h

Gemeente Moerdijk moet tegenstemmen

11 mei 2011

Gemeente Moerdijk moet tegenstemmen

Het kabinet heeft afspraken gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om 2,5 miljard te bezuinigen op de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het gaat om mensen met een beperking en werk op de sociale werkplaats, ouderen of mensen die begeleiding nodig hebben, onze jeugd en mensen in de bijstand.

Ouderenorganisaties, gehandicaptenorganisaties, sociale werkplaatsen en de jeugdzorg zijn flink boos. Gemeenten moeten 8 juni laten weten wat zij vinden van het bestuursakkoord. Als we Nederland sociaal willen houden, dan moet dit akkoord van tafel, en daar wordt hard aan gewerkt. In steeds meer gemeenten worden moties aangenomen door de raad waarin het bestuursakkoord wordt verworpen. Ook een aantal provincies hebben dit al gedaan, waardoor verwerpen van dit “VVD akkoord” dichterbij komt.

De VNG publiceerde dat stuk pas op 21 april waardoor het in een aantal gemeenten niet meer door de raad kan worden behandeld. Ook in Moerdijk is dat het geval want de volgende raadsvergadering is op 8 juni. Een motie van SP Moerdijk tegen het bezuinigen op mensen met een arbeidsbeperking, met een opdracht aan B&W om dit standpunt uit te dragen, werd al op 9 dec. 2010 aangenomen door de gemeenteraad. Alleen CDA en VVD (regeringspartijen) stemden tegen. SP fractievoorzitter Bennie Blom heeft hierover onderstaande vragen gesteld aan B&W.

1. Heeft uw College kennis genomen van de open brief van de FNV aan alle gemeentebesturen in de Volkskrant (VK.nl) van 9 mei 2011?
2. Deelt het College de enorme verontrustheid van de FNV over de impact van het bestuursakkoord op de gemeenten en op de financiën van de gemeenten?
3. Onderschrijft het College de verwachting van de FNV dat de 2 miljard euro aan bezuinigingen op de gemeenten; gekoppeld aan aanpassingen in de Bijstand, Wajong, Sociale Werkvoorziening, Maatschappelijke ondersteuning en de re-integratie; tot effect zullen hebben dat de werkloosheid en armoede zullen toenemen. En dat als gevolg daarvan binnen de gemeente extra druk zal ontstaan op de bijstand en andere regelingen zoals schuldhulpverlening, armoedebestrijding en WMO?
4. Welke uitvoering heeft het college gegeven aan de motie 'protest tegen bezuinigingen op mensen met een arbeidsbeperking', die op 9 december 2010 door de gemeenteraad is aangenomen?
5. Gaat het College op 8 juni tegen het bestuursakkoord stemmen, om pal staan voor de kwetsbare groepen in de Moerdijkse samenleving en deze, indachtig de wens van de gemeenteraad, als eerste prioriteit te beschouwen binnen het kader van het gemeentelijke budget?
6. Zo niet, wat is de reden van het College om voor het bestuursakkoord te stemmen als daarmee enorme risico’s ontstaan voor de Moerdijkse gemeentebegroting?
7. Is uw College genegen zich aan te sluiten bij de oproep die door Burgemeester van Roosendaal zal worden gedaan aan alle West-Brabantse gemeenten om gezamenlijk tegen het bestuursakkoord te stemmen?
8. Zo niet, waarom niet?

Hoogachtend
Mr. G.J.M. Blom, fractievoorzitter

U bent hier