemen, terwijl dit voorstel enkele dagen voor de vergadering ook nog eens aangepast werd. Dit soort zaken kunnen volgens hem niet. Los van de procedure moet voor dit soort ingrijpende veranderingen op zijn minst vooraf de bevolking geraadpleegd worden. Mensen worden ongevraagd opgezadeld met maar liefst 3 kliko's die men niet eens kwijt kan. Hij wijst erop dat er allerlei instrumenten zijn om de bevolking te raadplegen, zoals inspraakverordening, referendum en burgerinitiatief, maar dat deze instrumenten gewoonweg niet gebruikt worden. Verder geeft hij aan dat ook het inspreekrecht van de burger in de commissievergaderingen niet veel voorstelt. De burger moet volgens hem de gelegenheid krijgen om mee te praten. Hij geeft aan dat zijn fractie eerder een voorstel heeft gedaan tot de instelling van een referendum over Moerdijkse Hoek, gelijktijdig met de verkiezingen maar dat dit verzoek op oneigenlijke gronden is afgewezen. Op een aanvullende vraag van de informateur of er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van het inspreekrecht in commissievergaderingen geeft de heer Verschuuren aan dat dit regelmatig voorkomt maar dat het vaak dezelfde personen zijn die daarvan gebruik maken.

Geen onnodige bureaucratie door niet overal regels aan te hangen.
De heer Verschuuren geeft aan dat de gemeente Moerdijk een geweldige handhavingsgemeente is. De burger heeft overal vergunning voor nodig, zelfs tot een konijnenhok in de achtertuin toe, terwijl als het Havenschap Moerdijk grote rolpoorten aan de ingang van het bedrijventerrein plaatst dezelfde gemeente met grote stelligheid beweert dat daarvoor geen vergunning nodig omdat deze op eigen terrein zijn gesitueerd. Hij geeft aan dat zaken teveel uit de hand zijn gelopen.

Wat is het idee bij een snellere en betere dienstverlening aan alle burgers?
De heer Verschuuren geeft aan dat er door de gemeente Moerdijk veelvuldig strenge regelgeving wordt toegepast, waardoor er regelmatig bezwarenprocedures aan de orde zijn. Het is hem opgevallen dat bij de behandeling van bezwarenprocedures ambtenaren van de gemeente vaak heel ondeskundig operen, omdat men niet uit de voeten kan met de ingewikkelde regelgeving van de gemeente zelf.

Hoe kan dit verbeterd worden?
Het moet mogelijk zijn dat raadsleden wat vaker directe informatie kunnen verkrijgen van de ambtenaren. Tijdens dit soort gesprekken kunnen ambtenaren geconfronteerd worden met de achtergronden. Dit helpt volgens hem wel.

Te strikte en te onpersoonlijke uitvoering van de WWB.
De heer Verschuuren stelt dat hij daarover vorige week een gesprek gehad heeft met de verantwoordelijke portefeuillehouder en het betreffende afdelingshoofd. In dit gesprek is door de portefeuillehouder aangegeven dat hem vanuit de raad is opgedragen om een strikt handhavingsbeleid toe te passen. Volgens hem moet het mogelijk zijn om ook op een meer menselijk wijze te handhaven. Hij wijst erop dat er weliswaar sprake is van een onafhankelijke beroepscommissie maar dat het veelal gaat om een minder bedeelde groep. De procedures zijn voor deze groep vaak erg ingewikkeld.

Verbetering van aanbestedingsprocedures door het erbij betrekken van echte ervaringsdeskundigen
De heer Verschuuren zegt dat ook plaatselijke bedrijven een kans moeten krijgen. Het inkoopbureau vervult hierin een te zware rol, de bestekken worden veel te strak opgesteld. Datzelfde geldt ook voor de programma's van eisen. Verder komt het veel voor dat er fouten in deze stukken zitten. De heer Verschuuren is van oordeel dat de kwaliteit van het inkoopbureau te wensen overlaat.

Harde garanties over voorrang voor plaatselijke sociale bouwers bij bouwplannen
De heer Verschuuren geeft aan dat dit punt inmiddels is achterhaald omdat er onlangs 2 convenanten met woningcorporaties zijn afgesloten.

Financiële positie van de gemeente
De heer Verschuuren stelt dat zijn fractie op dit onderdeel nog geen uitgekristalliseerde ideeën heeft. Dit komt omdat de financiële positie van de gemeente door de inzet van een taskforceproject redelijk goed is, er is dus geen directe aanleiding. Wel geeft hij aan dat er binnen de gemeente een aantal zaken niet gelijkwaardig worden uitgevoerd. Dit moet volgens hem wel aandacht krijgen. Hij geeft aan dat in het westelijk deel van de gemeente begonnen is met de aanleg van verkeersdrempels en dat de aanleg daarvan nu in de kern Zevenbergen aan de orde is. De uitvoering in Zevenbergen gebeurt op een manier welke veel meer gebruiksvriendelijk is dan de eerder uitgevoerde drempels.

Bestuurlijke vernieuwing
Op een vraag hoe de fractie aankijkt tegen de bestuurlijke vernieuwing geeft de heer Verschuuren aan dat zijn aanvankelijke gedachten uitgingen naar het opheffen van de commissies, maar dat hij daarvan inmiddels is teruggekomen. Wel zijn er gedachten opgekomen om de vergaderfrequentie te leggen op een 6 wekelijkse cyclus. Hij zegt begrepen te hebben dat er nu een compromisvoorstel van de griffier ligt voor een 5 wekelijkse vergadercyclus. Dit voorstel is voor hem ook acceptabel. Hij vindt het wel jammer dat er zoveel tijd voor nodig is om over dit soort simpele zaken een standpunt los te krijgen.
Verder zegt hij van mening te zijn dat er in commissie- en raadsvergaderingen veel sprake is van herhaling van zetten. De vergaderingen duren hierdoor vaak veel te lang, naar zijn oordeel moet dit op 1 a 1,5 uur ook kunnen. Ook collegeleden nemen vaak heel veel tijd in beslag om te komen tot een feitelijke beantwoording. Ook deze antwoorden kunnen veel korter en krachtiger. Tenslotte geeft de heer Verschuuren aan dat sommige raadsleden de stukken onvoldoende doornemen en dat daardoor de dossierkennis te wensen overlaat. Als voorbeeld noemt hij de discussie over lokale omroep RTVM. Die stukken zijn vorig jaar nog aan de raadsleden toegezonden.

Is er ook inzicht in de programma's van de andere fracties?
De heer Verschuuren geeft aan dat zijn fractie begin november 2005 haar verkiezingsprogramma naar alle andere fracties hebben toegezonden met het verzoek deze ook van die fracties te mogen ontvangen. Aan dit verzoek is alleen gevolg gegeven door de fracties van OM en ChristenUnie. De overige fracties hebben dit nagelaten. Overigens zegt hij wel van oordeel te zijn dat de verkiezingsprogramma's al redelijk snel zijn gedateerd. Hij ziet in de verschillende verkiezingsprogramma's geen echte belemmeringen voor een coalitievorming.

Kan volstaan worden met een coalitieakkoord op hoofdlijnen?
De heer Verschuuren geeft aan dat hij dat kan bevestigen. Naar zijn oordeel moeten zaken vooral niet op voorhand dichtgetimmerd worden.

Hoe wordt er aangekeken tegen de verhoudingen?
De heer Verschuuren geeft aan dat dit mede door de inzet van Onafhankelijk Moerdijk de goede kant is opgegaan. Zonder die inzet zou de financiële positie van de gemeente er minder rooskleurig uitgezien dan wat deze nu is. Hij zegt dat het hem wel tegen de borst stuit dat er in de verkiezingsperiode door de andere fracties ontzettend is afgegeven op de fractie OM. Juist om die reden hebben we nu te maken met een grote patstelling. Desgevraagd zegt hij dat de voorkeur van zijn fractie bestaat uit een coalitie tussen OM en de linkse fracties, ofwel SP, PvdA en Groenlinks. Als er gekomen wordt tot een coalitie zonder de fractie OM verwacht hij dat er in de komende 4 jaar sprake zal zijn van een onbestuurbare gemeente. Hij geeft aan dat de bestuurskracht bij iedereen hetzelfde ligt en dat er niemand is die daar echt met kop en schouders bovenuit steekt.

Aantal wethouders?
Volgens de fractie SP Moerdijk moet het met 3 wethouders kunnen. De heer Verschuuren zegt te verwachten dat het uiteindelijke aantal zal uitkomen op 3,5 of 4. In de uitgesproken voorkeur gaat hij ervan uit dat alle fracties 1 wethouder zullen leveren (eventueel 0,5 van GroenLinks).

Deeltijdwethouders?
Dit heeft niet de eerste voorkeur van de fractie SP. De heer Verschuuren geeft aan dat hij dit ook niet op voorhand wil uitsluiten. Wel geeft hij aan dat hij niet zal meegaan met meer dan 4 wethouders.

Hebt u voldoende mandaat?
Deze vraag wordt door de heer Verschuuren bevestigend beantwoord.

Hoe kijkt u aan tegen externe wethouders?

De heer Verschuuren zegt dat hij geen problemen heeft met wethouders van buiten de raad. Hij geeft daarbij wel aan er wat meer moeite mee te hebben dat wethouders van buiten de gemeente komen . Verder geeft hij aan dat dit voor een belangrijk deel een verantwoording is van de fractie zelf.
Als slotopmerking wenst de heer Verschuuren mee te geven dat hij hoopt dat iedereen open en eerlijk naar elkaar toe is. Hij bespeurt dat dit niet altijd zo is.

Zevenbergen, 5 april 2006
J.Hereijgers

U bent hier