h

Goochelen met subsidies

29 november 2010

Goochelen met subsidies

B&W liet in een raadsinformatiebrief weten dat de Stichting Cultuur Moerdijk in het vervolg (SCM) € 27.000,- subsidie gaat ontvangen. ( in 2010 was dat € 7.000,-) Dit zou voor overname zijn van een aantal zaken die nu door anderen worden uitgevoerd. Maar wie er hoeveel minder zal gaan krijgen staat er niet in.

Het is vreemd om in deze tijd van bezuiniging en heroverweging, zomaar een groot bedrag als (voorlopige) subsidie beschikbaar te stellen. ook al omdat er volgens de SCM nog bijna niets vastgelegd en de meeste zaken nog besproken moeten worden. Het lijkt er meer op dat op deze manier de SCM tot een keuze wordt gedwongen. Maar of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag. Het lijkt er meer op dat de wens van “de gemeente” de vader is van de gedachte. Dit vinden wij ongepast, volgens ons zou er pas nadat er overeenstemming is tussen alle partijen zo'n brief mogen worden verstuurt. En dan bij voorkeur gezamenlijk. Het huidige beleidsprogramma heeft de naam “Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar”; de door B&W verzonden brief spoort daar helemaal niet mee.

Over deze zaak hebben wij gevraagd aan B&W:
- Of het college bereid is deze brief direct in te trekken en zich bij SCM hiervoor te verontschuldigen.
- Welke maatregelen er zijn genomen om deze ernstige miscommunicatie in de toekomst te voorkomen.
- Of B&W het met ons eens is dat alleen over afgeronde zaken zulke brieven mogen worden verzonden.
- Of het college bereid is om in het vervolg in gezamenlijk overleg met de andere partij dergelijke brieven te verzenden.

U bent hier