h

Bibliobussen weg door PvdA wethouder

25 november 2007

Bibliobussen weg door PvdA wethouder

Sinds 33 jaar rijden er bibliobussen door het gebied van onze gemeente waar burgers wekelijks op 16 halteplaatsen de mogelijkheid wordt geboden om boeken te lenen. Die gaan nu onherroepelijk verdwijnen door de schuld van PvdA Wethouder M,de Wit. Zei weet al sinds dit voorjaar dat er voor 01-01-08 een intentieverklaring afgegeven moest worden door de gemeenteraad om de bibliobussen te behouden. Maar omdat zij heeft nagelaten de raad daarover in te lichten rijdt er vanaf 01-08-08 geen bibliobus meer in onze gemeente.

Dat is politiek gezien een doodzonde, maar die heeft zij al meer begaan, zoals bij het Suiker en Vlasmuseum en het leerlingenvervoer. Deze affaire zal ook wel weer zoals gebruikelijk door de coalitie van CDA, VVD, PvDA en GroenLinks onder tafel worden gestopt. Dat burgers de dupe worden van haar beleid doet er kennelijk niet toe; als de rijen maar gesloten blijven. Over deze en andere plannen van haar met de bibliotheekvoorzieningen hebben wij de volgende vragen gesteld aan B&W.

Enige tijd geleden zei PvdA-wethouder M. de Wit in een interview met BN/DeStem dat in de nieuwe brede school te Standdaarbuiten slechts plaats zou zijn voor een virtuele bibliotheek van 15 m2. Op het moment dat zij die uitspraak deed was die al achterhaald want in het overleg kort voordat zij die uitspraak deed, was de architect teruggefloten door bibliotheek VanU. Die organisatie wil de bibliotheken in Standdaarbuiten en Klundert handhaven op een met het huidige niveau vergelijkbaar peil, en dat iets anders dan een hok van 3 bij 5 meter. Bij verschijning van genoemd verhaal in de krant is de wethouder direct gewezen op de onjuistheid van haar opmerking door een van de andere bij het bouwplan betrokken partners. Wij willen van de wethouder graag antwoord op de volgende vragen:

  • Iedereen kan weleens een verspreking maken, maar waarom heeft de wethouder die niet direct nadat zij daarvan in kennis was gesteld nadrukkelijk en op de enig juiste manier herroepen?
  • Waarom heeft de wethouder niet verteld dat bibliotheek VanU geen plannen had, en ook nu niet heeft, om uitsluitend een virtuele bibliotheek in Standdaarbuiten te vestigen?
  • Het is erg vreemd dat een wethouder, op de hoogte zijnde van de onjuistheid van haar uitlatingen, deze niet heeft ingetrokken. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de wethouder van plan was om op enig moment tegen de bevolking te zeggen dat door ingrijpen van de wethouder de bibliotheek behouden is voor Standdaarbuiten. Is dat zo, en zo niet waarom heeft zij dan gehandeld zoals is omschreven in deze brief?

Sinds 33 jaar rijden er bibliobussen door het gebied van onze gemeente waar burgers wekelijks op zestien halteplaatsen de mogelijkheid wordt geboden om boeken te lenen. Deze laagdrempelige cultuurvoorziening is door de provincie op afstand gezet, en heeft de naam Cubiss gekregen. Tegelijkertijd is besloten om met ingang van 1 januari 2009 de 40% bijdrage in de kosten ( subsidie) van de provincie bij de bibliobussen weg te halen. Om die bussen in stand te houden zullen de gemeenten om en nabij 50% meer subsidie moeten verlenen, voor Moerdijk is dat ongeveer € 50.000,- extra per jaar. Maar dat is nog niet alles want Cubiss heeft besloten alleen contracten af te sluiten voor een volledige periode van vier jaar. Met de eis erbij dat gemeenten VOOR 1 juli 2007 moesten laten weten of zij een contract voor 4 jaar af wilden sluiten. Met succes heeft de wethouder van cultuur van deze gemeente tegen die datum geprotesteerd omdat de gemeenteraden anders geen tijd genoeg hadden om hierover te besluiten. De finale sluitingsdatum is daarna gewijzigd in 1 januari 2008.

Sinds een aantal maanden weet de wethouder van cultuur beter dan wie dan ook in deze gemeente dat er vergaande plannen zijn om de bibliobussen te laten verdwijnen in het kader van de bibliotheekvernieuwing. In de nota cultuur wordt hier kort op ingegaan, zo staat daarin onder andere dat het bibliotheekbeleid in de eerste maanden van 2008 wordt besproken en vastgesteld. Dat er beleid moet worden vastgesteld kunnen wij ons indenken maar dan wel graag op tijd om besluiten te kunnen nemen. En daaraan wordt jammer genoeg niet voldaan door deze wethouder.
Waarom de wethouder deze bij haar bekende informatie niet op tijd heeft meegedeeld aan de gemeenteraad is voor ons onbegrijpelijk want door deze manier van werken - of liever gezegd; niet werken - verdwijnen automatisch de bibliobussen uit onze gemeente per einde contractdatum 31 juli 2008.

Over de bibliobussen hebben wij de volgende vragen:

  • Waarom is de gemeenteraad hierover niet op tijd ingelicht?
  • Deze ingrijpende verandering in een al decennia lang bestaande voorziening is een bij uitstek geschikt onderwerp voor inspraak door de burgers. Waarom heeft deze wethouder die zich vanaf het begin erg nadrukkelijk heeft bemoeid met de inhoud van beeldvormende vergaderingen, dit onderwerp niet ingebracht?
  • Hoe denkt de wethouder daar alsnog aan te gaan voldoen voor de laatste raadsvergadering die voor het jaar 2007 is vastgesteld en wel op 13 december?
  • Kan de wethouder garanderen dat er in plaats van de nu bestaande halteplaatsen in alle kernen minstens één volwaardig servicepunt met een niet-virtuele uitleenmogelijkheid aanwezig zal zijn in alle kernen als de bibliobussen zijn verdwenen op 1 augustus 2008?
  • Is de wethouder zich ervan bewust dat onthouden van informatie aan de burgers en aan de gemeenteraad op dit dossier geen blijk geeft van deskundigheid en inzicht in haar taak?

U bent hier