h

Huisvesting agrarische werknemers

18 oktober 2007

Huisvesting agrarische werknemers

Op 19-06-2007 heeft B&W besloten dat het mogelijk wordt woonunits op agrarische percelen te plaatsen bestemd voor huisvesting van buitenlandse werknemers. Wij hebben daarover direct vragen gesteld, waarop wij 6 okt. antwoord ontvingen.

Wij zijn het eens met de bezorgdheid van B&W voor wat betreft het bieden van menswaardige huisvesting aan tijdelijke werknemers en onderschrijven uiteraard volledig de stelling dat de werkgevers hiervoor verantwoordelijk zijn. Jammer genoeg heeft het besluit bij ons vragen opgeroepen, mede ook omdat de tekst niet erg helder is. Burgers weten niet goed wat zij aan dit besluit hebben. Hierover hebben wij een aantal vragen aan de politiek verantwoordelijke personen en opmerkingen waarop wij graag een helder en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar ant-woord willen hebben. Hieronder de vragen met de (soms verkorte) antwoorden:

1. Uit de redenen voor dat besluit maken wij op dat het alleen gaat om huisvesting in de agrarische sector. Hierdoor wordt onterecht een nadelig stempel gelegd op de agrarische sector die met seizoensarbeiders moet werken. Hiermee kunnen wij ons niet verenigen, vooral niet omdat er binnen onze gemeente veel meer tijdelijke -veelal buitenlandse - werknemers aan het werk zijn in de industriële sector; vaak het hele jaar. Hierbij springt vooral de logistieke sector eruit die zelfs dagelijks werknemers met bussen uit het buitenland laat komen. Die mensen zijn veelal gehuisvest op campings en dergelijke verblijfplaatsen in de (verre) omgeving. Wordt bij deze bedrijven ook gehandhaafd, en zo ja op welke manier?
Handhaving door het cluster Handhaving gebeurt op de locaties die zijn gelegen op het grondgebied van de Gemeente Moerdijk. Alle bedrijven binnen Moerdijk worden periodiek bezocht. Handhaving gebeurt eerst met een waarschuwingsbrief, waarna een dwangsom of bestuursdwang kan volgen. In spoedeisende gevallen kan direct bestuursdwang worden toegepast, bv als de veiligheid van personen in het geding is.

2.Zijn de overtredingen uitsluitend en alleen bij agrarische bedrijven voorgekomen, of wordt er alleen maar in die sector gecontroleerd? En zo ja, waarom niet in andere sectoren?
De overtreding van illegale huisvesting kornt niet alleen in de agrarische sector voor. In het verleden is ook handhavend opgetreden bij illegale bewoning.

3. Wij verzoeken u dringend om deze regeling van kracht te verklaren voor alle sectoren en niet uitsluitend de agrarische, bent u dit van plan, en als u dat niet bent, waarom niet?
De regeling heeft betrekking op de agrarische sector, maar geeft mogelijke aanknopingspunten voor het vinden van een goede oplossing van tijdelijke huisvesting voor andere sectoren.

4. Het besluit kan nu nog niet worden uitgevoerd omdat er eerst allerlei beleidsregels moe-ten worden vastgesteld, wanneer denkt u daarmee klaar te zijn?
De beleidsregels komen in het uitvoeringsprogramma van het Beleidsplan Economie dat begin volgend jaar gereed is. Het college verwacht medio 2008 beleidsregels gereed te hebben.

5.Wordt er ondertussen volgens de regels gehandhaafd of kijkt men daarbij ook tussen de vingers door, zoals al meer dan vijf jaar het geval is bij geluidsovertredingen door bedrijven op het industrieterrein Moerdijk?
Handhaving vindt plaats volgens het handhavingsprogramma "Correct en consequent". Daarin is de handhavingstrategie vastgelegd met de daarbij vastgestelde prioriteiten en mogelijkheden om te gedogen.

6. Wie of wat heeft geadviseerd om planologische maatregelen te nemen om tijdelijke plaatsing van woonunits bij agrarische bedrijven mogelijk te maken?
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven heeft in overleg met de Provincie Noord-Brabant en andere partijen de nota 'tijdelijk werken en wonen opgesteld'. Deze nota zal ook gebruikt worden voor het opstellen van beleidsregels m.b.t. het beleidsplan economie.

7. Zijn door de in de vorige vraag bedoelde personen of instanties voorwaarden aangegeven, en waaruit bestaan die, of moet B&W die zelf maken, en welke worden dat dan?
Bijvoorbeeld dat tijdelijk een aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden is; er alleen medwerking komt als aangetoond is dat het nodig is voor een doelmatige bedrijfsvoering voor opvang van tijdelijke grote arbeidsbehoefte van dat bedrijf; er geen permanente bewoning of huisvesting komt op vakantieparken, campings en andere recreatiebedrijven; en ook geen wooneenheden in gebouwen buiten agrarische percelen.

8. Is er al eerder toestemming verleend tot het plaatsen van units voor tijdelijke huisvesting bij een agrarisch bedrijf, en zo ja, kunnen of worden de daaraan verbonden voorwaarden ook worden toegepast bij nieuwe aanvragen?
Nee

9. Wij vragen ons af of het college met deze; voor veel bewoners van het buitengebied zelfs onbegrijpelijke; reactie op de problemen het paard niet achter de wagen spant. Vrijstelling verlenen op het bestemmingsplan lijkt ons niet het goede middel. Of is het college van plan bij elke aanvraag een vrijstemmingsprocedure op te starten die gezien de seizoensgebondenheid zo goed als nooit op tijd gereed kan zijn?
Het college wil maatwerk leveren aan de individuele agrarische ondernemer. Omdat zaken per aanvrager kunnen verschillen zal het college door het leveren van maatwerk de ondernemers tegemoet komen.

10. Het landelijk gebied ligt blijkbaar in de uitverkoop nadat er onlangs besloten is om in te stemmen met een intentieverklaring waardoor weer meer dan 200 hectare kan worden verkwanseld. Dit leidt onherroepelijk tot overlast en (zicht) vervuiling in het landelijke gebied. Hoe kan het college stellen dat dit niet tot een verrommeling leidt en wie bepaald of dat (on)aanvaardbaar is?
De door u gestelde vraag heeft betrekking op besluiten omtrent Port of Brabant, die onlangs genomen zijn en niet op het besluit tijdelijke huisvesting.

11. Betekend dit dat er naast een burgerwoning een enclave met buitenlandse werknemers kan ontstaan op het perceel van een agrarische ondernemer?
Nee.

12. Gaat dit inhouden dat buitenlandse werknemers met een 0-uren contract bij de boer ook op dat agrarisch bedrijf mogen gaan wonen, terwijl ze elders( bv als stratenmaker) werken?
Nee

13. Hoe denkt de gemeente dat allemaal te kunnen gaan handhaven, wordt ook de boekhouding van de werkgevers gecontroleerd?
Handhaving vindt plaats volgens het handhavingsprogramma "Correct en consequent". Een toezichthouder heeft ook de bevoegdheid om inzage te vragen in de boekhouding van een onderneming.

14. Moeten de burgers via de algemene middelen deze uitbreiding van de afdeling vergunningen en handhaving betalen, of worden die kosten in rekening gebracht bij de werkgevers, de enige groep die er profijt van heeft?
Het college ziet deze taak van Vergunningen en Handhaving niet anders dan andere taken van deze afdeling en dit past binnen de reguliere werkvoorraad.

U bent hier