h

Algemene Beschouwingen

Ieder najaar kan elke raadsfractie op de voorstel- len van B&W voor de begroting van het komende jaar veranderingen indienen en/of opmerkingen plaatsen. Dit is de enige plaats waarop partijen hun politieke statement uitgebruid kunnen vertellen. Als wij niet instemmem met de begroting is dat altijd omdat die in strijd is met de SP principes of standpunten. Het waarom wordt in onze Algemene Beschouwingen altijd duidelijk aangegeven.


 

2013    

We hebben in 2013 een relatief rustig jaar doorge-maakt, dat veelal in het teken stond van transities. Of het nu gaat om de beleidsvelden waar het Rijk geen verantwoordelijkheid meer wil nemen en aan de gemeente overdragen of om onze eigen organisatie.

De positie van de gemeenteraad wordt wel interes-santer maar ook ingewikkelder. Veel taken die vanuit het Rijk worden middels decentralisatie aan de gemeente worden overgeheveld zullen in gemeenschappelijkheid met andere gemeenten worden uitgevoerd. Ten opzichte van de gemeente zelfstandige organisaties bepalen daarmee in grote mate op welke wijze uitvoering plaats heeft. In deze zelfstandige organisatie hebben we vaak een ondergeschikt bestuurlijk belang. Met het verschijn- en van het rapport `krachtig bestuur’ heeft de gemeente duidelijk ingezet op samenwerking. Dat gaat betekenen dat steeds meer budget omgaat. Als Raad zullen wij ons moeten bezinnen op welke wijze we aan het stuur kunnen blijven staan. Het beleid dat wij als zelfstandige gemeente voorstaat moet worden neergelegd bij de gemeenschappelijke regeling en er moet getoetst gaan worden of zij ook daadwerkelijk de afspraken gaan nakomen. Ook vergt het een goede rolverdeling van verantwoorde-lijkheden. De portefeuillehouder is verantwoordelijk voor het gemeentelijk belang in het algemeen bestuur en de portefeuillehouder die in het dagelijks bestuur zit heeft ook een specifieke loyaliteit voor de gemeenschappelijke regeling. Het is goed dat een werkgroep aan de slag gaat om de raad beter uit te rusten om zo ook daadwerkelijk aan het stuur te blijven staan.

Een belangrijk moment blijft de toetsing van de raad aan het algemeen belang en het recht van voorge- legde regelingen. Onze tegenstem tegen de oor- spronkelijke regeling van de omgevingsdienst bijvoorbeeld was niet geheel onterecht gezien de wijzigingen die we in de laatste raadsvergadering voorbij hebben zien komen. Wat het algemeen belang betreft hebben wij in ons verkiezingspro-gramma een duidelijke toets opgenomen, namelijk: “dat samenwerking met andere decentrale over- heden alleen kan dan wanneer de dienstverlening er niet op achteruitgaat, de diensten voor burgers bereikbaar blijven en er sprake is van voldoende invloed vanuit de gemeente op de samenwerking en de uiteindelijke kosten niet de bestaande kosten overstijgen”.

Voorzitter,                                                                              Dan wil ik in deze algemene beschouwingen toch ingaan op de discussie rondom het dorp Moerdijk. De leefbaarheid van dit dorp staat al sinds de komst van het gelijknamige industrieterrein ter discussie. Al in 1969 waren er geluiden om het dorp te amoveren en ook toen zei een bestuurder van de Provincie dat er geen geld voor was. Het zou zo maar een script voor het programma Andere Tijden kunnen zijn. Wij vinden dat bestuurders nu een erg ambivalente houding aannemen. Door enerzijds te zeggen in leefbaarheid te investeren en anderzijds te werken aan het opheffen van het dorp wil men niet ‘nat’ gaan. Deze houding betekent echter een grote mate van onzekerheid voor de bevolking van het dorp Moerdijk. De analyse van de VVD fractie, weerge- geven in vragen aan het college, onderschrijven wij en wij hopen dat het college snel op deze vragen een antwoord geeft.

Maar laten we vooral niet vergeten dat we zelf schuldig zijn aan de ontstane situatie. Door het doordrukken van een absoluut niet noodzakelijk logistiek park op de voorgenomen locatie wordt het dorp Moerdijk ingeklemd. En nu wordt de bevolking gevraagd wat ze willen: blijven of vertrekken, maar dat is best cru met het besef dat het LPM niet middels een referendum aan hen is voorgelegd.

Gelukkig worden nut en noodzaak van het LPM in huidige vorm steeds meer in twijfel getrokken en loopt er nu een second opinion. Laten we reëel blijven en effectief de ruimte besteden. We hopen dat de resultaten hiervan snel naar buiten komen. Om de leefbaarheid van het dorp Moerdijk te verbeteren zou de fietsverbinding met Zevenbergen, die al lange tijd op de agenda staat, in veel sneller tempo dan nu gepland moeten worden uitgevoerd. Wij willen graag van het college horen of dat mogelijk is.

In april van dit jaar is door ons en Onafhankelijk Moerdijk en GroenLinks een motie ingediend om deze gemeente schaliegasvrij te verklaren. Inmiddels heeft in september de Provinciale Staten in een motie de gehele provincie Schaliegasvrij verklaard. Wij zouden graag van het college willen weten wat men nu aan de uitvoering van deze motie zoal heeft gedaan.

Veel gemeentelijke taken worden uitbesteed. Met prestatieafspraken proberen we het beleid uitge- voerd te krijgen. Vaak wordt een onderneming die de taak gaat uitvoeren alleen maar op basis van deze prestatieafspraken getoetst en afgerekend. Wij zouden daarin een stap verder willen gaan. De gemeente heeft wat ons betreft een taak een zodanige ondernemer te selecteren die maatschap- pelijk verantwoord ondernemer is. Kortom die werkgever de zaken rondom zijn werkgeverschap goed voor elkaar heeft maar en die de opdracht zo efficiënt mogelijk optimaal uitvoert. Bedrijven die een onbehoorlijke bonuscultuur hebben of die een enorme overhead hebben waardoor er grote ver- schi len bestaan binnen de onderneming dienen wat ons betreft uitgesloten te worden. Het budget dient daar te komen waar het nodig is, waar de uitvoering is. Wij willen het college vragen wat hier hun stand- punt is en of zij bereid zij beleidsmatig meer reke- ning mee te gaan houden zodat gemeenschapsgeld zo effectief mogelijk wordt ingezet.

Het belangrijkste element van deze vergadering is het vaststellen van de begroting. Met de begroting op zich is niet zo veel mis. Hij is sluitend en wij zou- den natuurlijk nuances wel anders leggen. Waar wij het meeste moeite mee hebben is de wijze waarop we omgaan met het weerstandsvermogen. Al eerder heb ik aangegeven, en die zorg wordt inmiddels ook door andere partijen gedeeld, is dat het besteed- baar bedrag in de algemene reserve haast tot nul gereduceerd is. Extra middelen, die we wellicht nodig hebben indien het effect van de transitie van de zorgtaken duidelijk wordt, hebben we dan niet meer voorhanden. De truc die nu wordt toegepast om wat extra geld te hebben is het verlagen van de ratio van het weerstandsvermogen naar 1,2%. Hoewel de ratio nog steeds voldoende lijkt kunnen wij gezien de omstandigheden ons hierin niet vinden. Wij zouden, alvorens tot zoiets te besluiten, graag zien dat genomen besluiten waarop een beroep gedaan wordt op de algemene middelen zoals realisatie masterplan Zevenbergen tegen het licht worden gehouden.

Over geld gesproken: Wij willen het college er nogmaals op wijzen de bouwleges voor wat betreft windmolens op een juiste wijze op te leggen en er maximaal rendement uit te halen.

Tot slot van deze algemene beschouwing wil ik stellen dat de SP Moerdijk op alle fronten zich zal blijven inzetten voor een gemeentelijk beleid waar menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit als uitgangspunten voorop staan.

Bennie Blom, fractievoorzitter SP Moerdijk


 

 2012

Het is weer zover, de begroting 2013 is er. Er is een jaar voorbij waarin vorderingen zijn gemaakt in de leesbaarheid van de financiële documenten. Rekening, bestuursrapportages en begrotingen worden kwalitatief steeds beter. Daarvoor natuur- lijk lof aan het college en de werknemers van deze gemeentelijke organisatie.

Maar voorzitter hoeveel werknemers houden we hier nog over? Veel taken, die voorheen door de rijksoverheid werden uitgevoerd, worden of zijn overgeheveld naar de gemeenten. De kosten voor de uitvoering van deze taken worden omdat het tevens gaat om een bezuinig-ingsoperatie van het Rijk niet voldoende gecompen-seerd. Om toch in een aanvaardbare norm te kunnen worden aangeboden wordt samenwerking gezocht. De laatste jaren zien we daarom steeds meer samenwerk-ingsvormen ontstaan. Wat opvalt is dat op ieder beleidsveld andere partners worden gezocht. Regelmatig worden aan de Raad gemeenschappelijke regelingen aangeboden waarbij om instemming of geen bezwaar wordt gevraagd. Vaak hebben wij tegen deze voorstellen gestemd wat er op doet lijken dat wij tegen iedere vorm van samenwerking zouden zijn. Echter dat is zeker niet het geval. Elk voorstel dat wij voorbij hebben zien komen had op zijn manier een kwaliteits-manco: “het was onvolledig, niet goed uitgewerkt, of gaf geen inzicht in de financiële gevolgen”.

Graag wil ik u ook de achterliggende redenen van onze tegenstem toelichten. Samenwerking kan alleen slagen bij een hoge mate van uniformiteit in de uitvoering. Het grote probleem is dat iedere gemeente het eigenlijk op haar eigen manier wil waardoor de meerwaarde die samenwerking zou kunnen bieden niet wordt verwezen-lijkt. Zaken die de standaard van de gemeenschappe-lijkheid te boven gaan kosten extra geld waardoor je je op den duur zult moeten conformeren aan de onder-grens. Wij vrezen daardoor achteruitgang en kwaliteits-verlies van de dienstverlening aan onze inwoners.

Wij zullen ons als Raad moeten afvragen welke richting wij met deze gemeente willen. Inmiddels is het college daar al redelijk ver in en wordt de raad de keuze ont- nomen. Want willen we bijvoorbeeld een regiegemeente of iets soortgelijk zijn waarbij alle uitvoerende taken uit huis worden georganiseerd of willen we dat slechts voor specifieke taken doen of willen we bijvoorbeeld dat diensten fysiek verder van de klant af komen te staan, waardoor die naar Etten-Leur of Roosendaal moet gaan? Grote uitdaging die deze raad heeft is daarvoor kaders te stellen en te bezien op welke wijze we onze controle- rende taak kunnen vervullen? Dat ontbreekt nu, er is geen afwegingskader waaraan we kunnen toetsen.

Wij zouden er meer voor zijn om deze werkzaamheden die regionaal worden uitgevoerd ook onder een directe democratische controle te krijgen. Daarmee zouden deze regio's de provinciale taken kunnen overnemen en als middenbestuur kunnen dienen in plaats van een oncontroleerbare vierde bestuurslaag die nu dreigt te ontstaan, of erger nog inmiddels al sluipenderwijs is ontstaan. 

In deze beschouwingen een korte opmerking over de belastingen: Wij vinden het jammer dat er weer geen discussie is geweest over de belastingen. In die zin dat we er eens bij stil staan waarom welke belastingen worden geheven en hoe we daarmee het eerlijkst om- gaan. Het college heeft de opmerkingen die regelmatig in de raad zijn gemaakt, niet ter harte genomen en heeft gewoon hetzelfde belastingregime genomen als vorig jaar. We kunnen wel tevreden zijn over de lastenontwik- keling hoewel wij ons afvragen hoe reëel de begrote inkomsten zijn bij de huidige onrustige woningmarkt met dalende prijzen en waar maar weinig beweging in zit.

Voorzitter, we hebben ook gemerkt dat het college nog steeds voortvarend aan de slag is met het privatiseren van de openbare ruimte. De plattegrondborden zijn al enige tijd vervangen door reclameborden en op 27 sep- tember 2012 zijn door het college opgestelde beleids-regels in werking getreden waardoor er drie reclame-masten kunnen worden geplaatst. Wellicht kunnen die palen in de geest van het ondernemerschap van dit college, multifunctioneel worden gemaakt door er een windmolen bovenop te zetten en onderaan een oplaad- paal voor elektrische auto's. 
De door ons in de februari vergadering van dit jaar opgemerkte beperkingen van grondrechten die door dit beleid waren veroorzaakt, leken voortvarend te worden aangepakt. Enkele maanden geleden kwam het bericht dat er een aanvaardbaar aantal vrije plakborden geplaatst zouden worden. Helaas hebben we tot op heden nog niets van dit voornemen uitgevoerd gezien.

Wij hebben vastgesteld dat enige vorm van inspraak op het gebied van Monumentenbeleid echt een wassen neus is geweest en dat heemkundige verenigingen; die hier veel tijd in hebben gestoken; teleurgesteld zijn. Uitkomst is wel dat we nu een monumentenverordening en enig beleid hebben. Maar papier is geduldig, het gaat uiteindelijk om hart voor de uitvoering. Wij stellen vast dat de huidige aanwijzingslijst van monumenten bijvoor- beeld geen industrieel erfgoed beschermt en onze vraag en vrees is dan ook hoe voortvarend potentieel monu- mentale panden afgebroken blijven worden.

Tot slot voorzitter wil ik nog iets meer zeggen over het inspraakbeleid. Met de notitie beginspraak is getracht burgers zo vroeg mogelijk, dus vanaf de planvorming, te betrekken bij de publieke zaak. Wij constateren dat dit vooral als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen goed mis gaat. Vaak zijn de plannen ver uitgewerkt zodat het alleen een kwestie van presenteren is en hier en daar wat aanpassen. Ook merken we dat inbreng niet serieus wordt genomen en er niet wordt terug gekoppeld wat er nu gedaan is met de inbreng. Het opstellen van de al eerder genoemde monumentenlijst, is hiervan een voorbeeld maar ik kan net zo goed enkele bestemmings-plannen noemen, of het centrumplan Zevenbergen. Er zou wat ons betreft meer door beleidsmakers blanco in zo'n proces gestart moeten worden. Dus voordat er een concept plan ligt en dat is ook de bedoeling van de, mede door enkele raadsleden opgestelde, notitie Beginspraak.

Wat er de komende tijd uit Den Haag gaat komen is verre van zeker. Het kleurt er momenteel donkerpaars. Het sociaal uit de crisis komen lijkt daarom verder weg dan ooit. In Moerdijk zullen we, hoewel ons de mogelijk- heden beperkt worden, zorg moeten dragen voor een goed sociaal vangnet. In de onlangs uitgebrachte lokale monitor werk, inkomen en zorg van de FNV ontbrak dit jaar de gemeente Moerdijk. In eerdere edities heeft de gemeente wel meegedaan. Inmiddels hebben we wel de positie van de gemeente in deze benchmark kunnen achterhalen. Met 39 punten scoort de gemeente net boven het gemiddelde. Er is nog een lange weg te gaan om de kwaliteit te bieden die gemeenten als Heerlen (score 75) en Pekela (score 70) bieden.
Bij de presentatie van de vorige monitor in 2010 stond op de gemeentelijke site al de zin: “Door de gevolgen van de crisis is het sociaal beleid van de gemeente nu belangrijker dan ooit.” Dat onderstrepen wij. Wij zouden ook graag zien dat het woord bij de daad wordt gevoegd en er naar te streven in 2013, 2014 tot de top 5 te behoren van deze monitor. Voorstellen van het college hieromtrent zien wij graag tegemoet.  

Wij zullen hier in Moerdijk in ieder geval blijven streven naar een gemeentelijk beleid waar menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit als uitgangspunten voorop staan.                                                                                                  

Bennie Blom. Fractievoorzitter


 

2011

Het jaar 2011 staat in het teken van bezuinigen.    De voorstellen die het college heeft gedaan waren soms ondoordacht. Het leek erop dat de onhaal-baarheid van een voorstel de ruimte van de be- zuinigingen moest goedmaken en de aandacht moesten afleiden.

Als het gaat om bijvoorbeeld het sluiten van de zwem- baden en het vragen van een huursom aan verenigingen voor het gebruik van sportvelden. Wat laatstgenoemde betreft roepen de verenigingen om harmonisatie. Het harmonisatie beleid gemeentelijke buitensportaccommo-daties is al in 1998 vastgesteld. Maar het is het college in het algemeen; en de verantwoordelijk portefeuil-lehouder in het bijzonder; blijkbaar niet gelukt hier vorderingen te maken. Nu een keuze maken om vereni-gingen voor het blok van een onbetaalbare huursom te zetten zou kunnen betekenen dat er heel veel gesprok- en is met verenigingen maar men er niet uit is gekomen. Of dat er een noodsprong wordt gemaakt om van deze verant- woordelijkheid af te komen omdat men niet capabel genoeg is hier vorderingen te maken. Wij denken aan het laatste want dat is het meest tekenend voor het complete oeuvre; zeker van het afgelopen jaar; van deze verantwoordelijke portefeuillehouder. Het ontbreken van uitvoering en actie op dit gebied heeft de gemeente ongetwijfeld onnodig veel geld gekost de af- gelopen jaren. En niet alleen veel geld: ook leidt het brengen van zo'n bezuiniging tot veel onbegrip bij degene die het betreft.

Hoewel het college roept dat zij de minst bedeelden in deze samenleving ontzien in hun voorstellen zijn ze blijkbaar vergeten dat ze vorig jaar deze groep al een aardige slag hebben toegebracht door voor te stellen de inkomensnorm voor bijzondere bijstand terug te brengen naar 100%. Hier wilde men het rechtse kabinet rechts inhalen. De Raad heeft uiteindelijk besloten er 110% van te maken omdat men dacht dat het regeerakkoord al wet was. Echter op 11 oktober 2011 heeft de tweede kamer het wetsvoorstel tot samenvoeging van de Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ) aangenomen. Als de Eerste Kamer akkoord gaat zullen deze op 1 januari 2012 ingaan.                                 We kunnen nu concluderen dat we vorig jaar op een dwaalspoor zijn gezet en op basis van voornemens zaken hebben aangepast. Er bestaat toch nog beleids- vrijheid voor gemeenten als het gaat om individuele bij- zondere bijstand en de kwijtschelding van belastingen en heffingen. Wij stellen voor, mede gezien de econo-mische ontwikkeling, de inkomensnorm terug te brengen naar 130%. Hiervoor hebben wij nu een amendement ingediend.

Steeds meer zaken worden in intergemeentelijke samen-werking gedaan. Vaak gaat dat goed als er sprake is van eenzelfde beleid en de samenwerkingsvorm de uitvoer- ing daarop kan afstemmen. Een voorbeeld van goed werkende samenwerking is het Regionaal Archief West Brabant.

Maar soms gaat het ook goed mis. De samenwerking op het gebied van werk en inkomen in het zogenaamde Werkplein in Etten-Leur is verre van optimaal. Iedereen die een beroep moet doen op de WWB, ook al is het om een aanvulling van slechts € 70,- euro per maand, moet naar Etten-Leur voor inschrijving. Met openbaar vervoer uit Zevenbergen gaat dat via Breda, heen en terug al snel 2 uur kosten. Mensen uit Willemstad of Heijningen, zijn daarvoor ongeveer 5 uur kwijt. Dat zou nog wel gaan voor een enkele keer, maar binnen drie weken moet er deelgenomen worden aan 10 verplichte werk- groepen in Etten-Leur over solliciteren, rechten en plichten enz. Reiskosten worden door de deelnemende gemeenten uitbetaald in Etten-Leur, behalve voor Moerdijk want die kregen strippenkaarten, en ook dat liep nogal eens mis omdat de mensen van het Werkplein die niet konden vinden. Kortom een onwerkbare bureaucratische gang van zaken waardoor mensen die het toch al niet breed hebben alleen maar gefrustreerd raken. Waarbij het ook zo is dat de ambtenaren uit Moerdijk die in Etten-Leur zitten niet direct bereikbaar zijn voor hun cliënten. Wij zouden de uitvoering van deze zaken weer terug willen halen naar de gemeente, zeker nu ook het UWV uit Etten-Leur gaat vertrekken.

Moerdijk pretendeert een duurzame gemeente te willen zijn. In de vorige raadsvergadering heb ik al opgemerkt dat we ontzettend veel gebouwen slopen. In de korte tijd dat ik raadslid ben heb ik gemerkt dat deze raad en college de gemakkelijkste weg van sloop kiezen als het gaat om herontwikkeling en bestemming van ruimte. Dit geldt overigens niet alleen voor gebouwen maar ook voor het buitengebied, zie o.a. de ontwikkelingen rond het Logistiek Park. Het duurzaam omgaan met beschik- bare ruimte staat vermoedelijk niet in het woordenboek. Als het gaat om gebouwen dan is de meest duurzame vorm van bouw echter geen bouw. Door leegstaande gebouwen een nieuwe functie te geven, behalen we meerdere duurzame voordelen: we verminderen de milieubelasting en leegstand, waardoor leefbaarheid toeneemt. Bovendien verbeteren we de energiepres- tatie van de bestaande voorraad, met duurzame aan- passingen aan het bestaande gebouw. Dit vraagt wel om een nieuwe manier van denken van alle betrokken partijen en een cultuuromslag want we zijn in deze gemeente al jaren met de slopershamer bezig. Nogmaals: hergebruik gebouwen bespaart geld, milieu, cultuur en sfeer.

Voor wat betreft duurzaamheid moeten we zeker ook naar de eigen organisatie kijken. Als het gaat om het gebruik van ICT bijvoorbeeld. Vorig jaar heeft deze Raad op voordracht van de SP een motie ondertekening manifest open overheidsorganisaties aangenomen en het college heeft dat in januari 2011 ondertekend. Het ondertekenen is natuurlijk een goed begin, zoals ik toen stelde. Maar dan begint het pas. Een eerste toets is het voorstel Klantcontactcentrum. Een matig onderbouwd voorstel riep vragen op in hoeverre de uitgangspunten van het manifest zijn uitgewerkt in dit voorstel. Op die vragen werd ik verwezen naar een toelichting op pagina 89 van de beleidsbegroting. In de afwegingen en voor- liggende keuzes in dat stuk was geen spoor van de in het manifest genoemde elementen terug te vinden. Sterker nog, ik bespeurde eerder vermoedens van zoge- naamde vendor lock-ins waarbij je dus juist afhankelijk bent en wordt van leveranciers.

Het manifest open overheidsorganisaties moet mijns inzien niet in de la verdwijnen maar er moet ook daad- werkelijk wat mee worden gedaan. Wij willen het college in het uitwerken van het voorstel daarom graag uitdag- en dit manifest voor de oplossingen die nodig zijn te gebruiken. Daarbij wil ik als voorbeeld noemen het door de gemeente Bussum open-source ontwikkelde zaak- systeem. Tot slot zijn wij van mening dat ook deze gemeente de ontwikkelingen op het gebied van open data nauwlettend moet volgen en daar waar mogelijk de pioniers (de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Eind- hoven en Enschede) op dit vlak moet volgen volgen.    Als ik zie hoe weinig vorderingen we maken in het goed toegankelijk krijgen van de raadsinformatie besef ik me dat deze gemeente wellicht te klein is en te weinig kennis heeft om dit zelf op te zetten.

De brand bij Chemie-Pack op 5 januari van dit jaar drukte onze gemeente weer met de neus op de feiten. Het industrieterrein Moerdijk heeft niet alleen baten maar geeft ook lasten en risico's.                                    Al veel ambtelijke capaciteit is in de afhandeling van deze; door minister Opstelten tot ramp bestempelde brand; gaan zitten, terwijl het rapport van de onder-zoeksraad nog moet verschijnen. Oud-burgemeester Denie heeft veel tijd gestoken in het verbeteren van de veiligheid van dit gebied maar kreeg de handen van de bedrijven niet op elkaar. Meer succes lijken nu zijn op- volgers te hebben, zijn werk is dus niet voor niets ge- weest.  

Een andere constatering is dat het industrieterrein er voor zorgt dat we een lagere uitkering hebben uit het gemeentefonds terwijl voor de veiligheid van dit terrein juist meer middelen nodig zijn. Daar zullen we richting landelijke politiek aandacht voor moeten vragen. Ook met de uitkering uit de winst van het Havenschap lukt het niet zo best. Uitkering van winst gaat pas als de aandeelhouders er beiden over eens zijn en aan een aantal eisen wordt voldaan. Maar wellicht is het mogelijk het Havenschap mee te laten dragen aan de investe-ringen die in dit gebied ten behoeve van de veiligheid moeten worden gedaan en die anders voor rekening van de gemeente of regio zouden komen.

Veel bezuinigingsvoorstellen zijn inmiddels de revue ge- passeerd. De relatieve bezuinigingen in Moerdijk lijken gezien andere gemeenten als bijvoorbeeld Rotterdam mee te vallen. 1,3 miljoen op een begroting van ruim 70 miljoen is te doen. De enorme ruimte in de begroting die het vorige college had opgenomen was een snelle winst voor dit college waardoor een grote bezuiniging zonder al te veel moeite kon worden uitgevoerd.

In mijn algemene beschouwingen van vorig jaar zei ik al dat we zelf ook in de spiegel moeten kijken. Het college heeft daar een kleine duit in het zakje gedaan door voor te stellen te korten op haar eigen uitgaven. Wij stellen voor, middels een amendement op de begroting van de raad, de raadsvergoeding terug te brengen naar 90% van het maximale bedrag. Wij zullen blijven streven naar een Menswaardig, Gelijkwaardig en Solidair Moerdijk ook in 2012.

mr. drs. G.J.M. Blom, fractievoorzitter


 

 2010

Vanuit de Rijksoverheid worden bezuinigingen doorge- voerd op het gemeentefonds, politie en de WMO. Dat wordt dan snoeien genoemd. Het beeld van een sketch van Koefnoen doemt op waarbij Rutte, Verhagen met een mopperende Wilders, een tuin winterklaar maken. De bewoners wordt vervolgens de rekening gepresen- teerd en het geld wordt door de premier zelf uit de portemonnee geplukt.

De veroorzakers van de financiële crisis worden helaas uit de wind gehouden en de regering laat de rekening betalen door de zwakkere in onze maatschappij.

Het mag duidelijk zijn dat dit alles effect heeft op de gemeentelijke financiën. Dan wordt de volgende bezui-nigingsmaatregel weer aangekondigd namelijk op de Wajong en Sociale Werkplaatsen. Mensen worden achter de geraniums gejaagd terwijl voor genoemde groep het meedoen in de maatschappij juist erg belang- rijk is. De rekening dreigt overigens ook hier weer bij de gemeente te komen als door deze bezuinigingen meer mensen aanspraak moeten gaan maken op een bijstands voorziening. “Wij willen Werk en geen armoede want armoede werkt niet”! De SP vraagt de raad om door een motie het college opdracht te geven hier zelf of in VNG verband protest tegen aan te tekenen.

Kijken we nu naar de gemeentelijke begroting die aan deze raad is gepresenteerd, dan kunnen wij niet instem- men met het voorstel de bijzondere bijstand of witgoed-regeling zodanig te beperken, of middels een lening geld te verstrekken, dat mensen daardoor in de problemen  komen. Op dit begrotingsonderdeel kan overigens wel direct € 25.000,- worden bezuinigd door te stoppen met het programma Bewegen Werkt. Daarbij moeten uitke- rings gerechtigden verplicht gaan sporten in Oosterhout en met een busje of, zoals nu gebeurt, met een taxi heen en weer worden gereden. In bijna drie jaar heeft dat programma slechts 2 mensen aan het werk geholp- en. Wij verzoeken via een motie aan B&W hiermee direct te stoppen.

Inmiddels is meer bekend geworden over de uitwerking van de bestuursovereenkomst Moerdijk meer Mogelijk. Allereerst zijn wij en blijven wij, evenals andere partijen, tegenstander van de verwoesting van 200 hectare polderlandschap terwijl eventueel andere voor industrie bestemde ruimte binnen deze gemeente beschikbaar is. De wijze waarop de locatiekeuze tot stand is gekomen verdient geen schoonheidsprijs. Uit de eerste resultaten die de planmakers bij de provincie presenteerden is nu al duidelijk geworden dat de duurzaamheidambities, waardoor enkele partijen hun bezwaren tegen dit plan hadden laten varen, vanwege de te hoge kosten worden weggestreept.

SP Moerdijk wil een gemeente met echte inspraak voor inwoners bij zaken die van invloed zijn op hun leefom-geving. De notitie beginspraak is volgens ons een goede start. We hopen dat dit college daar werk van maakt. Wij zullen door middel van onze wijk- en buurtonder-zoeken en directe contacten met mensen in de buurt onze rol als echte volksvertegenwoordiger blijven ver- vullen. Waarna wij op gepaste manier onze voorstelen in zullen dienen.

Zo hebben wij eerder een initiatiefvoorstel ingediend voor verbetering van de situatie voor voetgangers in de Meeren te Zevenbergen. Wij hebben dit voorstel des- tijds ingetrokken om de wethouder een kans te geven op eigen initiatief de uitvoering snel ter hand te nemen. Nu die kans niet is benut hebben wij in overleg met onze verkeersdeskundige een aangepast voorstel in de vorm van een motie ingediend om de aanleg van een zebrapad op de door de bewoners gewenste plaats te bevorderen

In het laatste decennia is informatietechnologie steeds belangrijker geworden. Burgers kunnen steeds beter van informatie worden voorzien, al is het maar door het via de website beschikbaar te stellen. Een open overheid heeft geen openingstijden. 

Wij hebben begin dit jaar middels een door deze raad unaniem gesteund initiatiefvoorstel getracht de open- heid en betrokkenheid van de burger te vergroten door bestuursinformatie vrij beschikbaar te stellen. Er zijn nog meer verbeteringen door te voeren in dit kader. Zo verbruiken we naast al die digitale hulpmiddelen nog evenveel of zelfs meer papier. Ook is de afhankelijkheid van bedrijven die in deze technologie voorzien groter   geworden. Vaak leggen zij beperkingen op aan het ge- bruik van gegevens of willen ze goed betaald worden voor een koppeling tussen applicaties waarop zij het monopolie hebben. Het initiatief Nederland Open in Verbinding (NOiV) vanuit het Rijk dwingt gemeenten open-source een eerlijke kans te geven en open stand- aarden te gebruiken. Wij dagen dit college uit te komen met een innovatief plan op het terrein van informatie- voorziening waarin een plaats is voor open-source, open standaarden, open-content en digitaal werken. Wij denk en dat op termijn hier een aardige kostenbesparing mogelijk is.

De kiezer heeft in maart dit jaar de samenstelling van deze Raad bepaald. Het lijkt er in deze eerste maanden op dat de nieuwe coalitie ruimte geeft aan het dualisme. Zien we terug op de vorige periode dan klinkt de uitslag 14-11 u vermoedelijk bekend in de oren. De huidige    pragmatische aanpak van de coalitiepartijen waarin  voorstellen op hun merites worden beoordeeld waarde- ren wij zeer. Waar we deze pragmatische aanpak bij nodig hebben is het opnieuw bekijken van de inkomsten- huishouding. De gemeente heeft een aantal inkomsten-bronnen waarbij de gemeentelijke belastingen een voor de politiek belangrijk issue zijn en dat terwijl ze maar een klein aandeel vormen in de totale inkomsten. Wij zouden graag zien dat het belastingregime beter aansluit op de solidariteit en naar draagkracht, daar waar de inkomsten toekomen aan de algemene middelen.

Een niet solidaire belasting in dat kader is de honden-belasting. Het college stelt voor deze met 38% te ver- hogen. Wij stellen voor om die belasting af te schaffen. Hondenbelasting is niet meer van deze tijd. Ze is opge- nomen in de gemeentewet om honden die in die tijd als werkdieren werden ingezet te belasten. Echter dat is sinds de jaren 60 van de vorige eeuw niet meer toege- staan. Wat wel gebleven is, is de hondenbelasting. De opbrengsten mogen alleen worden gebruikt als algemeen dekkingsmiddel, dus voor de hele gemeenschap. Het zou beter zijn om alle algemene heffingen via de OZB te in- nen. Dit is ook rechtvaardiger omdat het een heffing naar draagkracht is, want zoals u weet telt bezit mee bij elke draagkrachtberekening. De OZB heffing met de verwachte opbrengst van de hondenbelasting verho- gen; uiteraard zonder de extra heffing van € 55.000,- ; dient 1,17% te worden verhoogd. Dit is per woning per jaar € 2,08,-. Om dit voor elkaar te krijgen dienen wij nu een amendement in.

Het begrotingstekort van € 55.000,- kan gedekt worden door het verhogen van de toeristenbelasting naar € 1,35 wat slechts 4 eurocent hoger is dan het gemiddelde be- drag in 2010 van de Nederlandse gemeenten die deze heffing toepassen. Het kost daarbij de Moerdijkse be- volking niets en dat is ook mooi meegenomen. Ook hier- voor dienen wij een amendement in op de voorgestelde begroting.

Tot slot: Hoewel inmiddels vele gemeenten bezuiniging- en hebben verkend over de periode van 2011 heen is er in de gemeente Moerdijk nog steeds geen invulling ge- geven aan de grote bezuinigingsopgave waarvoor we komen te staan. De klankbordgroep heeft uiteindelijk slechts het proces mogen bepalen. Het ziet er naar uit dat pas bij de kadernota 2012 en de begroting 2012 stappen gezet worden.

De SP heeft voor en na de verkiezingen duidelijk aange- geven waarop bezuinigd zou kunnen worden. Voorstellen zullen wij zoals altijd afwegen tegen de uitgangspunten waarvoor wij staan: Menswaardig, gelijkwaardig en solidair. Wij zullen als de afwegingen daaromtrent komen ook onze eigen begroting, die van de Raad zelf, moeten bezien. De SP zal tegen die tijd met een voorstel komen.

Bennie Blom. fractievoorzitter


 

2009

Vandaag was het tijd voor de algemene beschouwingen in de gemeenteraad, een jaarlijks ritueel bij de begro- tingsbehandeling. Wij stemmen tegen deze begroting omdat wij daar geen enkele inspraak in hebben gehad, dat is niks nieuws want zo gaat het ieder jaar.

Een gemeente goed besturen door je geheel en al over te geven aan de ambities van het college, zoals vier   par tijen deze periode hebben gedaan, getuigt naar onze mening niet van veel besef over goed democra- tisch besturen. Door in te stemmen met het door B&W geschreven CWP in 2006 hebben zij immers hun bij wet gegeven macht uit handen gegeven en zijn daardoor de speelbal geworden van een veel te ambitieus college. Zo goed als nooit werd een voorstel van het college afge- wezen door die partijen, terwijl dat een hoofdreden was om het duale stelsel in te voeren.

Het zou erg goed zijn om af te spreken dat er niet meer dan drie wethouders komen in Moerdijk na de volgende raadsverkiezingen. Zeker nu een heleboel overleg met ander overheden is vervallen en het is ook gelijk een bezuiniging van, alles inbegrepen, ruim 100.000 euro. Hierover wil ik niet de mening van het college horen, want dat gaat daar niet over, maar de SP zou graag nog dit jaar van de andere partijen willen horen wat zij hiervan vinden.

Het afvallen van de “eigen “ wethouders blijkt nog steeds niet te kunnen bij de coalitiepartijen, ook al begaan zij grote dwaasheden zoals instemmen met de eeuwige verwoesting van 200 ha open poldergebied. Waardoor weer mensen van huis en haard worden verdreven en deze gemeente vele miljoenen aan de reserves zal moeten ontrekken om alle met rijk en provincie afgesloten overeenkomsten na te komen.

Veel voorstellen van de oppositie worden sympathiek gevonden. Maar als er gestemd moet worden sluiten de gelederen zich bijna altijd onder leiding van opperbevel-hebber Jan. Hoewel gezegd moet worden dat daar de laatste maanden toch wat barstjes, en soms wat krakende scheuren te zien zijn. Berouw en inkeer komen jammer genoeg hier nog steeds na de daad.

Voor men aan zaken begint die ingrijpen in de persoon- lijke leefomgeving; en/of slecht zijn voor de gezondheid van Moerdijkers zou het een gemeentebestuur sieren om eerst de burgers te raadplegen. Wij hebben hard gestre- den voor een goede inspraakverordening, maar die wordt nooit gebruikt. Op de vraag waarom men de mensen geen echte inspraak wil geven worden verhaal- tjes van Moeder de Gans verteld. Toen ik opmerkte dat die verordening beter verbrand kon worden omdat die toch niet werd gebruikt, werd ik zelfs beticht van vreemde rituelen. Dan denk ik gewoon “je bent wat je zegt”.

De leefomgeving en de natuur zijn door deze coalitie ernstiger aangetast dan ooit tevoren. De gezondheid van alle Westbrabanders en zeker die van de Moerdijk- ers is nog meer in gevaar gebracht door een steeds hogere uitstoot van gevaarlijke stoffen. De bijna dage- lijkse overschrijding van de Europese normen voor fijn stof en stikstofoxide worden meestal afgedaan met de - bijna letterlijke - dooddoener dat het in het belang is van de economie. Daarbij wordt ook door bepaalde partijen gezegd dat Balkenende heeft gezorgd dat de norm geen 40 maar 60 microgram mag zijn in Nederland. Wij zien dit eerder als een aanslag op leven en gezond- heid van een grote groep mensen. Weet dit college echt niet dat er meer dan 18.000 mensen per jaar vroeger sterven als gevolg van luchtvervuiling. Of was men dat toevallig net even vergeten toen enkele ministers aan dezelfde tafel zaten om het milieu- en luchtvervuilende LPM contract te ondertekenen.

In plaats van op ieder niveau tegen die levensbedreig-  ende zaken te strijden; iets waarop de mensen in Moer- dijk recht hebben; doet deze coalitie het tegenover- gestelde. GroenLinks, met hun wethouder voorop, is hierbij totaal van het padje gesukkeld. Die partij strijdt bij rijk en provincie; vaak samen met de SP; voor een schoner milieu. Het is niet te begrijpen voor een normaal denkend mens dat de Moerdijkse afdeling haar principes overboord heeft gekieperd in ruil voor een wethouders- zetel. Wij zullen dat nooit doen, zo zitten echte SP-ers niet in elkaar. GroenLinks heeft echter wel meer initiatief genomen dan het CDA want die fractie heeft, geheel volgens haar traditie, deze regeerperiode gewoon afge- wacht wat andere partijen zouden gaan doen.

Bij de aanvang van deze raadsperiode liep er een hard- nekkige strijd tegen een foute overeenkomst bij het leerlingenvervoer. Hiervoor werden door het college dure bureaus ingehuurd wat bij elkaar honderdduizenden euro’s heeft gekost. Nadat jarenlang door de hele oppo- sitie is geroepen dat er bezuinigd moest worden op die zakkenvullers, is het in de nadagen tot inkeer gekomen. Dat daarop bezuinigd gaat worden is in ieder geval mooi meegenomen, maar had al jaren eerder gekund.

Deze gemeente wordt geregeerd door de afdeling hand- having; die maken afspraken met zichzelf en gaan die opleggen aan anderen, zonder daarmee te hebben gesproken. De hand in eigen boezem steken is er niet bij op die afdeling want dat kon weleens zeer doen. Het is door al het gedogen in de loop der jaren uitgedijd tot een veelkoppig monster. Daar moet zeker geen cent bij, maar eerder flink op worden bezuinigd.

De uitvoering van het WMO-beleid is bij deze wethouder in goede handen, waarvoor wij onze oprechte dank uitspreken. Jammer genoeg maakt zij bij andere onder- delen zoals het vuilnisbeleid er een potje van. Dat kan overigens alleen maar met steun van het college.

Het is een van de vele foute uitwassen van de volgens ons op het randje van de wet balancerende afspraken in het CWP. Dat moet nooit meer terugkomen, er dient in het vervolg te worden gewerkt met een zo breed mogelijk opgesteld raadsprogramma. Waarbij fracties hun eigen wethouders op de vingers moeten tikken als zij daarvan afwijken. OM deed dit al in de periode voor 2006, zo hoort het ook in een duaal stelsel.

In de eerste zittingen van deze raad hebben wij al gepleit voor opheffing van de welstandscommissie, en nooit was daar ook maar enige bijval voor te vinden bij wethouder Koevoets. Het komt wel vreemd over om dan te doen, zoals hij doet, namelijk zich gedragen alsof het zijn idee was. Maar weg is weg en beter laat dan nooit, zullen wij maar zeggen.

Het zou ook te overwegen zijn om al in het eerste half- jaar van de nieuwe raadsperiode te gaan onderzoek of het mogelijk is om toe te treden tot Saver. Dan zijn wij als mede-eigenaar ineens af van de regelmatig terug-kerende aanbestedingen die heel wat tijd en geld kosten.

Nu wij het toch over aanbestedingen hebben: het contract van elke grotere aanbesteding die betrekking heeft op aan ingezetenen te verlenen diensten of ermee in verband staat; moet wat ons betreft altijd in concept vorm ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Dan voorkomt men in elk geval excessen zoals dit jaar over de raadstafels zijn gevlogen.

Er zou eens meer gekeken moeten worden over de spoorlijn, daar wonen ook mensen. In de buurt van het St. Jozefplein en omgeving zijn speeltoestellen niet te vinden. En naar een glasbak kun je daar dagen zoeken, maar vinden zul je die niet.

Wij zijn zeer benieuwd naar de echte stand van zaken van de onderhandelingen tussen dit college en Rijks-waterstaat over het verhogen van de geluidswal bij Heijningen. Het is al zolang stil dat wij het ergste vrezen. Het college zou er goed aan doen deze zaak tot een goed einde te brengen, en dan in het belang van de bewoners, voor het einde van deze zittingsperiode. Het kan vaak simpeler dan men denkt, zoals het planten op de bestaande wal van enkele rijen groenblijvende heesters en bomen.

Er is een vreselijke kaalslag aan de gang. In de hele gemeente worden heesters, struiken en vaste planten uit de gazons verwijderd en blijft er enkel gras over. Grasmaaien zal wel goedkoper zijn dan tuinonderhoud, maar dieren die gebruik maken van die planten en struiken verliezen wel hun leefruimte en dat is een betreurenswaardige zaak. En wat is er nu zo mooi aan een kaal grasveld?

Deze raadsperiode heeft zich gekenmerkt door het ont- houden van cruciale informatie aan de raad. Ik zal er enkele voor u benoemen. De aanbesteding bij het leer- lingenvervoer, het opheffen van de bibliotheekbussen, en nu zijn wij weer opgezadelde met een niet te ver- breken en afvalcontract. Allemaal zonder enige inspraak bij de raad door de strot gewrongen omdat het te laat was om het anders te doen. Je reinste kolderverhaal. En natuurlijk niet te vergeten het tot driemaal toe verwerp- en van inspraak over de aanleg van het totaal over- bodige lelijke park Moerdijk.

De mensen in Moerdijk hebben recht op inspraak, geef het ze dan ook. Het bestaat niet alleen uit het weer optuigen van een overlegorgaan. Om nog een klein beetje geloofwaardig te blijven als raad is het NU echt nodig om de mensen te laten zien dat het menens is. Dat kan snel, goedkoop en gemakkelijk door begin februari een kort vragenlijstje in De Moerdijkse Bode op te nemen. Ons bij u allen bekende voorstel ligt er nog steeds, als deze raad wenst dat het wordt uitgevoerd willen wij het graag opnieuw inbrengen, eventueel in een iets gewijzigde versie. Wat het college wil weten wij al: op geen enkele manier inspraak geven maar mensen verplichten om allerlei vieze troep op eigen terrein te bewaren.

Onze conclusie is dat er wel wat keuzes zijn gemaakt, maar dat de rekening van het beleid zoals dat de laatste vier jaar is gevoerd, door dit college doorgeschoven wordt naar de mensen die op 3 maart 2010 worden gekozen als raadslid van Moerdijk.

Regeren is vooruit zien, maar daaraan ontbreekt het behoorlijk, behalve bij de bezuinigingen. Een nieuwe raad zal na haar aantreden de echte begroting van 2010 vaststellen bij de bespreking van haar eigen programma 2010-2014. Deze begroting is hierdoor niet meer dan een formeel staatsrechterlijk ritueel waar de fractie van SP Moerdijk zijn goedkeuring aan zal onthouden.

Chris Verschuuren, fractievoorzitter


 

2008

Deze traditionele dans rond het gouden kalf mag van ons best worden afgeschaft. Dat er besluiten moeten worden genomen over de begroting is normaal en nodig om tot een redelijke bedrijfsvoering te kunnen komen. Maar om daar een ouderwetse voetbalpartij van te maken met veel een-tweetjes tussen B&W en de coalitie, is ook weer niet nodig. 

Ook vraag ik mij af of het Zevenbergse pluimvee blij wordt van het uittrekken van de grote bossen veren die de coalitie elk jaar uitdeelt aan de wethouders.

Deze begroting heeft niet onze instemming op een aan- tal onderdelen waarop ik nu even in zal gaan. Hierbij loop ik het lijstje na dat in opdracht van B&W - en vanzelf- sprekend in overleg met de coalitie - is opgesteld over zaken waaraan zij extra geld willen uitgeven.

Met het beleidsplan maatschappij kunnen wij best instemmen omdat het gaat om een iets betere wereld te scheppen voor mensen die daar hulp bij nodig hebben.

Hiervan uitgaande begrijpen wij niet waarom B&W pas na het instellen van een zogenaamde beleidsregel de 50 euro extra uit wil gaan betalen aan mensen die geen gemeentelijke uitkering hebben. Terwijl de PvdA staats-secretaris heeft gezegd dat hij nog dit jaar alle mensen die er recht op hebben dat geld wil geven lijkt het er sterk op dat het college dat niet gaat doen.

Wat betreft de overdracht en renovatie van de woon- wagencentra ligt het iets anders. Wij zijn het niet eens met het uitsluitend vertrouwelijk ter inzage leggen van de stukken waar in zou staan waarom dat zo duur uitvalt. Openbaar bestuur houdt naar onze mening in dat stukken die nodig zijn om tot een besluit te komen gewoon openbaar moeten zijn. Wij kunnen en zullen onze medewerking niet verlenen aan zaken die vertrou- welijk worden aangeboden omdat je dan ongewild mede- plichtig wordt gemaakt. En je wordt ook geacht over deze stukken met niemand te praten. Hierdoor worden gekozen volksvertegenwoordigers monddood gemaakt en daar doen wij nooit aan mee.

Wel zijn wij ervoor om zo snel mogelijk deze al veel te veel jaren spelende zaak, op een nette en goede manier af te handelen. Dat kan alleen als het college nu eerlijk en openbaar verteld waar al dat geld naar toe gaat. De burgers hebben het recht om, voordat er iets wordt besloten, te weten wat B&W van plan zijn te gaan doen met gemeenschapsgeld. Wij kunnen instemmen met het bedrag dat hier jaarlijks voor nodig is, met het éénmalige bedrag alleen bij volledige openbaarmaking voor er een besluit over wordt genomen.

Hoe de opstellers van het voorstel over het fiets- en wandelpadennetwerk erbij komen om te stellen is onbe- grijpelijk. Ik citeer; Voor de volledige uitvoering van het fietspaden- en wandelpadennetwerk is een extra be- drag benodigd van € 1.800.000,- ten opzichte van het toegekende krediet van € 1.000.000,- in juni jl.   Er is helemaal nog niet bekend wat er wel of niet en wanneer uitgevoerd gaat worden. Het is nog gekker want er is niet uitgerekend wat de aanleg van bijvoorbeeld een fietspad met inbegrip van alle zaken, zoals de aankoop van grond en dergelijke per meter of per kilometer gaat kosten. Dat is volgens ons een eerste vereiste om een plan op haalbaarheid te toetsen, maar die berekening is; misschien als gevolg van een onjuiste opdrachtom-schrijving; niet aanwezig.

Nader onderzoek naar nut, noodzaak en haalbaarheid moet eerst gedaan worden voordat er nog meer geld voor wordt gereserveerd. En vertel alstublieft geen sprookjes meer over mogelijke aanleg van fietspaden langs bepaalde dijken voor er zekerheid over is. Er zijn in deze gemeente heel veel dijken waarover groepen kinderen generaties lang naar scholen fietsen, en om daar overal vrijliggende fietspaden aan te leggen is en blijft een onhaalbare zaak.

De door het college hiervoor opgevoerde extra bedrag van € 500.000,- mag daaraan op dit moment zeker niet worden besteed. Dat bedrag zou, met enkele andere bedragen erbij, beter kunnen worden gebruikt om de lastenverhoging voor de burgers te beperken. Die draaien gewoon op - en moeten betalen - voor de in onze ogen veel te ver gaande en veel geld kostende ambities van deze coalitie. Door het bedrag van 60.000 euro voor niet omschreven onderzoeken en de 25.000 euro voor interne cursussen Word en Excel hieraan toe te voegen komt men aardig in de richting van de 600.000 euro die nodig zijn voor de door de raad gewenste lastenbeperking van de burgers.

Als afsluiting van dit gedeelte wijs ik u er op dat er een voorstel te verwachten is waarin de raad wordt gevraagd in te stemmen met een uitgave van vele miljoenen meer dan het bedrag in deze begroting voor de verplaatsing en overdracht van woonwagencentra. Verder ga ik hier niet op in.

Algemene zaken                                                               Wij kunnen en mogen onze ogen niet sluiten voor dat- gene wat er in de hele wereld gebeurt op financieel gebied. Hoe je het ook wendt of keert, ook Moerdijk zal daar steeds meer mee te maken krijgen. Het is naar onze mening beter om nu de hand op de knip te houden door een aantal ambities voorlopig, en soms misschien wel voorgoed, in de koelkast te zetten.

De huidige recessie is het regelrechte gevolg van de handel in vuile wind door niets onziende en eigen zakken vullende kapitalistische dieven. De bijna onbeperkte vrijheid van dat soort internationale ondernemingen is de grootste oorzaak dat miljoenen mensen worden uitgebuit op deze aardbol. Zij moeten daardoor hun leven geknecht, onderdrukt, ondervoed en onderont- wikkeld doorbrengen, beter gezegd doorstaan.

Voor de mensheid belangrijke morele zaken over de kwaliteit van het leven, respect voor dier en milieu, respect voor genetisch materiaal zijn bij die niets ontziende verkwanselaars in verkeerde handen omdat de markt geen enkele moraal kent. Dat geldt ook voor steeds erger wordende zaken als natuurvernietiging, milieuvervuiling, roofbouw en verspilling van grond-stoffen.

Al deze zaken moeten veel zorgvuldiger worden afge- wogen dan de nu toegepaste enge economische afweging waartoe de verkwanseling ofwel vrije markt zich beperkt.

Om deze problemen goed aan te pakken moet men kiezen voor een aanpak waarbij de mens en diens eerste belangen centraal staan. Gebeurt dat niet dan zal een totale ondergang van menselijke waarden en normen op den duur onafwendbaar zijn. Gezien de onwil van het kapitalisme om zich aan te passen aan de menselijke maat zou dat wel eens sneller kunnen gaan dan menigeen denkt en verwacht.

En stop vooral met de windhandel die wordt bedreven in de zaak van het logistiek park. Daar worden de burgers allerlei zaken voorgehouden om hen enthousiast te maken terwijl er tot en met vandaag nog geen euro is hardgemaakt van alle zogenaamde toezeggingen.

Moerdijk zou daarin een kleine stap voorwaarts kunnen doen door de aanleg van industrieterreinen - zoals het logistiek park - in een referendum voor te leggen aan de burgers.

Want laat ons wel zijn, dat is ook een grote windhandel waarbij de huid van de beer niet alleen al is verkocht voordat de beer is geschoten, maar er zelfs nog geen enkele beer gevonden is. Het voorhouden van allerlei spiegeltjes en kraaltjes aan de burgers zien wij als toezeggingen of beloften. Die leveren schulden op aan de burgers en die inlossen zal niet meevallen.

College en coalitie hebben zich hierdoor volgens ons de morele plicht opgelegd om diezelfde burgers de kans te geven in een referendum over deze zaak hun mening te geven. Vooral als er een zogenaamd sluitend financieel plan komt moet dat gebeuren.

Dit alles willen wij u graag meegeven om over na te denken bij het ontwikkelen van plannen voor de nabije en verdere toekomst van deze gemeente met een college dat:

  • de mond vol heeft over inspraak door burgers, maar die niet geeft bij belangrijke zaken;
  • grote stukken van Moerdijks grondgebied gaat verkwanselen om het eigen ego te strelen;
  • een mooi milieuplan heeft maar volledig meewerkt aan het voor eeuwig vernietigen van   ruim tweehonderd hectare onvervangbaar polderlandschap;
  • er te vaak van uitgaat dat uitkeringsgerechtigden niet de waarheid spreken;
  • onwettig, want onaangekondigd, woningen binnen valt voor diverse controles;
  • volledig arbeidsongeschikte mensen, aan het werk stelt in werkervaringsprojecten; zelfs als die onder begeleiding staan van de GGZ,
  • handhaving boven alles stelt, maar niet handhaaft in eigen huis;
  • nog niet echt luistert naar de raad maar verder aardig op weg is.                                                     

                                                                                         Wij hebben echt geen sombere kijk op Moerdijk ook al spreekt dat niet uit dit verhaal. Vertrouwen in de mens- en die ons hebben gekozen om hun belangen te beharti- gen staat bij ons voorop en dat zal ook zo blijven. Dat is onverbrekelijk verbonden aan ons gedachtegoed waarin wij ons laten leiden door menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen. En dat zouden meer partijen moeten doen.

 Chris Verschuuren, fractievoorzitter


 

2007

Dit jaarlijkse ritueel over de begrotingsvoorstellen hoeft van ons niet, het is gewoon een spelletje waarvan de uitkomst al is bepaald, want wat gebeurt hier echt? De coalitie roept hard op enkele punten en haalt die binnen, en soms krijgt de oppositie een klein kluifje toegeworpen om wat op te knauwen. Op dit spelletje zijn partijen dol die zich graag bestuurderspartij noemen. Wij doen het op een andere manier. Geen gezeur over komma’s en cijfertjes die verkeerd staan; kommaneuken is een sport die wij verafschuwen.

Laat ik beginnen met het nog steeds bestaande misver- stand uit de weg te ruimen dat de SP overal tegen is. Dat is dus helemaal niet waar, wij zijn alleen tegen zaken die slecht zijn voor de mensen, en worden behoorlijk pissig als beloften en toezeggingen niet op tijd; of soms helemaal niet; worden nagekomen.

Zo is er bijvoorbeeld herhaaldelijk beloofd aan de bewo- ners van de Vrouwe Jacobstraat, dat de straat opge- knapt zou worden na oplevering van het bouwplan Nieuwkerk. In 2006 waren daar putten waar een koe in kon verzuipen. Deze belofte is namens de gemeente ook gedaan door de projectcoördinator die er elke week aanwezig is. Een ingehuurd bureau heeft nu geadviseerd dat niet te doen omdat het volgens hen wel meevalt, en de afdeling beheer doet gewoon wat die lui zeggen. Als het hoofd van die afdeling dat samen met wethouder Koevoets aan die bewoners gaan vertellen, denk ik wel dat nog dit jaar wordt begonnen met het ophalen van alle verzakkingen. Of komt B&W ook op dit punt gedane beloften niet na en laat de burgers gewoon in de bekende niet welriekende massa zakken? Ik hoop dat men verstandiger is.

Vaak lijkt het erop dat er een grote kloof ligt tussen coalitie en oppositie. Dat ligt toch wel iets anders want in kleine commissies met raadsleden van beide kanten zijn al een hoop zaken tot stand gekomen. Die timmeren van alles goed in elkaar, maar timmeren niet aan de weg. Dat laten wij liever aan een van de wethouders over die graag naar zichzelf kijkt in de krant. Uit die kleine groepen is een nieuwe manier van vergaderen ontstaat; zijn er nu commissies waarin de burger het woord voert; overbodige regels zijn geschrapt enz. Hierin wordt zonder partijpolitiek gezamenlijk gewerkt voor het algemeen belang van de burgers van Moerdijk, en dat is een goede zaak. Kon dat in de raad ook maar zo zijn, verzucht ik nogal eens. Het kommaneuken lijkt hier wel een topsport te zijn geworden. Vooral leden van de coalitiepartijen en jammer genoeg ook de meeste leden van B&W doen daar naar hartelust aan mee. Beste mensen, stop daar mee want dit bedrijf met honderden werknemers is daar echt niet mee gediend.

Ieder mens kan meer dan hij of zij weet. Moerdijk hoeft volgens ons echt niet voor elk wissewasje dure bureaus of personen in te huren. Er is meer deskundigheid aan- wezig bij het ambtenarencorps en onder de raadsleden dan het college beseft. Veel te makkelijk wordt een zak met geld opengetrokken om een bureau iets te laten schrijven. En als het klaar is blijkt meestal dat het voor een hoog percentage gewoon werd overgenomen uit onze eigen gemeentelijke keuken.

Medewerkenden van onze gemeente zijn bij uitstek degenen die weten wat er speelt, en zij zullen het wel uit hun hoofd laten om hardwerkende collega’s te beledigen. Die grove onbeschaamdheid, om het maar eens netjes te zeggen, had het ingehuurde bureau Lysias wel. Het slechte rapport van dat bureau wordt wel onderschreven door de raadscoalitie. En dat vinden wij weer zeer vreemd bij volwassenen die geacht worden hun verstand te gebruiken.

De meeste ambtenaren in Moerdijk doen hun best voor de burgers. Maar net als in elk bedrijf zitten daar, jammer genoeg, ook een paar zwakke broeders en zusters onder. Daar zijn wij niet blij mee en zeker de klanten niet, wat meer controle hierop zou niet gek zijn. Het zou al een heel stuk helpen als klachten serieuzer worden genomen en vooral sneller worden behandeld. Mensen, ongeacht hun rang, eerder aanspreken op fouten zou ook een aardig stukje kunnen helpen. Personeelsbeleid is niet aan de raad, maar onze burgers hebben gewoon recht op een goede en vooral menselijke behandeling, vandaar deze woorden.

Na het opstappen van de uitheemse wethouder die niet wou verhuizen heeft GroenLinks in de persoon van Wil Vissers gelukkig een veel socialere wethouder geleverd. Dat is ook nodig om tegenwicht te kunnen geven aan de harde opstelling van anderen.

Zowat elke twee maanden verschijnt er wel een geüni-formeerd persoon in een commissie, en dat is wel wat teveel. Maar misschien komt dat gewoon omdat mensen soms, al dan niet vanwege hun achtergrond, vallen op uniformen. Dat zou echt wel wat minder mogen.

Wij zijn gelukkig, maar wel een jaar te laat, verlost van de Amsterdamse marionettenspeler. Die mag nu pro- beren ergens anders aan de touwtjes te trekken, maar hij moet hier nooit meer terugkomen. Mensen die bij de gemeente werken, de burgers en ook het grootste deel van de raad hebben geen enkele behoefte aan dat soort figuren die alles overhoop halen. En haat en nijd zaaien in het bedrijf als een ultieme vorm van genot beschouw- en. Wij zijn tegen een beroepsverbod, maar als je zo’n figuur mee hebt gemaakt ga je daar toch genuanceerder over denken.

Terroristen tegenhouden door hekken op doorgaande wegen te plaatsen, is gekkenwerk. Maar dat wordt wel aangevoerd als een van de redenen voor het afsluiten van openbare wegen op het industrieterrein Moerdijk. Tegen de wil van de bevolking en niet ondersteund door echte wetgeving of jurisprudentie. Nogmaals daag ik B&W uit om hierover een proefproces uit te lokken door de hekken te verbieden. Dan zal het Havenschap in beroep moeten gaan en dat is tenslotte altijd nog 50 procent goedkoper dan als gemeente zelf een proces aan te gaan.

Meer dan vijf jaar niet handhaven of - zoals anderen zeggen - het handhaven oprekken; bij de ernstige geluids- en andere overlast door het havenschap nabij de kern Moerdijk, deugt van geen kant. Het lijkt wel of het havenschap heilig is verklaard; want die mogen van alles wat aan anderen niet wordt toegestaan. Ook dat zou moeten veranderen. Wij doen hierbij een dringend beroep aan de coalitie om eens wat minder vaak als een kudde blinde, maar vooral hard blatende schapen, achter B&W aan te lopen bij deze zaken.

Wat mij gelijk brengt bij het LP ofwel het Lelijke Park dat de coalitie van plan is tegen de wens van de bevolking aan te leggen tegenover wegrestaurant Kanters. In de begroting wordt gewoon uitgegaan van die aanleg en worden zelfs een aantal plannen naar achteren gescho- ven omdat er geld binnen zou gaan stromen na aanleg. Erg stom vinden wij want er is echt geen enkele euro toegezegd. Alles zal moeten komen uit de opbrengst van dat Lelijke Park en dat staat nog steeds erg duidelijk in de intentieovereenkomst. Het is opmerkelijk dat de coalitie en B&W geen raadplegende vergadering of een referendum hierover willen. Burgerinspraak mag kennelijk alleen als het hen goed uitkomt. De coalitiepartijen zijn er kennelijk van overtuigd dat zij beter weten wat goed is voor de burgers dan die burgers zelf. De echte waar- heid is dat zij geen referendum aandurven, het zijn op dit punt grote schijtlijsters.

GroenLinks zit in de coalitie maar heeft daarvoor haar principes overboord gezet. Wij hebben nog steeds de hoop dat zij die weer snel opvissen, dat is beter voor de mensen in Moerdijk. Anders kunnen zij weleens voorgoed achter het net gaan vissen in 2010.

Regeren is vooruitzien, maar uit het ontbreken van echte plannen voor woningbouw na deze regeerperiode maken wij op dat er op dat punt niet best wordt gere- geerd in deze gemeente. Nu wordt er volop gebouwd met plannen die gemaakt zijn onder wethouder Cors Punt, iemand die nadacht over de toekomst. Het ont- breken van goede en vooral voldoende plannen baart ons grote zorg en wij hopen dat er bij de voorjaarsnota hierover meer bekend zal zijn. Vanaf het eerste plan tot het storten van de fundering is immers gemiddeld 4 jaar nodig.

In de cultuurnota wordt gesuggereerd dat de bibliobus- sen moeten verdwijnen. Niets is minder waar, als de gemeenteraad besluit dat die bussen moeten blijven in Moerdijk, blijft die voorziening bestaan. Limburg was landelijk proefgebied voor bibliotheek vernieuwing, daar is het uitgelopen op een gigantische mislukking en een onvoorstelbare puinhoop. Dit is te vinden in diverse officiële rapporten. Raadsleden, let op uw zaak.

Er zijn fikse bedreigingen op komst voor Moerdijk zoals het laten rijden van 5 keer zoveel treinen met gevaar- lijke stoffen door onze gemeente dan nu het geval is. Die rijden allemaal vlak langs de Bosselaar 2. Dat is niet zo mooi voor dat plan, en helemaal niet goed voor de mensen die daar gaan wonen. Afschaffen van de aftrek buitengewone kosten bij de belastingdienst en die klus met ingang van 2009 overhevelen naar de gemeenten is ook zoiets leuks. Hoe die dat moeten doen en of zij daar geld voor krijgen weet het kabinet nog niet. De PvdA minister van financiën heeft besloten dat er zeker 25% op moet worden bezuinigd en dat zegt meer dan genoeg. Beste mensen, dit is geen fabeltje, het staat echt in het regeerakkoord.

Het gezamenlijke inkoopbureau vinden wij een bedreig- ing die ons al heel wat ellende heeft opgeleverd door foute aanbestedingen en verkeerde bestekken. Opruimen die boel en gelijk ook maar afscheid nemen van de niet meer verplichte welstandscommissie lijkt ons een goede zaak. Bedreigingen zijn tegelijk ook uit- dagingen. Wij moeten die uitdagingen oppakken door er gezamenlijk, en zonder externe bureaus, voor te zorgen dat zaken goed worden geregeld. En goed wil bij ons zeggen in het belang van de gezondheid en leefbaar- heid van de mensen.

Een toekomstige gemeente Moerdijk met 40.000 inwon- ers is alleen haalbaar als wij bijvoorbeeld Dinteloord of een vergelijkbare buur annexeren. Ga uit van het heden en misschien een paar honderd mensen meer of minder, en steek geen energie en geld in zaken die niet goed zijn voor de mensen in Moerdijk. De tijd van sprookjes-schrijvers is voorbij, of komt er misschien een sprookjes- boek van Moeder de Wit uit?

Die 40.000 inwoners is pure onzin en uit de daden van deze coalitie spreekt het tegendeel. Voorzieningen voor verenigingen worden of zijn al ingekrompen.                    Buitensporten moeten speelvelden inleveren. Gemeenschapshuizen worden vervangen door niet door de inwoners gewenste megalomane gebouwen zoals De Parel. De Unie is er al uit vertrokken en ook Jeugd en Kunst zou vertrokken zijn als er in De Fendert een zaal voor te vinden was.

De kosten van sporthal De Molenberg zijn inmiddels ook niet meer op te brengen waardoor zaalsporten van Groene Ster naar de knoppen zouden kunnen gaan, en dat is een heel groot gemis voor de Zevenbergse gemeenschap. Wees realistisch en bouw of verbouw alleen gemeenschapshuizen op de manier die gewenst wordt door de bevolking van die kern. Wij zijn ervan overtuigd dat dan de gebouwen beter worden benut, en dat is weer beter voor het leefklimaat.

Water terug in Zevenbergen - een stokpaardje van de PvdA - lijkt wel aardig maar iedereen die een beetje kan rekenen weet dat het gewoon onhaalbaar is. Misschien is die partij wel blij te maken met treurwilgen in plaats van platanen langs het haventracé. Als dat water er niet komt staan er toch mooie waterbomen.

Het gaat ondanks alles toch wel de goede kant op met onze gemeente en na tien jaar wordt dat ook wel tijd. Niet teveel meer overhoop halen in de organisatie en ook de vertrouwde namen van afdelingen enz. terug invoeren kan daar een stuk aan bijdragen. Frontoffice, backoffice, het is gewoon niet meer te begrijpen door een normaal mens, om nog maar niet te spreken van allerlei onbegrijpelijke afkortingen. Ook zou het nog een stuk beter kunnen worden als er meer echt geluisterd wordt naar de burgers. Zij hebben ons gekozen om hun belangen te behartigen maar er worden in dit huis helaas nog teveel besluiten genomen waaruit het tegendeel spreekt. Als je niet echt met je poten in de kalk hebt gestaan ben je geen bouwvakker. Trek dit door naar een volksvertegenwoordiger en u weet precies wat ik hiermee bedoel.

Tot slot mag ik u namens mijn fractie meedelen dat wij niet instemmen met deze begroting, maar dat had u waarschijnlijk al wel begrepen.

Chris Verschuuren, fractievoorzitter


 

2006

Om u allen maar direct uit de droom te helpen, wij zullen tegen deze begroting stemmen en gaan daar verder ook niet te diep op in want dat is tijdverlies omdat de uitslag allang vaststaat: 14 -11 in het voordeel van de coalitie zoals enkele wethouders halfluid en met een hoop ge- giechel tegen elkaar zeiden tijdens de laatste raadsver-gadering bij elk voorstel van “de overkant” zoals Mw. Vissers van GroenLinks dat noemt.

Het is wel opmerkelijk dat overal wordt verwezen naar een stuk dat niemand van die “overkant” ooit heeft ontvangen namelijk het met 14-11 goedgekeurde collegewerkprogramma.

Een gemeente besturen is geen spelletje waarbij wordt uitgegaan van een getalsmatige meerderheid. Hier wordt het met de dag duidelijker dat dat machospel zo ongeveer het enige is waar het om draait bij B&W en de coalitiepartijen. Veel voorstellen van de oppositie worden sympathiek gevonden en soms zelfs instemmend begroet. Maar als het op stemmen aankomt sluiten de gelederen zich naadloos onder leiding van opperbevel-hebber Jan. Deze meerderheid is o.a. opgebouwd met drie partijen die steeds minder stemmen krijgen van de kiezers. Dus duidelijk vergelijkbaar met de machtsspel-letjes van CDA en VVD met klein rechts - ook niet de voorkeur van de kiezers - waardoor de meeste inwoners van Nederland, behalve de rijken, er al jaren op achteruit zijn gegaan.

De leefomgeving en de natuur worden ernstiger aange- tast dan ooit tevoren. De gezondheid van alle West- Brabanders en in het bijzonder van de burgers van Moerdijk staat op het spel door de steeds hoger wordende uitstoot van gevaarlijke stoffen door industrie en verkeer.

In plaats van daar op ieder niveau tegen te strijden heeft deze coalitie - nota bene met de PvdA en GroenLinks - besloten om te gaan onderhandelen over het zonder enig nut of noodzaak voor eeuwig verwoest- en van meer dan 200 hectare van de allerbeste land- bouwgrond van dit land. Een verderfelijk besluit, sorry geen besluit, omdat het voorstel van B&W daarover vlak voor de raadsvergadering werd ingetrokken en in bijna gelijke woorden als motie werd ingediend door de coalitie.

Volgens ons bedacht men ineens dat aannemen van dat voorstel weleens zou kunnen leiden tot een verzoek om er een referendum over te houden. Niet slecht gedacht overigens, want dat woord stond in hoofdletters op mijn aantekeningen voor die raadsvergadering.

Dat niet gewenste referendum wordt nu toch gehouden zonder één van de tot deelname uitgenodigde coalitie-partijen. Wij hebben wel vertrouwen in de burgers van Moerdijk en durven het aan om hun mening te vragen over de aanleg van nog meer grote industrieterreinen in onze gemeente voordat er een besluit is genomen. Als er een besluit is genomen - of alleen nog maar gereed ligt - is het echt te laat en het kan weleens heel snel zover zijn..

Handhaving bij burgers die een schuurtje moeten slopen of een kozijn uit hun woning moeten verwijderen omdat het een paar cm te groot is uitgevallen, zal wel volgens de wet zijn. Maar het toestaan dat er een bouwwerk wordt neergezet van vele tonnen zonder vergunning, wordt wel gedoogd. Sterker nog, de achteraf ingediende aanvraag is teruggenomen door de indiener en dan wordt er ook nog niet gehandhaafd. Ik heb het natuurlijk over de illegale en daardoor volkomen onwettige bouw en in gebruik stelling van de rolhekken rondom het industrieterrein Moerdijk. Over willekeur gesproken.

Tijdens de algemene beschouwingen vorig jaar werd een leuk een-tweetje gespeeld tussen de woordvoerder van de PvdA en zijn wethouder de Wit over de gevaarlijke staat van veel trottoirs in onze gemeente waardoor diverse burgers botbreuken hadden opgelopen. Iets waarmee wij al vanaf mei 2005 mee bezig waren. Zij verkondigde toen luidkeels al opdracht te hebben gegeven voor een snelle opname van de gebreken. Tijdens de verkiezingsstrijd zijn de slechte trottoirs een van de speerpunten geweest en dat stond ook in de meeste programma,s van de coalitiepartijen. Dit college heeft daar duidelijk lak want er is niks van terug te vinden in de begroting voor 2007. En dat terwijl wethouder de Wit in eerste instantie beloofde dit probleem al in 2006 aan te gaan pakken. De structurele kwaliteitsverhoging van het onderhoud aan de bestratingen over 4 jaar zien wij echt niet als een inhaalslag.

Het opnieuw inhuren van een bekende premiejager bij Sociale Zaken, die daarvoor al veel leed had veroorzaakt, is geen slimme zet. Het levert misschien wel wat meer uitstroom op van uitkeringsgerechtigden, maar wij leven toch zeker niet in het Wilde Westen met prijzen op hoofden van mensen. En dat kan al helemaal niet in deze gemeente waar mensen vaak de volle termijn van 6 weken moeten wachten op hun eerste uitkering, en waar aanvragers voor de WSNP eerder 6 dan 5 maanden moeten wachten op afhandeling van hun zaak. Deze zaken verbeteren is erg hard nodig voor een zichzelf respecterend college.

Wij vragen ons af of het geen tijd wordt om de twee Amsterdamse potsenmakers Pim en Jo naar huis te sturen. Vooral de laatstgenoemde is erg duur in het gebruik, hij kost deze gemeente met inbegrip van reis- en overnachtingkosten nu al meer dan twee ton per jaar in euro’s. Dat is een half miljoen in echte geld en voor behoorlijk wat minder moet er dichterbij toch wel iemand te vinden zijn.

En de rode potloden wel graag meenemen…

Dat het bestrijden van stekels - akkerdistels voor de Hollanders - en het meer keren maaien van grasbermen niet goed genoeg gebeurt, weten wij inmiddels wel. Het ontbreken van een goed groenplan is daar mede de oorzaak van.

SP Moerdijk zou graag zien dat er meer - en in sommige kernen zelfs veel meer - groen zou komen in de woonkernen. In een groenplan zou zeker opgenomen moeten worden dat in elk bouwplan ten minste 17% van de openbare ruimte besteedt moet worden aan groenvoorzieningen in allerlei vormen, met inbegrip van 3% ruimte voor speelgelegenheid voor de jeugd. En dat er naar wordt gestreefd om die norm in de toekomst ook te behalen in bestaande wijken. Die 17% is overigens de landelijk aanvaarde minimale norm voor stedelijk gebied zonder daarin de sportvelden mee te nemen.

Ook zou het goed zijn om de jeugd zo vroeg mogelijk te betrekken bij dat groenbeleid door ze meer eerbied bij te brengen over alles wat groeit en bloeit. Een goeie manier daarvoor is elk kind verantwoording te geven over een boom of een struik. Dat zou kunnen door kinderen van basisscholen een boompje te laten planten op een stukje grond bij de school. Zij krijgen daarbij een certificaat met een aan hun plant gekoppeld nummer. Het onderhoud gedurende enkele jaren gebeurt door die kinderen zelf waardoor zij meer eerbied voor de natuur krijgen. Als de planten groter worden zouden die in een soort gemeentebos bij elkaar kunnen worden gezet. Uiteraard worden de kinderen daar nauw bij betrokken op een algemene plantdag, zodat elke jongere weet waar zijn of haar boom staat.

In de toekomst kunnen die bomen en struiken dan weer gebruikt worden voor uitbreiding of vervanging van het gemeentelijk groenbestand waardoor het mes aan meerdere kanten snijdt.

Chris Verschuuren, fractievoorzitterDit is de laatste pagna omdat wij in 2005 voor de eerste keer hebben deelgenomen aan de raadsverkiezingen en er toen twee mensen in de raad zijn gekomen.           (Eddy de Visser en Chris Verschuuren)


 

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

U bent hier