h

Geluidshinder A4

14 april 2011

Geluidshinder A4

Heijningen
Door aanleg van het laatste stuk van de A4 tussen Dinteloord en Steenbergen krijgen inwoners van Heijningen en Helwijk te maken met een sterk verhoogde geluidsoverlast. SP Moerdijk en OM hebben dit in 2008 aan de orde gesteld, maar er is niets aan gedaan.

De toenmalige PvdA wethouder Marjolein de Wit beloofde in 2008 om hierover te gaan praten met Rijkswaterstaat. Op dat moment was er nog wel e.e.a. mogelijk geweest op het gebied van aanbesteding en uitvoering. Maar tot en met vandaag is bij Rijkswaterstaat niets te vinden over een gesprek met haar over deze zaak, laat staan dat er iets over is opgenomen bij de aanbesteding. Door haar nalatigheid krijgen de komende jaren de inwoners van die kernen dag en nacht te maken met meer dan de wettelijk toegestane geluidsoverlast. Hierover hebben wij op 14 april onderstaande brief verstuurd aan B&W:

In de raadsvergadering van 12 oktober 2008 is met algemene stemmen een motie aangenomen van Onafhankelijk Moerdijk en de Socialistische Partij over de aanleg van een goede geluidswal in Heijningen en Helwijk ivm de aanleg van het ontbrekende stukje A4 tussen Dinteloord en Steenbergen. Vooral Heijningen krijgt dan veel overlast van het zware verkeer dat dag en nacht op minder dan 50 meter van de woningen voorbij raast.

In deze motie wordt uitgesproken dat het college op alle gelegen momenten deze zaak onder de aandacht van Rijkswaterstaat dient te worden gebracht zodat woningen in Helwijk en Heijningen evenals elders langs het traject, geluidsisolering krijgen tot onder de streefwaarde van 35 dB(A)
Uit navraag bij Rijkswaterstaat voorjaar 2010 bleek tot onze verbazing dat er niets was opgenomen over geluidsisolatie voor één of beide kernen. In mei 2010 heeft de SP een buurtonderzoek gehouden bij ongeveer 50 woningen die zeer dicht langs de A4 liggen in de kern Heijningen waaruit duidelijk naar voren is gekomen dat het hoopje grond met wat boompjes erop bij lange na niet goed genoeg is om het geluid van de A4 tegen houden. Hierover hebben wij de volgende vragen:

  • Welke acties zijn er ondernomen door het vorige college n.a.v. de motie?
  • En zo ja, wanneer is dat gebeurd en waar zijn daar stukken over te vinden?
  • Zo nee, is uw college dan bereid om zich volledig in te zetten om te komen tot een goede geluidswering voor genoemde kernen; en ook voor woningen die buiten de bebouwde kom van die kernen, maar wel dicht bij de A4 staan; zoals bv aan de Hoge Heijningsedijk en de Helsedijk?
  • Is uw college bereid om Rijkswaterstaat in deze zaak te wijzen op haar plicht als wegbeheerder tot het toepassen van goede geluidswering bij woningen, zowel bij aanleg als bij aanpassing van wegen?
  • Mr. GJM Blom, fractievoorzitter

U bent hier