h

Motie stadsplattegronden

1 november 2011

Motie stadsplattegronden

Zev-1
Sinds het achterstevoren plaatsen van de stads- plattegronden zijn er steeds meer vrachtwagens die de bebouwde kommen inrijden, hetgeen nogal wat overlast geeft. SP en CDA hebben hier onderstaande motie over ingediend.

De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen 3 november 2011

Overwegende dat:
Informatieborden primair bedoeld zijn om aan de voorzijde door een plattegrond informatie te geven over de gemeente Moerdijk en de betreffende kern waarin het informatiebord is geplaatst;
Deze informatieborden ondanks het toegenomen gebruik van navigatiesystemen voorheen regelmatig werden geraadpleegd;
Het nu onduidelijk is voor bezoekers dat het hier gaat om informatieborden;

Constateert dat:
De informatieborden aan de voorzijde alleen voor reclamedoeleinden worden gebruikt;
Slechts een onduidelijke, veelal niet zichtbare, verwijzing aan de onderzijde aangeeft dat aan de achterkant een
plattegrond is weergegeven;
Dit voor bezoekers van onze gemeente erg onduidelijk is en dat daardoor deze borden niet meer als zodanig worden herkend;
De informatieborden niet meer worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn geplaatst.

Draagt het college op:
voor 1 januari 2012 de informatieborden wederom aan de voorzijde te laten voorzien van een duidelijke plattegrond zoals dat voorheen het geval was.

En gaat over tot de orde van de dag

Bennie Blom, SP Cors de Visser, CDA

U bent hier