h

SP Moerdijk stemde tegen verzelfstandiging Havenschap

16 juli 2016

SP Moerdijk stemde tegen verzelfstandiging Havenschap

Foto: SP

 In de raadsvergadering van 14 juli l.l. is gestemd over het voorstel het Havenschap Moerdijk te verzelfstandigen naar een NV. De fractie van SP stemde tegen. Hieronder het betoog met de reden waarom.

“We kunnen daarom wel een discussie gaan voeren over het dividendbeleid een heikel punt in deze raad die ook niet naar wens werkt in de huidige regeling. We vinden dat de stukken hierover heel laat beschikbaar zijn gekomen zodat wij hem niet meer in de fractie hebben kunnen bespreken. Maar wij hebben in onze overwegingen over dit besluit een stapje terug gemaakt, namelijk wat is nut en noodzaak van verzelfstandiging.

De vraag naar een nieuwe gouvernance komt voort uit de Havenvisie. Een visie waarin wij als SP niet hebben ingestemd.

Het verzelfstandigen van overheidstaken is de laatste decennia enorm ‘in’ geweest. In korte tijd zijn vele publieke diensten onder neo-liberale vlag afgebroken: de dienstverlening is enorm slechter geworden zonder dat daar eigenlijk iemand op aangesproken kon worden. Het rapport van de eerste kamer verbinding verbroken?

In het raadsvoorstel worden 4 punten genoemd om de verzelfstandiging te billijken. Het marktdenken is in de eerste twee punten erg aanwezig en gaan uit van de overweging dat meer markt de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening van het Havenschap zou verbeteren. Wij hebben zojuist aangegeven dat dit niet zonder meer waar is. Een meer commerciële positie zou beter zijn voor acquisitie en goederenstromen. Daar schuilt volgens ons een gevaar dat niet publieke belangen maar commerciële belangen vestiging van bedrijven gaat beheersen. Dit moet natuurlijk ondervangen worden door de balans in de drie P’s. In de commissie hebben we aangegeven dat wij de borging van de drie P’s door middel van het aanstellingsprofiel van de Commissarissen en de havenvisie onvoldoende vinden. Wij zien liever een volledige borging in het publieke domein. Een NV constructie levert daarnaast ook weer een aantal functies op die onnodig op de begroting gaan drukken. We vragen ons ook af hoe houdbaar het is dat we de Wet Normering Topinkomens (WNT) op deze NV van toepassing verklaren. Hoe veranderlijk en houdbaar is dat. We zien namelijk dat bij het Havenbedrijf Rotterdam de WNT niet van toepassing is aldus hun jaarbericht. Het directiereglement wordt bijvoorbeeld door de Raad van Commissarissen vastgesteld en wijzigingen op de meegeleverde bijlage kan dus vrij eenvoudig na oprichting van de NV.

Foto: SP

( foto: havenschap Moerdijk )

Tot slot de laatste overweging het LPM, u snapt dat wij daar weinig mee op hebben. Wat we wel zien is dat er veel risico’s gestapeld zijn doordat de provincie het Havenschap als financier gebruikt voor haar plannen en op die manier de gemeente heeft ingepakt. Geen winstuitkering maar op deze wijze De bekende sigaar uit eigen doos! Daarnaast is ook de financiering van de moerdijkregeling aan het Havenschap gekoppeld. Tot slot hebben we nog de derivatenpositie die altijd wel afgedaan is als houdende veilige en goede derivaten en wordt naar de lange termijn gewezen. Maar deze goede eigenschap maakt het slechte product niet minder risicovol.

Kortom wij vinden de overwegingen om deze stap te zetten te mager en kunnen dus niet instemmen met het gevraagde raadsbesluit.“

Helaas werd het voorstel met 21 voor en 3 stemmen tegen aangenomen. Een dag later stemde Provinciale Staten met inbegrip van de Statenfractie van de SP voor verzelfstandiging.

Reactie toevoegen

U bent hier