h

SP: Verhoog toeristenbelasting

9 november 2011

SP: Verhoog toeristenbelasting

De toeristenbelasting is nu € 0,91 en het college wil naar € 1,- Wij stellen voor om naar het Nederlandse gemiddelde te gaan van € 1,34, dat levert per jaar € 34.700,- extra op voor de gemeente en het kost de inwoners niets.

Dit hebben wij vorig jaar ook voorgesteld, maar toen vond men een verhoging met 7 eurocent al hoog. Het verhaal erachter was dat men zich anders uit de markt zou prijzen. Wij hebben een steekproef gehouden onder een aantal hotels. Die hebben in 2011 bedragen tussen € 1,- en € 1,50 aan overnachters berekend. Die prijsstelling heeft ertoe bijgedragen dat wij hebben voorgesteld deze belasting te verhogen naar € 1.34.

Het voorstel:

De Raad van de gemeente Moerdijk, in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2011

Overwegende dat:
 de hoogte van de toeristenbelasting gemeten over alle Nederlandse gemeenten die een heffing hiervoor hebben ingevoerd, in 2010 gemiddeld € 1,34 bedraagt;
 de gemeente Moerdijk met de door het college voorgestelde € 1,00 aanmerkelijk onder dat gemiddelde bedrag is gebleven;
 reeds meerdere exploitanten ruim boven de € 1,00 aan toeristenbelasting opleggen aan overnachters.

Constateert dat:
 de gemeente Moerdijk ver onder het landelijke gemiddelde ligt, waardoor een bron van inkomsten slechts ten dele wordt benut;
 het een algemeen besteedbare heffing is welke niet ten laste komt van de Moerdijkse ingezetenen;
 de hoogte van de toeristenbelasting beter aansluit bij het landelijke gemiddelde.

Stelt voor:
 de toeristenbelasting te verhogen tot € 1,34 met ingang van 1 januari 2012 waardoor een meeropbrengst ten opzichte van de voorliggende begroting ontstaat van € 34.700,-

U bent hier