h

SP zet in op Sociale onderwerpen bij de Kadernota

8 augustus 2016

SP zet in op Sociale onderwerpen bij de Kadernota

Foto: SP

 

Op 7 juli 2016 is in de gemeenteraad de kadernota behandeld. De kadernota is een eerste aanzet voor de begroting. Wij hebben voor deze begroting in deze vergadering een aantal punten uitgelicht waar het college aandacht aan zou moeten geven. U begrijpt dat het vooral sociale onderwerpen betreft. Hieronder de uitgesproken tekst:

Voorzitter, voor ons liggen de uitgangspunten, de kaders, voor de nieuw op te stellen begroting voor 2017. Het is denk ik uniek dat de kadernota wat meer aandacht krijgt dan we voorheen gewend waren. Het zal de vorige fractievoorzitter van de VVD deugd doen. Het is goed dat we niet wachten tot de begroting. Mijn eerste begrotingsbehandeling in 2010 was een chaos, qua amendementen en wijzigingsvoorstellen waarvan de gevolgen voor de begroting in het korte tijdsbestek van de vergadering niet te overzien waren. Nu komen er voorstellen die nader door het college bekeken kunnen worden en in de begroting kunnen worden verwerkt en wat ons betreft tijdens de totstandkoming van de begroting kunnen worden afgewogen.

Foto: SP
Wij vinden het jammer dat het college ons voorstel voor kwijtschelding van het gemeentelijk deel van de leges van de verplichte identiteitsbewijzen niet mogelijk wil maken. Ik denk dat de kosten die er aan toegerekend worden veel te hoog zijn. In veel andere gemeenten wordt het toegepast en worden zijn de kosten in de begroting opgenomen zo’n 15% van wat het college hier schrijft. Het toetsen is vrij gemakkelijk, dat wordt ook in ander gemeenten toegepast, namelijk als iemand recht heeft op kwijtschelding van gemeentebelastingen kan deze ook een beroep doen op kwijtschelding leges. Geen urenberekening voor moeilijke toetsingen dus. Die 30.000 euro is overdreven. Ik noem u een aantal gemeenten die dit reeds toepassen: Alkmaar, Stadskanaal, Delft, Smallingerland, Midden-Delfland en Rheden. In Delft, 3x zo groot als Moerdijk, zijn de kosten 4.000 euro, 8x zo laag dus, opgenomen in de begroting 2016. Kortom ik verzoek het college toch nog eens goed naar de cijfers te kijken en te denken in mogelijkheden. We zijn daar immers wel zo goed in als het gaat om projectontwikkelaars. Voor ons kan dit zeker aanleiding zijn niet in te stemmen met de kadernota.

Een door ons ingediend kadervoorstel handelt over het bevorderen van de zwemvaardigheid. Een jaar geleden is door de raad met algemene stemmen een motie aangenomen..

Foto: SP
om te zien hoe de rol van de gemeente het best ingevuld kan worden. Met een raadsinformatiebrief twee weken later zijn we hoopvol geïnformeerd dat het opgepakt zou worden. Verder is het stil geworden en hebben wij gemeend om voor de uitwerking van de nieuwe begroting dan maar een concreter voorstel op tafel te leggen. Ook hier ter inspiratie gemeenten als Rotterdam, Den Haag, Weert, Heerlen etc.

Verder hopen wij dat er betere kwantiteit en kwaliteit aan huishoudelijke hulp geleverd gaat worden.

Foto: SP

Momenteel krijgen wij veel verontruste berichten over hoe de nieuwe aanbieder gaat leveren. Het is niet te verkopen dat we veel geld overhouden op de WMO maar diegene die recht hebben op voldoende kwalitatieve en kwantitatieve hulp dat niet krijgen. De zorg is geen markt en je ziet nu wat er gebeurt als je dat wel doet. De rechthebbende zijn uiteindelijk de dupe, raken uren en hun vertrouwelijke hulp kwijt. Wij willen graag van het college op korte termijn horen wat hier allemaal aan de hand is en vooral wat men er aan gaat doen.

Ook woningbouw wordt belangrijk de komende periode.. Onze belangrijkste partner zijn de woningstichtingen.

Foto: SP
Wij hopen dat deze niet te groot zijn geworden zodat ze het belang van de gemeente Moerdijk ondergeschikt vinden. Ook zouden wij het college willen vragen snel met een huisvestingsverordening om meer grip te krijgen op de wachttijden. We moeten niet potentiële inwoners de gemeente uit jagen.  Wij zien in de bestaande kadervoorstellen enkele goede initiatieven en suggesties staan die ook een plaats kunnen krijgen in de nieuwe woonvisie en afspraken met de Woningstichting

Een ander heikel punt is wat ons betreft de toegankelijkheid van bestuursinformatie op de website. Het wordt als raadslid en dus ook participerende burger steeds lastiger besluitvorming en de daarbij behorende overwegingen terug te vinden. Door een aantal wisselingen van de website is de historie geheel verloren gegaan en moeten we terug vallen op een verzoek aan de griffie. Ik zou het college willen vragen hiervoor in de kadernota een voorstel te doen om te komen tot de noodzakelijke verbeteringen.

Voor wat betreft de andere voorstellen wil ik graag ook de toelichting van de partijen afwachten.

Wij hebben samen met de fracties die geen deel uit maken van de coalitie voorstellen uitgewerkt die wij dan dus ook ondersteunen. de uitkomst van de discussie over die kadervoorstellen maken een wezenlijk onderdeel uit van onze uiteindelijke besluitvorming of wij kunnen en/of zullen instemmen met de voorliggende kadernota 2017 - 2020 c.q. het bijbehorende raadsvoorstel.

 

Reactie toevoegen

U bent hier