h

Gemeentelijke aansprakelijkheid

26 juli 2010

Gemeentelijke aansprakelijkheid


Als gevolg van een verkeerde manier van werken bij de aanleg van een bergbezinkbassin in opdracht van de gemeente, zakt de woning Steenweg 50 in Moerdijk steeds dieper de grond. De bewoner mag er van de gemeente niets aan doen voordat de rechter zich hierover heeft uitgesproken. Over deze vreemde - veel gemeenschapsgeld kostende - manier van omgaan met gegronde klachten van burgers waarvoor wethouder Koevoets volledig aansprakelijk is, en ook was de laatste vier jaar, heeft onze raadsfractie onderstaande vragen gesteld.

Wij zijn van mening dat burgers, die de gemeente aansprakelijk stellen voor haar handelen, op een correcte manier dienen te worden benaderd. Vandaar dat wij graag antwoord willen hebben van het college op de hierna volgende vragen over het omgaan met aansprakelijkheidsstellingen in het algemeen en de zaak Steenweg 50 in het bijzonder:

1. Bent u het met de SP-fractie eens dat een goed bestuur aansprakelijkheidsstellingen op een goede en vooral menswaardige manier dient af te handelen door zo snel mogelijk met de tegenpartij in gesprek te gaan om eventuele misverstanden uit te praten, waardoor juridische kosten kunnen worden beperkt?

2. Kunt u onderschrijven dat uw college in een dergelijk gesprek aan dient te geven hoe de procedure verder zal verlopen, aan te geven dat er een verzekeraar wordt ingeschakeld en dat er een tijdspad voor de afwikkeling wordt afgesproken?

3. Bent u het met de SP fractie eens dat herhaaldelijk niet reageren op een aangetekend schrijven waarin de gemeente aansprakelijk wordt gesteld niet getuigd van goed bestuur?

4. Als er een procedure bestaat over het omgaan met aansprakelijkheidsstellingen is het college dan bereid om die zo spoedig mogelijk integraal op de gemeentelijke website te plaatsen?

5. In het geval dat een dergelijke procedure niet aanwezig is, is uw college dan bereid en in staat om hier op korte termijn, d.w.z. vóór de commissievergaderingen in september 2010, hierover een conceptvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen?

6. Indien door de verzekeraar van de in rechte aangesproken partij - of partijen - een onderzoeksrapport wordt uitgebracht waarin de eisende partij op verreweg de meeste punten in het gelijk zal worden gesteld; gaat uw college dan die conclusies aanvaarden of wordt er beroep aangetekend, waardoor extra, wellicht onnodige, kosten kunnen worden bespaard?

U bent hier