h

Verkiezings programma 2018 / 2022

Foto: SP

 

Verkiezingsprogramma SP Moerdijk

           2018 – 2022

“Voor alle mensen in Moerdijk”

 

Voor alle mensen in Moerdijk

Dit verkiezingsprogramma is vastgesteld in de ledenvergadering van de SP Moerdijk op 10 januari 2018 en is in de basis gebaseerd op het beginselprogramma van de SP ‘Heel de Mens’. Dit gaat uit van drie hoofdpunten:

Menselijke waardigheid:

respect voor de medemens;
vrijheid en bestaanszekerheid voor ieder mens;
het recht van ieder mens om mee te beslissen over inrichting en bestuur van de samenleving;
een eerlijke kans voor ieder mens om zich te ontwikkelen en te profileren.

Gelijkwaardigheid:

uitsluiten van elke vorm van discriminatie en achterstelling;
bevorderen van een brede tolerantie in de samenleving;
erkennen dat niemand superieur is aan de ander.

Solidariteit:

zorgen om- en voor elkaar;
ondersteunen van de medemens om iedereen een eerlijke kans te geven op een gelukkig leven. 

 

SP Moerdijk zet zich de komende vier jaar in voor:

 

Geld voor de zorg gaat naar de zorg. Kwaliteit staat voorop en niet

            de   laagste prijs, zowel bij inkoop als bij sturing. Het geld wordt niet 

             besteed aan managers en bureaucratie;

Betaalbaar wonen voor iedereen. De gemeente neemt de regie terug

             in het verdelen van woningen, initieert de bouw van betaalbare koop-

             en huurwoningen;

Meer echte invloed en zeggenschap van bewoners op inrichting van  

            eigen kern, buurt of omgeving;

Echte banen voor een fatsoenlijk loon. Met maatwerk investeren we in

            de werknemer zelf en niet in zinloze bureaucratie;

Geen gesjoemel met ons belastinggeld. We besteden geen geld aan

             prestigeprojecten. We investeren in mensen en in kernen.

Werk en inkomen

Er moeten echte banen naar Moerdijk worden gehaald. Dus geen bedrijven waar alleen mooie sier mee wordt gemaakt en waar slechts arbeiders uit landen met lage lonen te werk worden gesteld. We zetten in op het binnenhalen van bedrijven die vaste arbeidscontracten voor inwoners van Moerdijk bieden.

Een uitkering is alleen een oplossing als werk niet mogelijk is. Het ontvangen van een uitkering is een recht, geen straf! De regie voor bijstand en andere uitkeringen (participatie wet) terug bij de gemeente. De gemeente moet verdringing op de arbeidsmarkt voorkomen door mensen niet meer verplicht te laten werken om behoud op een uitkering te houden. Iedereen die zonder werk zit komt in aanmerking voor ondersteuning en begeleiding naar een volwaardige baan.

Sociale werkvoorzieningen mogen weer nieuwe mensen toelaten. Re-integratie is een verantwoordelijkheid van de gemeenten, zij kunnen eigen sociale werkleerbedrijven opzetten, waarin ook sociale werkplaatsen kunnen worden opgenomen. Werk wordt hierbij conform het cao-loon, of bij het ontbreken daarvan tenminste conform het minimumloon beloond. Iedereen tussen 18 en 67 jaar heeft recht op werk, de overheid heeft een taak om dit te garanderen. Zelfontplooiing moeten niet leiden tot korten of stopzetten van een uitkering. Iedereen heeft recht op gelijke kansen en eerlijk betaald werk. Het systeem van toeslagen en inkomensvoorzieningen moet eenvoudiger, met zoveel mogelijk op één moment uitbetaling van alle uitkeringen, belastingteruggaven (inkomensbelasting en toeslagen) en vakantiegeld.

  Inzetten op het binnenhalen van bedrijven die vaste   

             arbeidscontracten

            voor inwoners van Moerdijk bieden;

  Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben recht om

              volwaardig mee te draaien in de samenleving;

  Sociale Werkvoorziening: echt werk voor een echt loon en goede

              arbeidsvoorwaarden;

  Menselijke maat terug in het re-integratieproces, inzetten op

             begeleiden naar werk is volgens de SP Moerdijk een    

             verantwoordelijkheid van de gemeente;

  Het systeem van toeslagen en inkomensvoorziening kan volgens SP

             Moerdijk eenvoudiger.

  De gemeente moet afstand tot de arbeidsmarkt voor eenieder

             verkleinen. Deze afstand mag geen drempel zijn tot toetreding aan

             de reguliere arbeidsmarkt.

  Bijzondere bijstand wordt opengesteld tot 130% van het minimum

             inkomen.

Wonen

De wachttijden voor het verkrijgen van een huurwoning lopen in de gemeente Moerdijk op tot 4 jaar. Alle in de gemeente Moerdijk geregistreerde inwoners hebben recht op wonen, hetzij huren of kopen, naar gelang van financiële draagkracht. Daarom moet er een woningvoorraad zijn naar behoefte van alle inwoners. Dat betekent sociale woningbouw met betaalbare huren voor jongeren, gezinnen, alleenstaanden, senioren en mensen met een beperking. Daarnaast ook koopwoningen voor starters op de woningmarkt en voor mensen met en ruimere portemonnee. Per direct wordt er gestopt met het woonruimte verdeelsysteem “klik voor wonen”. Daarvoor in de plaats komt een eerlijk en transparant systeem waarbij het voor de woningzoekenden duidelijk is voor welke woning zij in aanmerking komen en hoeveel wachtenden er voor hun zijn. Bij schrijnende en/of kwetsbare gevallen wordt er voorrang verleend. Daarom worden de woningcorporaties verplicht om een aantal woningen vrij te houden waar de gemeente direct gebruik van kan maken en derhalve ook de hoogte van de huur door de gemeente per geval vast gesteld kan worden. Deze woningen moeten aan alle wettelijke eisen voldoen.

De regie over wonen en de verantwoording hierover gaat direct terug naar de gemeente. De gemeente is leidend in het maken van prestatieafspraken van de woningcorporaties. Deze houden zich alleen bezig met het verzorgen, verhuren en onderhouden van woningen. Alle andere activiteiten, die onder de paraplu van de woningcorporatie vallen, hetzij door gelieerde stichtingen of vennootschappen, worden direct gestaakt. De gemeente draagt zorg voor de bescherming van de woningmarkt tegen wanprestaties van bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Verder worden er bij bouwprojecten vooraf bepaald hoeveel huurwoningen er gebouwd gaan worden en welke. Ook zal er een evenredig deel koopwoningen voor starters bepaald worden, waarbij starters uit de eigen gemeente voorrang krijgen. Wonen moet betaalbaar zijn voor iedereen. Daarom waakt de gemeente voor extreme huurverhogingen, meer dan de stijging van de inflatie, en grijpt zo nodig in. Verder waakt de gemeente voor extreme stijgingen van huizen- en grondprijzen door invloed van commerciële marktpartijen als projectontwikkelaars en investeringsmaatschappijen.

Woningen moeten energiezuiniger worden. De woningcorporaties gebruiken de extra investeringsruimte om bestaande woningen te verbeteren tot minstens energieklasse B in 2021. Dit mag niet ten koste gaan van de huurder door zware huurverhogingen of andere directe of indirecte huurstijgingen. Ook het collectief inzetten van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren wordt gestimuleerd door enerzijds het leveren van collectieve pakketten, met daardoor lagere prijzen en/of subsidies. Dit alles om de woonlasten ten minste gelijk te houden.

Alle in de gemeente Moerdijk geregistreerde inwoners hebben recht 

            op wonen, hetzij huren of kopen, naar gelang van financiële  

            draagkracht

Wachttijden worden teruggebracht. Het verdeelsysteem ‘klik voor

            wonen’ verdwijnt. De gemeente stelt de spelregels m.b.t. huisvesting vast;

Woningbouwcorporaties gaan weer bouwen voor de lage en

            middeninkomens zoals starters;

Energiebesparende maatregelen door huiseigenaren wordt

           gestimuleerd. Bij huurwoningen mag dit niet ten koste gaan van zware

           huurverhogingen of andere directe of indirecte huurstijgingen;

De gemeente waakt voor extreme stijgingen van huizen- en

            grondprijzen door de invloed van commerciële marktpartijen.

Zorg

Sinds enkele jaren is de zorg een belangrijk element geworden in de gemeentelijke activiteiten. De zorg moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijven. De eigen bijdrage voor de WMO blijft 0 euro. Het geld dat bestemd is voor de zorg blijft dan ook bestemd voor de zorg en wordt niet aan andere doeleinden uitgegeven. De gemeente moet meer grip krijgen op zorgverleners door strakke regie uit te voeren. De mens staat centraal bij zorg, besparen doen we alleen op bureaucratie en onnodige managers. In de thuiszorg wordt gestuurd op kwaliteit en zorgbehoefte, niet op geld. De thuiszorg wordt aanbesteed op kwaliteit en niet op de laagste prijs.  De uitvoering wordt doorlopend gecontroleerd op basis van gemaakte afspraken met zorgverleners. De gemeente stopt desnoods met het samen inkopen van zorg met andere gemeenten als geen invulling kan worden gegeven aan de wensen in Moerdijk. Geef, om de menselijke maat terug te brengen in de zorg, de thuiszorgmedewerkers regie over zijn of haar werk terug. Afhandeling van klachten over een zorgverleners gaat altijd via de gemeente.

Er moet meer inspraak komen van adviesorganen om gaten te dichten van bijvoorbeeld simpele zorgaanvragen (iemand brengen naar het ziekenhuis) die niet worden vervuld. De gemeente mag niet verwachten dat alles door familie en kennissen gedaan kan worden. Een mantelzorger in de bijstand mag niet worden gekort indien hij of zij in dat belang budgetbeheerder moet zijn.

De gemeente is verantwoordelijk voor een sluitend vangnet voor dak- en thuislozen en begeleide-woonplekken. Via prestatieafspraken met de wooncorporaties wordt een doorstroom, mits verantwoord, geregeld van opvang naar zelfstandig wonen indien nodig met een vorm van begeleiding.

Ouderen en mensen met een beperking krijgen meer keuzevrijheid om te (blijven) wonen waar ze graag willen wonen. Dit wordt geregeld door woningen levensbestendig te maken en/of aanpassingen aan woningen. Ook wordt er bij het bouwen van nieuwe woningen rekening gehouden met deze groep.

De collectieve zorgverzekering die aangeboden wordt door de gemeente wordt opengesteld tot 130% van het minimum inkomen, zonder eigen risico.

Het beschikbare budget voor het sociale domein moet worden

           besteed voor het doel waarvoor het bestemd is. Dit kan bijvoorbeeld  

          worden ingezet door verbetering van de kwaliteit;

Inkoop en sturing van zorgdiensten gebeurt op basis van kwaliteit en

           niet op basis van de laagste prijs;

Geld bestemd voor de zorg gaat naar de zorg en mag niet verspild

            worden aan managers en bureaucratie;

Met het bouwen van nieuwe woningen wordt rekening gehouden met

            zorgbehoefte van onze inwoners.

Natuur en Milieu

De natuur is geen alleenrecht van natuur- en milieuclubs maar een zaak die elk mens aangaat.

De opwarming van de aarde moet serieus worden genomen. Op gemeentelijk niveau moet de inwoner hierbij betrokken en geïnformeerd worden over wat de inwoner zelf kan bijdragen zoals bijvoorbeeld maar een klein deel van de tuin te bestraten en meer groen aan te planten. De gemeente moet hierbij zelf ook initiatieven ontwikkelen door bijvoorbeeld natuurlijke klimaatbuffers aan te leggen en veel meer bomen aan te planten. En niet alleen langs wegen maar ook door bos aan te planten in de uitloopgebieden van de kernen. Duurzaamheid is geen toverwoord en zal ook geld kosten. Bespaar op energie. Bijvoorbeeld door de openbare verlichting aan te passen naar led en dimbaar te maken. Wordt een buitenweg niet gebruikt dan kan met behulp van sensoren het licht omlaag of zelfs uit.

Het uiterlijk van onze omgeving gaat ernstig veranderen door de energietransitie. Zo staat er een extra 380 kV lijn in ons landschap op de rol en worden er steeds meer plannen ontwikkeld voor meer dan torenhoge windmolens. Het Moerdijkse landschap kenmerkt zich door de grote open polders. De noodzaak om ons landschap nog langer open te houden vervalt onder de druk van al deze plannen. Het aanplanten van bomen en houtwallen kan ervoor zorgen dat ons landschap aantrekkelijk is om in te vertoeven.  Windmolens zijn niet zo stil als wordt voorgeschoteld en wat ons betreft wordt er niet binnen een straal van anderhalve kilometer van een kern windmolens geplaatst.

Het gaat erg slecht met de insecten op het platteland. En daarmee ook met de akkervogels en biodiversiteit.  Alleen de strontvlieg en de mug lijken het nog goed te doen. Ons idee om de kernen met bijen- en vlinderlinten te verbinden wordt uitgevoerd. Deze willen we daarna onderling verbinden zodat ons landschap nog aantrekkelijker wordt. Braakliggende terreinen worden ingezaaid voor bijen- en vlinders.  Er wordt ook een plan ontwikkeld om ervoor te zorgen dat we weer vogelweidegebieden terugkrijgen. In samenhang met bloemrijke bermen wordt er meer verbinding gezocht met natuurlijkere akkers. Het maaibeleid wordt daarop aangepast en in samenspraak met het waterschap en agrariërs krijgen de sloten natuurlijke oevers. Het aanpassen van openbare verlichting in groene zones kan doormiddel van groene ledverlichting. Het effect van alle maatregelen wordt gemeten door onderzoek naar het insectenbestand, met extra aandacht voor de wilde bijen.

De industrie, snelwegen en veehouderij zorgen voor een ongezonde lucht en bodem. Inwoners moeten hier meer invloed op krijgen. We hebben veel snelwegen op ons grondgebied, de A4, A16, A17, A29 en A59. Er moeten meer luchtkwaliteit-meetpunten komen en bij overschrijding van bijvoorbeeld fijnstof moet de snelheid op de snelwegen omlaag. De intensieve veehouderij kan alleen uitbreiden als de fijnstof-, stikstof- en vooral ammoniakuitstoot wordt verminderd. En uitbreiding is alleen mogelijk als er voldaan wordt aan minimaal 1 ster Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Er wordt ingezet op een schone en duurzame veehouderij dat kan rekenen op brede steun vanuit de maatschappij.

De industrie wordt strenger gecontroleerd en sneller maatregelen opgelegd om de gezondheid van de inwoners meer serieus te nemen. Er komt een onderzoek om vast te stellen wat de gevolgen voor de omwonenden zijn van de mix aan afvalstoffen die dagelijks de lucht ingaan. De luchtkwaliteit mag alleen maar vooruitgaan. 

Inwoners betrekken bij het nemen van maatregelen in duurzaamheid,

           natuur en milieu om klimaatdoelen te halen, zoals het subsidiëren van

           zonnepanelen en zonneboilers;

Meer samenhang tussen natuur en het agrarische platteland. Zonder

            insecten geen biodiversiteit dus er komen meer bloemrijke bermen en

           weiden;

Geen uitbreiding intensieve veehouderij binnen een zone van 1 km

            van onze woonkernen en geen nieuwe veehouderijen;

Gezonde lucht voor de inwoners wordt uitgangspunt bij een fellere

             bestrijding van de vervuilers en een stop op toename vervuilende

             industrie;

Inzetten op een schone en duurzame veehouderij en geen ruimte

            bieden voor nieuwe veehouderijen.

 

Economie

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke kracht in de Moerdijkse economie. Het zijn deze bedrijven die bijdragen aan de leefbaarheid van een de kernen. Daarnaast dragen ze bij aan de werkgelegenheid in de gemeente. Startende ondernemers moeten eenvoudiger aan huis kunnen werken. Met een tegemoetkoming in gemeentelijke lasten moet werk- en winkelruimte gehuurd kunnen worden. Bij alle ontwikkelingen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de gevolgen voor de kleine ondernemers. Belangenbehartigers moeten kunnen aantonen dat ze ook daadwerkelijk namens alle ondernemers optreden. De zondagsopenstelling van winkels wordt geëvalueerd en daarbij wordt aan alle ondernemers, werknemers en inwoners naar hun mening gevraagd.

Er moet sprake zijn van een gezonde financiële situatie in de gemeentelijke begroting.  Daarbij dient het risicoprofiel laag te zijn. Er wordt geen subsidie direct of indirect verstrekt aan projectontwikkelaars die de gemeente het vuile werk laten opknappen en zelf met de winst gaan strijken. We besteden geen geld aan prestigeprojecten. We investeren in mensen en in kernen.

De SP wil er wordt gewerkt aan de komst van een volwaardige beroepsopleiding in of nabij onze gemeente met het grootste industrieterrein van Zuid-Nederland.

Bij nieuwe ontwikkelingen weegt het belang van het MKB zwaar;

Startende ondernemers die waarde toevoegen aan de leefbaarheid en de gemeenschap krijgen hulp bij huisvesting en een tegemoetkoming in gemeentelijke lasten

De zondagsopenstelling van winkels wordt geëvalueerd en daarbij

            wordt aan alle ondernemers, werknemers en inwoners naar hun

            mening gevraagd.

Er worden geen directe of indirecte subsidies verstrekt aan

            projectontwikkelaars

Om de kansen van potentiele werknemers uit de gemeente te

            verbeteren wordt er gewerkt aan een volwaardige beroepsopleiding in

             of nabij onze gemeente.

Leefbaarheid

De leefbaarheid van een wijk of kern geeft aan in hoeverre mensen zich ‘thuis’ voelen in hun omgeving. Onderlinge solidariteit, sociale contacten, burenhulp en vrijwilligerswerk zijn sterk bepalend voor dat ‘thuisgevoel’. We zijn voorstander van meer groen in de wijk en voldoende speelruimte voor kinderen. Voor de SP is de eigen kern een goede schaal om publieke voorzieningen te organiseren. Een levendige kern met voldoende voorzieningen, waar mensen elkaar kennen en tegenkomen, vergroot de betrokkenheid en vermindert de anonimiteit. Een kern of buurt waarin bewoners meer invloed en zeggenschap hebben, vergroot voor veel mensen het gevoel van verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving. Alle kernen zijn gelijkwaardig en moeten ook gelijk behandeld worden. 

Ook het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van algemene voorzieningen en meer specifieke voorzieningen voor ouderen en gehandicapten, wordt door SP gezien als een belangrijke bijdrage aan verbetering van de leefbaarheid. Multifunctionele buurthuizen, eventueel met sport en onderwijsvoorziening zijn een belangrijke ontmoetingsplaatsen en daarmee element van verbindingen en dienen door de gemeente in stand te worden gehouden, privatisering dient hier voorkomen te worden.

De gemeente stimuleert en ondersteunt kleine maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de kernen bevorderd.

Meer groen in de wijk en voldoende speelruimte voor kinderen

Het bevorderen van voorzieningen in de kern om de leefbaarheid te

            vergroten;

In stand houden en waar mogelijk uitbreiden van algemene

            voorzieningen

Multifunctionele buurthuizen dienen door de gemeente in stand te

            worden gehouden en geëxploiteerd;

Sport en Cultuur

Sport en cultuur moeten toegankelijk blijven voor alle lagen van de bevolking. Sport is heel belangrijk voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. Actief bezig zijn met kunst en cultuur, individueel en in groepsverband bevordert het uitdrukkingsvermogen, inlevingsvermogen en de ontmoeting met andere culturen, groepen en individuen en daarmee ook de leefbaarheid. Een goed cultuurbeleid biedt volop aanknopingspunten met onderwijs, zorg en economie. Cultuur is voor gemeenten een essentiële bouwsteen van integraal sociaal beleid.  Door cultuur, sport en het sociale domein met elkaar te verbinden kunnen meer mensen zolang mogelijk gezond blijven en actief deel blijven nemen aan de samenleving. In iedere kern van de gemeente moet een goed buurt of gemeenschapshuis aanwezig zijn, en deze zouden terug moeten in het beheer van de gemeente.

Zwemmen is een belangrijke vaardigheid in deze waterrijke gemeente. De gemeente dient een actieve rol te spelen in het faciliteren van zwemonderwijs en werkt daarbij nauw samen met het onderwijs.

Het jongerenwerk neemt een belangrijke plaats in onze gemeente. De gemeente wordt weer werkgever van het jongerenwerk

De gemeente zorgt voor lokalen en sportvelden met een goede

            spreiding over heel de gemeente, in overleg met de inwoners. Die zijn

             bestemd voor alle verenigingen.

Een goed, bij voorkeur, multifunctioneel buurthuis in elke kern

            aanwezig.

De gemeente zorgt voor een passende regeling voor bewoners met

            een laag inkomen die anders geen gebruik kunnen maken van sport

            of culturele voorzieningen.

Voor culturele zaken kan de Moerdijkzaal gratis ter beschikking

            worden gesteld.

De gemeente speelt een actieve rol in het faciliteren van

            zwemonderwijs en werkt daarbij samen met het onderwijs.

Organisatie en bestuur

De gemeente heeft in de loop van de jaren veel activiteiten en voorzieningen buiten de deur gezet. Dat betekende dat de zeggenschap door de gemeenschap hierover minder is geworden. De SP eist van de gemeente een correcte en efficiënte dienstverlening voor haar burgers. Vragen, klachten en bezwaren van burgers moeten zo snel mogelijk in behandeling worden genomen en binnen redelijke termijn worden afgehandeld. Samenwerking met andere decentrale overheden kan alleen dan wanneer de dienstverlening aan onze inwoners er niet op achteruitgaat. De diensten moeten bereikbaar blijven en het gemeentelijk beleid moet daadwerkelijk uitgevoerd worden. Er dient sprake te zijn van voldoende invloed vanuit de gemeente op de samenwerking en de uiteindelijke kosten mogen niet de bestaande kosten overstijgen. Een samenwerkingsverband die alleen als praatgroep dient wordt verlaten.

De gemeentelijke organisatie bestaan uit zo min mogelijk managers en zo veel mogelijk vakmensen. Het inhuren van externe kennis moet worden beperkt tot een absoluut minimum. Er worden alleen adviseurs ingehuurd als de benodigde kennis niet in huis is en/of niet door scholing te verwerven is. Het terugbrengen van het aantal medewerkers mag geen doel op zich zijn. Het gaat vooral om de kwaliteit die wordt geleverd.

Gelet op de huidige omvang van de verschillende portefeuilles is SP Moerdijk van mening dat in de volgende regeerperiode plaats is drie voltijd wethouders. Indien de gemeente weer meer uitvoeringstaken naar zich toe gaat halen is uitbreiding bespreekbaar.

Uitvoering van taken zoveel mogelijk onder daadwerkelijke

            verantwoordelijkheid van de gemeente krijgen, zelfs als daarvoor de

            uitvoering terug gehaald moet worden naar de gemeente.

Waarborgen van correcte, efficiënte, betaalbare en bereikbare

           dienstverlening waarop vanuit de gemeente gestuurd kan worden.

Drie voltijd wethouders is voldoende, indien ook daadwerkelijk

           activiteiten terug komen naar de gemeente is een vierde

           bespreekbaar.

Samenwerking alleen als er geen concessies worden gedaan aan de

            waarborgen voor dienstverlening en verantwoording.

Formatie van de gemeentelijke organisatie moet in balans zijn, vooral

            vakmensen met zo’n beperkt mogelijke inhuur. De gemeente heeft

            een voorbeeldfunctie wat betreft goed werkgeverschap

Aanvullende standpunten in verband met kieskompas:

Het verhogen van de OZB om sociale voorzieningen in stand te houden: De gemeente heeft een groot budget gekregen vanuit de decentralisatie van het sociale domein. Het is eerst zaak die volledig te benutten alvorens te overwegen de OZB te verhogen. Het in dat geval verhogen van de OZB is in ieder geval beter te verantwoorden dan dat het gebruikt wordt voor nodeloze grote ruimtelijke projecten. [neutraal]

Het organiseren van openbaar vervoer tussen de kernen ook indien de OZB hierdoor wordt verhoogd: Het openbaar vervoer is in de eerste plaats een taak van de Provincie. Helaas besteden die nog steeds het openbaar vervoer aan waardoor onrendabele lijnen worden wegbezuinigd. De gemeente zou, wellicht ondersteund door nieuwe technologieën kunnen inzetten op belbusverbindingen maar ook hier vinden wij dat er meer initiatief bij de Provincie zou mogen liggen. Het verhogen van de OZB is hier niet het juiste financiële dekkingsmiddel denken wij. [neutraal]

Investeren in overnachtingsplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs: Hier ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de werkgevers die er zorg voor moeten dragen dat chauffeurs fatsoenlijk kunnen overnachten. Helaas speelt hierbij dat veel chauffeurs tot ZZP zijn verworden en zo de sociale verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers wordt weggeschoven. Toch zullen zij en wellicht het Havenbedrijf hiervoor zorg moeten dragen. [niet mee eens]

Gevaarlijke kruisingen op kosten van de gemeente ombouwen tot rotondes: Ook hier ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de wegbeheerder. Als dat de gemeente is dan moet dat op kosten van de gemeente, als dat de Provincie is dan dus op kosten van de provincie, wellicht op initiatief van de gemeente. We zijn het er dus mee eens als het gaat om gemeentelijke wegen. [mee eens]

 

U bent hier