h

SP-motie over kosten Chemie-Pack

1 april 2011

SP-motie over kosten Chemie-Pack

Bijgewerkt 16-03 Update

Onderstaande SP-motie over het niet laten betalen door de Westbrabanders van de kosten die zijn ontstaan uit het opruimen van de vervuiling na de brand van Chemie-Pack door Waterschap Brabantse Delta, in de raadsvergadering van 17 maart in afwachting van nadere berichten door plv burgemeester aangehouden.

Wij hopen dat alle partijen zo verstandig zijn om hiermee in te stemmen, maar dat weten wij pas na afloop van de raadsvergadering morgenavond. Afgelopen jaren gebruikte met name het CDA het smoesje dat "de raad zich niet bemoeit met rijksbeleid", om zaken die hun niet aanstaan tegen te houden.

De motie is inmmidels aangenomen in Geertruidenberg en binnenkort ook in Roosendaal, nu Moerdijk nog!

Die zogenaamde toezegging van de minister blijkt alleen maar te bestaan uit het eventueel bekijken of extreem hoge onkosten misschien door het Rijk vergoed zouden kunnen worden. Wij geloven niet dat er fracties zijn die tegen onderstaande - voor de burgers belangrijke motie - gaan stemmen, maar je weet het nooit.

MOTIE: LAAT WEST-BRABANDERS NIET OPDRAAIEN VOOR KOSTEN BRAND CHEMIE-PACK

De Raad van de gemeente Moerdijk, in vergadering bijeen op donderdag 17 maart 2011

Overwegende dat:

1. Er op 5 januari 2011 een brand is geweest bij het bedrijf Chemie-Pack op het industrieterrein Moerdijk;
2. het waterschap Brabantse Delta hierbij snel en adequaat heeft gereageerd door tijdig ingrijpen in het watersysteem waardoor schade hieraan beperkt is gebleven;
3 het waterschap hiervoor extra kosten heeft gemaakt, waarvan niet vaststaat wie die gaat betalen.

Constateert dat:

a. De Provincie Noord-Brabant en de Rijksoverheid het industrieterrein Moerdijk hebben aangewezen voor zware (chemische) industrie;
b. de baten voor deze industrie niet alleen ten goede komen aan West-Brabant maar aan geheel Nederland;
c. de gemeente Moerdijk reeds gekort wordt op de uitkering vanuit het gemeentefonds in verband met opbrengsten van het industrieterrein;
e. het Rijk al eerder te kennen heeft gegeven verantwoordelijkheid te zullen nemen voor de kosten.

Draagt het college van Burgemeester en Wethouders op:

1) Bij de Provincie en het Rijk z.s.m. protest aan te tekenen tegen het voornemen van het Waterschap Brabantse Delta om de extra kosten die zijn ontstaan uit de werkzaamheden bij Chemie-pack, neer te leggen bij de inwoners van West-Brabant in het algemeen en van Moerdijk in het bijzonder.
2) Aan het bestuur van de West-Brabantse Vergadering een dringend verzoek te doen om namens de West- Brabantse gemeenten binnen korte tijd eenzelfde verzoek bij Rijk en Provincie in te dienen.
3) Van beide zaken verslag uit te brengen aan de raad zodra er iets te melden is.

En gaat over tot de orde van de dag.

U bent hier