h

Vragen Statenfractie over windmolens Sabinapolder aan GS

28 juli 2011

Vragen Statenfractie over windmolens Sabinapolder aan GS

De gemeente Moerdijk heeft een bouwvergunning 1e fase afgegeven aan Eneco, voor de bouw van drie windmolens type Vestas 90 van 3 MW. Deze worden elk gebouwd in de Sabinapolder te Fijnaart in de gemeente Moerdijk, op basis van een aanvraag uit 2005. Naar aanleiding hiervan heeft Nurettin Altundal van de SP-statenfractie Noord-Brabant de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

1. Bent u op de hoogte van deze bouwvergunning?

2. Indien uw college op hiervan de hoogte is, past deze bouwvergunning van drie windmolens binnen de ruimtelijke structuurvisie van de Provincie?

3. Worden deze windmolens, direct of indirect, door de provincie gesubsidieerd?

4. Indien de provincie de bouw van deze windmolens direct of indirect subsidieert binnen welk beleid en voorwaarden wordt dit gedaan en hoe hoog is de subsidiebijdrage?

5. Is er door Eneco of de gemeente Moerdijk voor de bouw van de windmolens een aanvraag ingediend of heeft er op een andere wijze correspondentie/contact plaats gevonden?

6. Indien vooraf contact en correspondentie heeft plaats gevonden waarover ging dit en wat was de reactie van de provincie hierop?

7. Is gezien het feit dat thans meerdere initiatieven gaande zijn over windmolens, uw college bereid om hierover een gespreksnotitie te maken voor de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen teneinde een integrale bespreking van alle initiatieven die in Noord Brabant gaande zijn? Zo nee, waarom niet?

U bent hier