h

Meer regie provincies op bedrijventerreinen

8 december 2007

Meer regie provincies op bedrijventerreinen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met de Agenda 2008 2009 herijking aanpak bedrijventerreinen.

Met de nieuwe aanpak van bedrijventerreinen wordt invulling gegeven aan de ambitie van het kabinet om duurzaam en efficiënt om te gaan met de beschikbare ruimte. Centraal in het beleid staat een realistische planning van de uitgifte van bedrijventerreinen en een betere regionale afstemming door provincies en gemeenten. Er wordt een taskforce ingesteld die in mei 2008 advies zal uitbrengen over de mogelijkheden voor een versnelde aanpak van de herstructurering van bedrijventerreinen.

U bent hier