h

Overtreding Privacywet

1 juni 2009

Overtreding Privacywet

Enkele maanden geleden vroeg een oud-inwoner van Moerdijk via e-mail een uittreksel bij deze gemeente aan, dat is uitstekend verlopen. Een tijdje daarna kreeg hij van My Mirror een enquêteformulier. Aan dat extern bedrijf heeft de gemeente - zonder toestemming - zijn e-mailadres gegeven. Wij vinden dat een vreemde manier van omgaan met privégegevens en hebben de volgende vragen gesteld aan B&W.

Wij gaan er niet van uit dat het college heeft ingestemd met het doorgeven van privacy gevoelige gegevens, waaronder adressen. Hoe kan dit dan toch gebeuren?

Het is volgens ons een schending van de wet op privacy, een behoorlijk grote overtreding. Uit het feit dat dit is gebeurt leiden wij af dat de beveiliging van de privacy bij deze gemeente niet in orde is. Hopelijk is uw college met ons van mening dat dit snel in orde moet worden gebracht, en dat hiervoor de nodige maatregelen moeten worden genomen. Welke maatregelen gaat u hiertegen nemen, en binnen welke tijd?

Als er voorschriften zijn overtreden moeten overtreders die bij de gemeente werken worden aangepakt, en misschien wel te worden vervolgd. Gaat uw college dat afdoende doen om eventuele toekomstige overtreders te ontmoedigen?

Is het college met ons van mening dat betrekkingen met dergelijke bedrijven niet bijdragen aan een betere verstandhouding tussen de overheid en de mensen? Wat gaat uw college daartegen doen en wanneer?

Het komt nogal eens voor dat mensen die in goed vertrouwen hebben meegedaan aan een enquête, daarna ongevraagde mails (spam) krijgen van bedrijven en instanties waarmee zij tevoren geen enkel contact hadden. Die eigenlijk alleen maar afkomstig kunnen zijn van het - vaak tegen betaling - zonder toestemming doorgeven van hun mailadressen aan anderen. Op voorhand gaan wij er van uit dat het college daartegen maatregelen heeft getroffen, graag willen wij van u vernemen waaruit die bestaan.

Tot slot willen wij graag vernemen wat de gemeente heeft betaald aan My Mirror, en waarvoor?

U bent hier