h

Referendumverzoek Logistiek Park

12 augustus 2008

Referendumverzoek Logistiek Park

De raadsfracties van de ChristenUnie, Onafhankelijk Moerdijk en de Socialistische Partij hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend voor de raadsvergadering van 21 augustus 2008 om te komen tot een raadgevend referendum over het voornemen om een Logistiek Park aan te leggen in de oksel van de rijkswegen A16/A17.

De fracties van CU, SP en OM willen met dit voorstel bereiken dat er een raadplegend referendum wordt gehouden over de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk. Hierdoor kan voor het eerst in de geschiedenis van deze gemeente de bevolking zich op de meest democratische manier uitspreken over een zeer ingrijpend voornemen van de gemeente voordat er een definitief besluit is genomen.

Het dossier Zeehaventerrein Moerdijk is het belangrijkste dossier binnen de gemeente. Hierin zit ook de aanleg van een Logistiek Park in de oksel van de rijkswegen A16 en A17. Over de aanleg van dat Logistiek Park moeten alle burgers de kans krijgen zich zo democratisch mogelijk uit te kunnen spreken. Omdat ons vanuit het College van B & W tot nu toe geen enkel voorstel heeft bereikt - en de tijd dringt - komen wij gezamenlijk met dit voorstel.

Het geven van een brede inspraak bij onderwerpen die de burger direct aangaan is een goede zaak en is al toegepast bij diverse onderwerpen in deze gemeente. Het is een onbetwist feit dat alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen deze democratische manier van omgaan met de wensen en verlangens van de burgers een goede zaak vinden. Dit moet zeker worden voortgezet. Het houden van een raadgevend referendum over de aanleg van dat Logistiek Park is daarvan een logisch gevolg. Inspraak geven over dit meest belangrijke onderwerp voor Moerdijk door de burgers hierover hun mening te laten uitbrengen via een stembiljet is een goede zaak. Naar onze mening bestaat hiervoor geen betere mogelijkheid.

De drie partijen stellen de raad voor om:

* te besluiten tot het houden van een raadplegend referendum over de aanleg van een Logistiek Park Moerdijk zoals omschreven in de intentieverklaring met het Rijk en de Provincie;

* het College van Burgemeester en Wethouders opdracht te geven de benodigde stappen te ondernemen waardoor uiterlijk op 20 november 2008 het referendum kan worden gehouden.

U bent hier