h

Anders bezuinigen

7 november 2011

Anders bezuinigen

ik Column
Wij zijn van mening dat er anders met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. Wij gaan niet akkoord met een aantal bezuinigingen die B&W wil invoeren voor 2012 t/m 2015. Door onze aanbevelingen over te nemen wordt er veel minder bezuinigd op sociale activiteiten en sport.

Met onderstaande zaken die B&W heeft voorgesteld gaan wij niet akkoord tenzij er volledig wordt voldaan aan onze opmerkingen. Ook hebben wij op een andere manier enkele posten ingevuld en worden een drietal moties ingediend die ook op deze site worden geplaatst.

 • Het plan Waterrijk uitvoeren: Dit plan om het watertoerisme in W-Brabant te bevorderen zien wij als een luxe uitgave die niet verplicht is.
 • Klant Contact Centrum inrichten: Hiervoor is veel geld gereserveerd dat veel minder wordt als de gemeente aansluit bij het landelijk open bron systeem waarmee een aantal gemeenten al zijn gestart.
 • 50% bezuinigen op geld om schoolpleinen openbaar toegankelijk te maken: Daar gaan wij niet mee instemmen omdat er al te weinig speelruimte is.
 • Kostendekkende parkeervoorziening bij het havenfront Willemstad: Een proef met blauwe parkeerzones in het hele centrum en dan met een voorstel komen vinden wij beter.
 • Kostendekkende vrachtwagenparkeerplaatsen: Jagen de chauffeurs op kosten, want de baas betaalt dat echt niet. Het is een service aan de inwoners waardoor parkeeroverlast wordt voorkomen.
 • Halvering budget kleinschalige verkeersmaatregelen: Moet je niet willen, dat zijn juist zaken die de inwoners direct aangaan zoals bv. een extra zebrapad of een beter beloopbaar trottoir.
 • Verhuur buitensportaccommodaties: Kan alleen op basis van een nota accommodatiebeleid. Daar "werkt" VVD-wethouder Koevoets al meer dan 5 jaar aan en hij heeft nog meer tijd nodig! Het college moet voor 31-12-2012 met die nota komen, pas daarna kan de raad een besluit nemen.
 • Huurverhogingen bij: Peuterspeelzalen, gymzalen, gemeenschapshuizen, scoutinggebouwen, speeltuintje Westerkwartier en de dierenboerderij wijzen wij af.
 • Verkopen van gemeentelijke gebouwen: Woningen en terreinen die in gebruik zijn gegeven aan verenigingen of verhuurd worden, te koop zetten, vinden wij niet noodzakelijk.
 • Kostendekkende verhuur van Fort de Hel: Daar zijn wij tegen omdat het voor fort Sabina niet wordt ingevoerd, dit is meten met twee maten en dat zien wij als onbehoorlijk bestuur.
 • Leges voor een gehandicaptenparkeerkaart: Omdat die mensen zelf de kosten voor de verplichte keuring (gemiddeld € 300,- per aanvraag) moeten betalen vinden wij dat niet goed.
 • Sluiten 2 buitenzwembaden: Mag en kan niet zonder nader onderzoek. B&W moet voor 31-12-2012 een onderzoek uitvoeren en met een voorstel komen voor de bouw van één zwembad op een centrale plek in de gemeente.
 • Opheffing van muziekschool Amadeus: Willen wij niet laten gebeuren en ook het eraan gekoppelde uitgeven van € 100.000,- per jaar voor ander muziekonderwijs is dan niet meer nodig.
 • De budgetten voor dorpsplannen en opfleuren van de dorpskernen afschaffen: Die willen wij graag behouden.
 • Hondenbelasting verhogen met 26%: Dat mag echt niet gebeuren als het aan ons ligt!
  Het is een oneigenlijke belasting die opgeheven moet worden. Wij zijn tegen hondenbelasting omdat het geld voor van alles en nog wat gebruikt wordt omdat het in de algemene middelen moet worden gestrort. Inbouwen in de OZB en het invoeren van een betere controle en hogere boetes op vervuiling heeft onze voorkeur.
 • OZB verhogen met 1%: Dat is te weinig maar een verhoging van 2 % zou voldoende zijn om aan de wettelijke eis voor een dekkende begroting te kunnen voldoen.
 • SP MOTIE: Snijden in eigen vlees: Als de bevolking in moet leveren mag de gemeenteraad niet achterblijven. Temeer niet omdat in Moerdijk de maximale raadsvergoeding wordt betaald van € 700,- netto per maand. Wij hebben voorgesteld om 10% in te leveren, dat levert de gemeente € 30.000,- op.
 • SP MOTIE: Normbedrag bijzondere bijstand naar 130%. Dat normbedrag is door de gemeente met ingang van 1 juli 2011 verlaagd naar 110%. Ophoging naar 130% kost € 69.000,- waardoor de bestaande regelingen voor witgoed en maatschappelijke participatie kunnen blijven bestaan.
 • SP MOTIE: Toeristenbelasting verhogen naar het landelijk gemiddelde van € 1,34. Dat brengt structureel € 37.500,- op en het kost de Moerdijkers helemaal niets. Ook brengen een aantal bedrijven in deze gemeente een hoger bedrag als toeristenbelasting in rekening bij hun gasten als de gemeente heeft vastgesteld.
 • Door op deze manier te bezuinigen kunnen de WMO voorzieningen zoals de witgoedregeling en de bijdrage om deel te kunnen nemen aan sport en zwemles voor kinderen, bijna allemaal behouden blijven. Hierdoor wordt voldaan aan de uitspraken die raadsbreed zijn gedaan over het ontzien van de minst draagkrachtigen. Bij een aantal zaken zijn wij voor snel en goed onderzoek naar mogelijke alternatieven. Dat moet door eigen deskundige mensen worden uitgevoerd, het inhuren van allerlei dure adviseurs is gewoon over. Wij kunnen niet instemmen met allerlei vage, nog niet uitgewerkte of niet wettelijk verplichte zaken die komen pas aan de orde als er een verzoek wordt ingediend door het college om; na gedaan onderzoek; hier geld voor beschikbaar te stellen.

U bent hier